Diplomirani ekonomisti

DIPLOMIRANI STUDENTI-DRUGI STEPEN

Školske 1956/57. godine

1. Babić (Rade) Manojlo

2. Blažić (Radomira) Miloš

3. Hadžimehmedović (Muniba) Ahmet

4. Klenovšek (Roberta) Ernest

5. Lincender (Franje) Franjo

6. Marković (Milutina) Nikola

7. Mašić (Rifata) Mahmut

8. Mulalić (Mustafe) Remsa

9. Nikolić (Borisava) Živka

10. Pašić (Hakije) Muhamed

11. Pomenzy (Franje) Jaroslav

12. Šimunović-Čapelj (Ivana) Vilma

 

Školske 1957/58. godine

1. Alićehajić (Abdulaha) Kemal

2. Alujević (Frane) Ante

3. Bajalica (Koste) Dimitrije

4. Gološ (Salka) Asim

5. Guštin (Josipa) Nikša

6. Hodžić (Mehmeda) Sulejman

7. Ivanišević (Jove) LJUbomir (Jove) Ljubomir

8. Janjić (Riste) Nikola

9. Jožanac (Trifka) Pavao

10. Jurišić (Ivana) Dezider

11. Kuljača (Kriste) Simo

12. Marković (Josifa) Janja

13. Mehčić (Adema) Hikmet

14. Mušić (Omera) Mediha

15. Mušić-Uhlik (Rade) Mirjana

16. Mutapčić (Mehmedalije) Abdulah

17. Prelević (Spasoja) Savo

18. Rozner (Martina) Martin

19. Šarić (Sulejmana) Husref

20. Turk (Filipa) Antun

21. Vučemilović (Ante) Miroslav

 

Školske 1958/59. godine

1. Abadžić (Halida) Mahira

2. Alagić (Osmana) Ejub

3. Badžak (Husejina) Šemsudin

4. Bajrić (Alije) Munevera

5. Balić (Mahmuda) Sabit

6. Bećirbašić (Vehaba) Avdo

7. Bekrić (Šaćira) Vahid

8. Beritić (Ante) Ante

9. Beritic (Ante) Vinka

10. Bikaljević (Sretena) Petar

11. Brkić (Ante) Ivan

12. Ćatović (Derviša) Džemal

13. Čupić (Marka) Ivo

14. Doder (Veljka) Bojana

15. Dučić (Steve) Jordanka

16. Festić (Adema) Mustafa

17. Furman (Josipa) Teodora

18. Galić (Petra) Marko

19. Grcić (Muniba) Hatidža

20. Guštin (Eduarda) Štefanija

21. Hasibović (Safeta) Mubedžela

22. Hrnjez (Maksima) Svetozar

23. Hodžić (Sulejmana) Asim

24. Ibrulj (Huse) Atif

25. Jaslar (Petra) Jovo

26. Jeftić (Milutina) Mirjana

27. Jelavić (Stjepana) Ivan

28. Jovanović (Rade) Sretko

29. Jugurdžija (Mihaila) Dušanka

30. Kapetanović (Mehmeda) Rizah

31. Kapor (Save) Mirko

32. Karadeglija (Marka) Radmila

33. Karamehmedović (Ragiba) Mahmut

34. Klobučar (Josipa) Janko

35. Kovačević (Stjepe) Mario

36. Kolega (Bože) Lovre

37. Kuna (Marka) Terezija

38. Kurilić-Marek (Milana) Mirjana

39. Kurtalić (Mustafe) Sidika

40. Lakić (Dušana) Olga

41. Lomigorić (Abdulaha) Remzija

42. Lozo (Danila) Krsto

43. Lulić (Fabijana) Svetomir

44. Luznik (Roka) Pero

45. Marizić (Srećka) Ilija

46. Markota (Josipa) Ivan

47. Markota (Jerka) Viktor

48. Mešinović (Midhata) Džemal

49. Milanović (Milana) Radoslav

50. Milanović (Mile) Radovan

51. Mlađenović (Spasoja) Zoran

52. Mijatović (Svetozara) Dušan

53. Miletić (Mladena) Nada

54. Milutinović (Milana) Dušan

55. Montiljo (Šabetaja) Rahela

56. Muzurović (Mule) Midhat

57. Nenadić (Stevana) Krsto

58. Ninčić (Maksima) Anđelko

59. Novo (Bećira) Zlatko

60. Njuhović (Ibrahima) Zijad

61. Opačić (Jove) Boro

62. Paleškić (Franje) Ljerka

63. Pranić (Josipa) Ilija

64. Petković (Svetozara) Branislav

65. Pilindavić (Milivoja) Dobroslav

66. Piljak (Sime) Obrad

67. Radeta (Pere) Žarko

68. Rađenović (Stjepana) Ilija

69. Resić (Mehmeda) Rasema

70. Rotim (Šćepana) Damjan

71. Smajlović (Ejuba) Enes

72. Stanković (Vojislava) Mirjana

73. Sinanović (Hode) Asim

74. Scotti (Nedeljka) Nives

75. Sokolović (Dževada) Fahrija

76. Stojanković (Miloša) Stojan

77. Stojanović (Nedeljka) Nikola

78. Studen (Miloša) Rade

79. Šalinović (Ivana) Josip

80. Šarić (Mije) Zdravko

81. Talić (Kasima) Muhamed

82. Uzunović (Muhameda) Samija

83. Uzunović (Ahmeda) Šukrija

84. Volić (Ante) Zvonimir

85. Začiragić (Fadila) Vekaz

86. Zaimović (Adema) Asim

87. Zećo (Bećira) Ibrahim

88. Zeremski-Hadžismailović (Ahmeda) Emina

89. Zildžić (Džemala) Irfan

90. Zukić (Nazifa) Džemal

91. Žalica (Alekse) Miroslav