BIC info
Radno vrijeme

Biblioteka  i  čitaonica: 
Ponedeljak – petak     08:00  – 18:00
Subota                        09:00  – 14:00
 
Raiffeisen čitaonica: 
Ponedeljak – petak      08:00 – 19:00
Subota                         09:00 – 14:00  
 
Narudžba knjiga:      
ponedeljak – petak     08:00 – 10:30           
ponedeljak – petak     15:00  - 17:00 za naredni dan


Naručena građa se preuzima isti dan iza 11:00  sati.


  • Bibliotečke usluge

  •  Pozajmica građe

Redovni korisnici/članovi bilioteke mogu posuđivati građu na revers u skladu sa  Poslovnikom o radu BIC-a. Knjige se posuđuju za info pultom BIC-a. Informacije o novijim knjigama (bibliotečki fond od 2006. godine) mogu se pronaći u COBISS e- katalogu EFSA, a stariji fond može se  pretražiti  u lisnim katalozima BIC-a.
Rok pozajmice  knjiga  je 30 dana, a studenti mogu produžiti pozajmicu  za 15 dana, ako za istu knjigu ne postoji interes drugih korisnika.


Vanjski korisnici/članovi  ne mogu  posuđivati građu van biblioteke.


Zakasnina za prekoračenje roka pozajmice se plaća 0,50 KM  po radnom danu, prema Cjenovniku BIC-a.

Dok se ne podmire sva dugovanja u biblioteci ne mogu se podizati knjige, koristiti čitaonica i ne  može se dobiti potvrda o razduženju za upis u narednu godinu, ni potvrda o diplomiranju.

Kroz informacijske službe i usluge biblioteka  povezuje tražitelje informacija s informacijskim izvorima.  Informacijska služba nastoji svakom korisniku  pomoći da pronađe dokument u kojem je sadržan odgovor na njegov aktuelni upit. Biblioteka ima nekoliko  komunikacijskih kanala za realizaciju svojih informacijskih usluga, a to su web stranica BIC-a, COBISS e-katalog EFSA, COBISS BiH, E-CRIS, E-biblioteka, usluge tekućih upozorenja, liste tekućih časopisa, selektivna diseminacija informacija, Bibliografija EFSA, Bibliografije doktorskih i magistarskih radova, Bilteni prinova, Informacijski upit, Pitaj bibliotekara,  UDK  smještaj knjiga u čitaonici na galeriji, bibliografske  baze podataka, akademske baze podataka sa punim tekstom, citatne baze podataka, specijalne zbirke, službene publikacije, statističke publikacije, referensna zbirka, edicija priručnika,  mail komunikacija,  telefonska komunikacija, edukacija korisnika, kao i direktni i tradicionalni razgovor sa bibliotekarom.


Samostalno pretraživanje informacijskih izvora je besplatno dok se pretraživanje uz pomoć bibliotekara, kao i ispis rezultata naplaćuje prema važećem Cjenovniku BIC-a.


Biblioteka  nastoji educirati korisnike kroz formalne i neformale oblike kako bi im omogućila lakše snalaženje u korištenju bibliotekom, njenim fondovima, informacijskim izvorima  i  bibliotečkim uslugama.

Bibliotečko-informacioni centar (BIC) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu poziva studente na tematsku edukaciju: COBISS, baze podataka i informacijska pismenost. Prijave za edukaciju (u formatu: ime i prezime; broj indeksa; broj članske karte) se vrše putem e-mail-a Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript . Edukacija se održava svake srijede od 12.00 do 14.00 sati.  Predlažemo da se studenti organizuju i prijavljuju manje grupe (do 5 studenata).


Usluge  međubibliotečke pozajmice mogu koristiti svi članovi BIC-a. Međubibliotečka pozajmica obavlja se u skladu s međunarodnim (IFLA)  i nacionalnim pravilima.
Moguće je naručiti knjigu, fotokopiju ili digitalizirani zapis članka iz periodičkih publikacija, kao i fotokopije ili digitaliziranu građu ako su zahtjevi u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima.
Vrijeme trajanja pozajmice određuje biblioteka koja ustupa materijal, najčešće na 7-15 dana.
Biblioteka koja ustupa materijal utvrđuje i tarifu ove usluge, kao i uslove pod kojima se materijal pozajmljuje (broj traženih materijala, fotokopija, itd.) Posuđena građa se koristi isključivo u čitaonici, a kopija članka se trajno ustupa.
Trošak slanja i vraćanja materijala preporučenom poštom snosiće korisnik traženog materijala.
Usluge međubibliotečke pozajmice naplaćuju se prema važećem Cjenovniku BIC-a, a troškove pozajmice i poštarine snosi korisnik.

Procedure naručivanja bibliotečke građe

Korisnici međubibliotečke pozajmice mogu naručiti materijal tako što popune „Zahtjev za međubibliotečku pozajmicu“  te isti pošalju/predaju u BIC.
Popunjeni zahtjev se provjera i šalje NUBBiH-a u najkraćem mogućem roku (u roku od 24 sata).
Korisnik će biti obaviješten o prispijeću pošiljke sa materijalom.
Naručenu građu korisnik preuzima u BIC-u, te dostavlja uplatnicu sa troškovima međubibliotečke usluge.
Korisnik je dužan da u dogovorenom roku vrati građu BIC-u.

Studenti/korisnici mogu kopirati do 15 stranica bibliotečke građe, odnosno jedno poglavlje iz knjige ili članak iz časopisa.
Kopiranje građe za potrebe studenata/korisnika vrši se na osnovu popunjavanja obrasca/narudžbe (BIC-QF-1)


Doktorski, magistarski i diplomski radovi iz bibliotečkog fonda se ne mogu kopirati u privatne svrhe. Dozvoljeno je kopiranje sadržaja i bibliografije, a dijelovi rada se mogu kopirati samo uz obezbjeđivanje saglasnosti autora (BIC-QF-2) i izjave o citiranju i navođenju izvora (BIC-QF-3).


Usluge fotokopiranja se vrše u skladu sa Zakonom o autorskom i srodnim pravima (Sl. glasnik BiH 63/10) i prema važećem Cjenovniku BIC-a.

  • Dokumenti BIC-a

•    Poslovnik o radu BIC-a
•    Cjenovnik usluga


•    Kućni red
                Čitaonica BIC-a
                Tiha čitaonica u Raiffeisen sali
•    PDF  brošure BIC-a (bos. i engl. BIC, COBISS e-katalog  EFSA)
•    Prezentacije BIC-a (akreditacija UNSA i savjetovanje FMON)
•    Donacije i pokloni

Biblioteka Ekonomskog fakulteta u Sarajevu zahvaljuje pojedincima  i institucijama  na donacijama knjiga.
Da bi se darovana građa uvrstila u bibliotečki fond, mora zadovoljiti stručne kriterije postojeće nabavne politike biblioteke.
Poželjno je poslati darovnu ponudu koja identificira jedinicu/e (naslov, autor, mjesto i godina izdanja) koju/e će ponuditi biblioteci.
Ponude se mogu slati mailom, faksom ili kontaktirati bibliotekara.

Svaka podrška poboljšanju  bibliotečkih usluga i zbirki je dobrodošla

Kontakt:

Mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Faks: 033 275 994

Tel.: 033 275 961

Preuzmite Obrazac za darivanje građe biblioteci (PDF)

Biserka Sabljaković

Rukovodilac BICa

275 - 969

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Narcisa Rastoder 

Referensni bibliotekar  

275 - 959   

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Mirha Mehović

Referensni bibliotekar  

275 - 959   

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Amela Klačar

Knjižničar

275 - 961

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Gordana Simić

Knjižničar

275 - 961

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

Remza Hadžić

Manipulant

275 - 961

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript