Međubibliotečka pozajmica
03. 19. 2015.   

Usluge  međubibliotečke pozajmice mogu koristiti svi članovi BIC-a. Međubibliotečka pozajmica obavlja se u skladu s međunarodnim (IFLA)  i nacionalnim pravilima.
Moguće je naručiti knjigu, fotokopiju ili digitalizirani zapis članka iz periodičkih publikacija, kao i fotokopije ili digitaliziranu građu ako su zahtjevi u skladu s važećim propisima o autorskom pravu ili drugim propisima.
Vrijeme trajanja pozajmice određuje biblioteka koja ustupa materijal, najčešće na 7-15 dana.
Biblioteka koja ustupa materijal utvrđuje i tarifu ove usluge, kao i uslove pod kojima se materijal pozajmljuje (broj traženih materijala, fotokopija, itd.) Posuđena građa se koristi isključivo u čitaonici, a kopija članka se trajno ustupa.
Trošak slanja i vraćanja materijala preporučenom poštom snosiće korisnik traženog materijala.
Usluge međubibliotečke pozajmice naplaćuju se prema važećem Cjenovniku BIC-a, a troškove pozajmice i poštarine snosi korisnik.

Procedure naručivanja bibliotečke građe

Korisnici međubibliotečke pozajmice mogu naručiti materijal tako što popune „Zahtjev za međubibliotečku pozajmicu“  te isti pošalju/predaju u BIC.
Popunjeni zahtjev se provjera i šalje NUBBiH-a u najkraćem mogućem roku (u roku od 24 sata).
Korisnik će biti obaviješten o prispijeću pošiljke sa materijalom.
Naručenu građu korisnik preuzima u BIC-u, te dostavlja uplatnicu sa troškovima međubibliotečke usluge.
Korisnik je dužan da u dogovorenom roku vrati građu BIC-u.