Pozajmica građe
03. 19. 2015.   

Redovni korisnici/članovi bilioteke mogu posuđivati građu na revers u skladu sa  Poslovnikom o radu BIC-a. Knjige se posuđuju za info pultom BIC-a. Informacije o novijim knjigama (bibliotečki fond od 2006. godine) mogu se pronaći u COBISS e- katalogu EFSA, a stariji fond može se  pretražiti  u lisnim katalozima BIC-a.
Rok pozajmice  knjiga  je 30 dana, a studenti mogu produžiti pozajmicu  za 15 dana, ako za istu knjigu ne postoji interes drugih korisnika.


Vanjski korisnici/članovi  ne mogu  posuđivati građu van biblioteke.


Zakasnina za prekoračenje roka pozajmice se plaća 0,50 KM  po radnom danu, prema Cjenovniku BIC-a.

Dok se ne podmire sva dugovanja u biblioteci ne mogu se podizati knjige, koristiti čitaonica i ne  može se dobiti potvrda o razduženju za upis u narednu godinu, ni potvrda o diplomiranju.