EFSA 2005 - 2011 - Sva prava zadržana
  • Web stranica www.efsa.unsa.ba je zvanično oglasno mjesto Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
  • Web redakcija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu nastoji osigurati tačnost informacija na web stranici www.efsa.unsa.ba. Fakultet ne pruža garanciju u vezi sa sadržajem i tačnošću podataka koji se nalaze na ovoj web stranici. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o tačnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti izvoru koji je informaciju dostavio za objavljivanje.
  • Ekonomski fakultet u Sarajevu zadržava pravo da promijeni informacije na web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
  • Ekonomski fakultet u Sarajevu ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nanijeta korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovoj web stranici.
  • Ekonomski fakultet u Sarajevu nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice na koju postoji link sa web stranice Fakulteta.


Netačni podaci će biti ispravljeni kada web redakcija dobije informaciju o netačnosti podataka i provjeri tačnost navedenog.

Niti jedan dio informacija sa web stranice www.efsa.unsa.ba se ne smije koristiti u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole Ekonomskog fakulteta u Sarajevu!

Materijali objavljeni na web stranici www.efsa.unsa.ba čiji je izdavač Ekonomski fakultet u Sarajevu se takođe ne smiju koristiti bez prethodnog odobrenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu!