Procedura određivanja mentora za master radove na EFSA

Poštovani studenti,

 

Obavještavamo Vas da su na sjednici Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu koja je održana 11.04.2017. godine, donesene procedure određivanja mentora za izradu završnog rada na II (drugom) ciklusu studija.

 

PROCEDURA ODREĐIVANJA MENTORA ZA MASTER RADOVE NA EFSA

Ova procedura je obavezujuća za sve studente II ciklusa studija
(svi odsjeci i smjerovi)

 

1.    Kandidat/kandidatkinja prijedlog okvirne teme rada zajedno sa kratkim sažetkom (do 500 riječi) dostavlja na mail adresu master.prijava@efsa.unsa.ba na sljedećem obrascu: Prijava2017

2.    Služba za rad sa studentima i planiranje nastave II (drugog) ciklusa studija proslijeđuje spisak predloženih tema na Steering Committee master studija kojeg sačinjavaju rukovodioci katedri, prodekan za nastavu i međunarodnu saradnju i dekan Fakulteta

3.    Vijeće master studija donosi odluku o tome ko će mentorisati rad (odluka se donosi na osnovu usmjerenja,  interesa i specijalizacija pojedinih članova katedre i na osnovu trenutne opterećenosti članova u nastavnom i naučno-istraživačkom procesu)

4.    Služba za rad sa studentima i planiranje nastave II (drugog) ciklusa studija putem e-maila obavještava kandidate i nastavnike

5.    Kandidati se javljaju mentorima za definiranje konačne teme rada i pisanje prijave

6.    Proces se ponavlja jednom mjesečno