Nostrifikacija diplome

Postupak nostrifikacije i ekvivalencije diplome

 1. Po prijemu dokumentacije potrebne za nostrifikaciju i ekvivalenciju diplome, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu provjerava autentičnost odobrene diplome.
 2. Nakon što je primio dokument o valjanosti odobrenih diploma, zasnovano na prijedlogu prodekana za nastavu, dekan imenuje komisiju za nostrifikaciju i ekvivalenciju (u daljnjem tekstu: Odbor) diplome o stečenom obrazovanju.
 3. Kompletna dokumentacija za nostrifikaciju i ekvivalenciju diplome se podnosi Odboru.
 4. Nakon pregleda svih priloženih dokumenata, Odbor je ocijenio odobreno diplomu i podnosi izvještaj o nostrifikaciji i ekvivalenciji Vijeću fakulteta EFSA-e.
 5. Na osnovu izvještaja Odbora i odluke Vijeća fakulteta, dekan donosi odluku o nostrifikaciji i ekvivalenciji diplome.
 6. Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu obavještava podnosioca o izvršenom postupku nostrifikacije i ekvivalencije diplome putem telefona ili e-maila.
 7. Odluka o nostrifikaciji i ekvivalenciji, zajedno sa orginalnom dokumentacijom se može podići od strane aplikanta ili nekog drugog, sa dozvolom.

Upute za pokretanje postupka

 1. Prikupiti dokumente potrebne za nostrifikaciju i ekvivalenciju diplome
 2. Popuniti čitko štampanim slovima obrazac zahtjeva
 3. Uplatiti naknadu za troškove postupka
 4. Predati dokumentaciju
 5. Sve navedeno dostaviti na adresu: Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu, Skenderija 70, soba broj 9.

Kontakt 

Lejla Smailbegović, MA
E: lejla.smailbegovic@efsa.unsa.ba
T: +387 33 564 395
A: Skenderija 70/I, 71000 Sarajevo