Kontinuirana profesionalna edukacija iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Na osnovu člana 152. stav 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službene novine FederacijeBiH", br. 46/10 i 75/13), a u vezi sa članom 8. Pravilnika o kontinuiranoj profesionalnoj edukaciji iz zdravstvenog menadžmenta (“Službene novine Federacije BiH”, br. 88/11, 82/13 i 75/15) Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine (ZZJZ FBiH) u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Sarajevu (EFSA UNSA) i Medicinskim fakultetom Sveučilišta u Mostaru (MF SVMO), uz učešće Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru i Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, uz saglasnost Federalnog ministra zdravstva, objavljuje

JAVNI OGLAS

za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz oblasti zdravstvenog menadžmenta

Federalno ministarstvo zdravstva u saradnji sa nosiocima edukacije iz zdravstvenog menadžmenta, organizuje nastavak provođenja kontinuirane profesionalne edukacie iz zdravstvenog menadžmenta, prema planustandardizirane edukacije (SHCE) u skladu sa članom 6.  Pravilnika o KPE.

Edukativni program obuhvata tri nivoa edukacije (SHCE 1, SHCE 2 i SHCE 3) u ukupnom trajanju od 265 sati nastave.

Nakon uspješno odslušane nastave i završene provjere znanja svakog nivoa, polaznici dobivaju certifikat ovjeren od strane Federalnog ministarstva zdravstva, koji ima snagu javne isprave i dokaz je o poznavanju zdravstvenog menadžmenta.

U skladu sa članom 9. Pravilnika o KPE, edukacija iz zdravstvenog menadžmenta je dostupna zdravstvenim radnicima, zdravstvenim saradnicima i drugim profesionalcima zaposlenim u zdravstvenim ustanovama, privatnim praksama, zavodima zdravstvenog osiguranja i ministarstvima zdravstva, kao i drugim pravnim osobama u sistemu zdravstva Federacije BiH.

U skladu na navedenim, u prvoj polovini 2018. godine nosioci edukacije planiraju organizovati edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta za:

 • grupu do 25 polaznika osnovnog nivoa edukacije – SHCE 1
 • sve polaznike srednjeg nivoa edukacije – SHCE 2 koji su završili i uspješno prošli provjeru znanja iz SHCE 1
 • sve polaznike naprednog nivoa edukacije – SHCE 3 koji su završili i uspješno prošli provjeru znanja iz SHCE 2

Početak edukacije predviđen je za prvu polovinu februara 2018. godine.

Raspored edukacije za sve nivoe i grupe bit će objavljen na web stranicama EFSA UNSA, MF SVMO i ZZJZ FBiH nakon isteka roka prijave.

Uslovi za upis na osnovni nivo edukacije:

 • završen fakultet zdravstvenog ili drugog smjera, odnosno škola zdravstvenog ili drugog smjera;
 • položen stručni ispit u stručnom zvanju samo za zdravstvene  radnike;
 • posjedovanje radnog iskustva u trajanju od minimalno tri godine u zdravstvenom sektoru.

Dokumenti koji se prilažu pri upisu na osnovninivo edukacije (SHCE 1):

 • ovjerena fotokopija diplome o završenom fakultetu zdravstvenog ili drugog smjera, odnosno ovjerena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi zdravstvenog ili drugog smjera;
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu (za zdravstvene radnike);
 • potvrda o radnom iskustvu.

Ukoliko je neko od polaznika obavio edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta u Federaciji BiH, odnosno izvan Federacije BiH, kao i u inostranstvu, potrebno je uz prijavu dostaviti i rješenje federalnog ministra zdravstva o priznavanju navedene edukacije izdato  u skladu sa članom 37. Pravilnika o KPE.

Polaznici koji su uspješno završili edukaciju iz osnovnog i srednjegnivoa edukacije po Planu i Programu iz Pravilnika o KPE, trebaju samo popuniti prijavnicu i dostaviti je na e-mail kontakt osoba u ZZJZ FBiH, ili MFSVMO ili EFSA UNSA.

Posebni uslovi, ukoliko zahtjev podnosi zdravstvena ustanova, privatna praksa kao i zavod zdravstvenog osiguranja, za neograničen broj svojih zaposlenika su:

 • dokaz o ispunjavanju uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti, odnosno druge srodne djelatnosti u zdravstvenom sektoru, izdan od ovlaštenog organa.

Dokumenti koji se prilažu:

 • rješenje o obavljanju zdravstvene djelatnosti
 • rješenje o upisu u  sudski registar (samo za pravna lica).

Prijavnica za učešće na edukativnom programu je dostupna na web stranici ZZJZ FBIH (www.zzjzfbih.ba),  EFSA UNSA (www.efsa.unsa.ba) i MF SVMO (www.mefmo.ba)

Kandidati koji upisuju osnovni nivo edukacije trebaju ispravno popunjenu prijavnicu sa potrebnim dokumentima, u zatvorenoj koverti, lično ili putem pošte dostaviti u Federalno ministarstvo zdravstva, Ul. Maršala Tita br. 9, 71000 Sarajevo.

Na koverti navesti: Dokumentacija za kontinuiranu profesionalnu edukaciju iz zdravstvenog menadžmenta.

Javni oglas se objavljuje na web stranici ZZJZ FBIH (www.zzjzfbih.ba), EFSA UNSA (www.efsa.unsa.ba) i MF SVMO (www.mefmo.ba), kao i u dnevnim listovima: „Večernji list“ i „Dnevni avaz“.

Rok za podnošenje prijava traje do 01. 02. 2018. godine.

Nepotpune i neblagovremeno pristigle prijave neće se uzeti u razmatranje.

Troškovi kotizacije po polazniku iznose:

 • za osnovni nivo,   SHCE 1       1.600,00 KM
 • za srednji  nivo,    SHCE 2      1.800,00 KM
 • za napredni nivo,  SHCE 3      2.300,00 KM

Obaveza polaznika je, da do početka nastave iz nivoa edukacije za koji se prijavljuju, uplate 1/3 iznosa kotizacije određene za taj nivo. Potvrdu o uplati polaznici su obavezni donijeti prvi dan predavanja, jer bez potvrde neće moći prisustvovati nastavi.

Uplata se vrši na podračun Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu broj: 1020290000022270 kod Union banke, d.d. Sarajevo

Za detaljnije informacije kontaktirati:


Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH

M. Tita  br. 9, 71000 Sarajevo

Tel.: +  387 33 564 642

Fax.: + 387 33 564 602

E-mail: z.vucina@zzjzfbih.ba

ili          m.krupic@zzjzfbih.ba

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu;

Poslovna akademija EFSA UNSA

Skenderija br.70, 71000 Sarajevo

Tel.: + 387 33 564 354

Fax: + 387 33 564 371

E-mail: lela.grubesic@efsa.unsa.ba

Medicinski fakultet Sveučilišta u Mostaru

Bijeli brijeg bb.,88000 Mostar

Tel/fax: +387 36 335 600

E-mail: danijel.pravdic@gmail.com

 

 

 

 

Dokumenti: