Važno obavještenje za studente prvog i drugog ciklusa studija

Poštovani studenti, 

Na početku školske 2019/2020. godine želim vas podsjetiti na slijedeće:

  • Prisustvo na nastavi

Studenti Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u statusu redovan, redovan samofinansirajući i DL studenti na prvom i drugom ciklusu studija obavezni su prisustvovati svim oblicima nastave minimalno 80% od ukupnog fonda sati po predmetu. U prisustvo studenata ulazi i nastava koja se odvija u sedmicama kada je predviđena online nastava prema rasporedu nastave. Evidencija prisustva nastavi se vrsi primjenom elektronskih kartica.

Student može, u opravdanim slučajevima kao što su bolest, specifični događaji u porodici, učešće u značajnim studentskim aktivnostima i takmičenjima i radu tijela i organa Univerziteta/Fakulteta i drugim izuzetnim okolnostima, odsustvovati sa nastave i u procentu većem od 20%, za šta je obavezan pribaviti valjan dokaz, s tim da ukupno prisustvo na nastavi iznosi minimalno 60%.

Odluku o pravdanju odsustva u slučajevima i pod navedenim uvjetima, donosi dekan na prijedlog prodekana za nastavu i međunarodnu saradnju samo ukoliko je to moguće, uzimajući u obzir strukturu i obim studijskog programa Fakulteta. Molbe za prisustvo na nastavi se predaju nakon završetka semestra.

Prisustvo na nastavi je uvjet za ovjeru urednog pohadanja nastave, ovjeru semestra i prijavu i polganje ispita.

  • Prenos ECTS i položenih aktivnosti u narednu školsku godinu  

Student ima pravo prenijeti u narednu godinu unutar jednog ciklusa studija najviše 12 (dvanaest) ECTS kredita bez obzira na broj predmeta ili najviše dva nepoložena predmeta ukoliko oni nose više od 12 (dvanaest) ECTS kredita, pod uvjetom da nepoloženi predmeti koji se prenose u narednu studijsku godinu nisu preduvjet za slušanje drugog/drugih predmeta u narednoj studijskoj godini.

Student koji u toku studijske godine izvrši sve obaveze izuzev položenog završnog ispita nije obavezan ponovo prisustvovati nastavi iz tog nastavnog predmeta u godini koju obnavlja. Uredno izvršavanje obaveza se potvrđuje potpisom predmetnog nastavnika u index-u studenta.

Studentu koji obnavlja godinu studija odnosno koji je prenio ispit u narednu studijsku godinu priznaju se ostvareni poeni i uredno izvršene obaveze i to u trajanju jedne studijske godine.

  • Apsolventski staž

Student koji je je u posljednoj akademskoj godini odslušao sve predmete i prikupio sve potpise u index-u zadržava status studenta (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. Ukoliko student ne položi nepoložene ispite za vrijeme trajanja apsolventskog staža (u trajanju od jedne akademske godine) dužan je obnoviti studijsku godinu.

Za vrijeme trajanja apsolventskog staža studentu se priznaju ostvareni poeni i uredno izvršene obaveze iz prethodne akademske godine.

  • Ponašanje studenata na pismenom ispitu

Za vrijeme polaganja pismenog ispita nije dozvoljeno:

• prepisivanje, razgovaranje ili okretanje,

• imati uključen mobitel ili ikakav drugi audio ili vizuelni nosač/prijenosnik informacija o postavljenom pitanju, osim ako priroda ispitnog zadatka ne zahtijeva ili dozvoljava upotrebu digitalne tehnologije,

• nepravovremeno predavanje testa nakon što je nastavnik dao znak da je vrijeme za pisanje testa završilo,

• nepravovaljano predavanje testa, zaokruživanje odgovora nakon što je nastavnik dao znak da je vrijeme za pisanje testa isteklo,

• bilo kakvo korištenje literature o postavljenom pitanju, izuzev ako silabusom nastavnog predmeta nije predviđeno korištenje iste tokom pisanog ispita (open book examination).

 

U svim navedenim slučajevima kršenja pravila ponašanja ispit se vrednuje sa 0 poena, te povlači disciplinsku odgovornost studenta u skladu sa članom 173. Statuta.

 

Uprava Ekonomskog fakulteta Vam želi puno uspjeha u akademskoj 2019/20. godini!

 

Prodekan za nastavu
Prof. dr. Eldin Mehić