Nagrada Prof. dr. Janko Klobučar

Porodica Klobučar osnovala je godišnju nagradu pod nazivom: „Nagrada Prof. dr. Janko Klobučar“  za najbolji diplomski rad studenta Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu na predmetima Računovodstvo ili Poslovne finansije.

S tim u vezi, pozivaju se studenti da radove, u printanoj formi i na CD-u, predaju na Protokol Fakulteta najkasnije do 10. oktobra tekuće godine do 10:00 h.

Rad treba biti akademski aktuelan i napisan od 20 do 30 stranica kucanog teksta, font Times New Roman, size 12, prored Single. Stručna komisija će odrediti kriterije prema kojima će se odabrati najbolji rad – dobitnik Nagrade. 

Nagrada, u iznosu od 1.000,00 KM, sa prigodnom plaketom bit će uručena pobjedniku na dan obilježavanja godišnjice Fakulteta. 

 

prof. dr. Jasmina Selimović
DEKANESA