Obavještenje o ovjeri i upisu semestra - akademska 2020/2021. godina

Studenti koji studiraju po nastavnom planu “3 + 2” – koncept studija zasnovan na Bolonjskom procesu ovjeru i upis zimskog semestra školske 2020/21. god. vršit će u periodu

 

od 30. 09. 2020. godine (srijeda) 
do 14. 10. 2020. godine (srijeda)

 

Za ovjeru je potrebno:

 • index,
 • list o prijavi semestra i prijavni list - 2 primjerka (elektronski – uputstvo dato na web stranici Fakulteta). 
 • E-kartica
 • Ugovor o studiranju (4 primjerka)
 • uplata prema Instrukcijama i važećem Cjenovniku pedagoških usluga.
   
 • Studenti iz kategorija koje podliježu oslobađanju plaćanja školarine (djeca šehida i poginulih boraca, djeca RVI i djeca dobitnika posebnih ratnih priznanja, kao i djeca bez oba roditelja), a koji prvi put upisuju II ili III godinu REDOVNOG i REDOVNOG SAMOFINANSIRAJUĆEG studija, oslobođeni su plaćanja školarine uz predočenje dokaza o pripadnosti određenoj kategoriji UKOLIKO NISU NIKADA OBNOVILI UPIS U I (prvu) i II (drugu) GODINU STUDIJA. Studenti PONOVCI iz ovih kategorija NISU oslobođeni školarine i istu plaćaju prema važećem Cjenovniku.
 • Studenti koji eventualno biraju kolizione predmete iz naredne godine studija obavezno ih trebaju odštampati i dostaviti sa semestralnim listom, vodeći računa o max. opterećenju po semestru (ECTS 30).
 • Studenti V semestra odsjek Visoka poslovna škola svi smjerovi i načini studiranja trebaju obavezno odštampati uz semestralni list izborni predmet sa drugog odsjeka/smjera. 
 • Studenti koji mijenjaju status studiranja u DL status, uz semestralni listi prilažu i molbu sa dokazima o promjeni statusa u DL 
 • Studenti koji mijenjaju status iz DL u redovan samofinansirajući, uz semestrali list prilažu i molbu sa dokazima o promjeni statusa u redovan samofin.
 • Studenti koji mijenjaju status studiranja iz redovan samofinansirajući u redovan, molbu i kopiju indexa (kao dokaz da su položeni svi predmeti tekuće godine studija sa prosječnom ocjenom 8,0 i više), predaju na PROTOKOL Fakulteta.
 • Studenti koji mijenjaju odsjek ili smjer, molbu prilažu uz semestralni list i index.
 • Promjenu odsjeka,  smjera, statusa  moguće je izvršiti SAMO JEDNOM u toku studiranja jednog ciklusa.
 • U slučaju tehničkih problema javiti se na e-mail support@efsa.unsa.ba 


Služba za rad sa studentima i planiranje nastave