Prijava tema za diplomske radove

Poštovani,

Želim vas obavijestiti da se izbor tema za dipomske radove za akademsku 2019/2020. godinu vrši putem online sistema za prijavu tema na linku: http://prijavateme.efsa.unsa.ba. S tim u vezi studenti treće godine studija sa spiska ponuđenih tema biraju jednu od predloženih tema sa spiska za odsjek/program na kojem studiraju. Nakon odabrane teme od strane studenta, informaciju o izboru teme dobija i mentor koji je temu predložio te student može zakazati konsultacije kako bi sa mentorom prodiskutovao način izrade i strukturu rada. Studentima se prije zakazivanje konsultacija sa mentorom preporučuje sagledavanje relevantne literature kako bi bili spremni za diskusiju.

Izabranu temu student ne može mijenjati osim u opravdanim slučajevima i uz saglasnost mentora.

Studenti koji su već dogovorili izradu diplomskih radova sa mentorima prije 01. 12. 2019. mogu nastaviti raditi na toj temi.

 

Srdačan pozdrav,

Eldin Mehić