Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Bankarska akademija

Bankarska akademija

Novi trendovi internacionalizacije, globalizacije, koncentracije i konkurencije u bankarskom poslovanju, posebno u tranzicijskim zemljamana, zahtijevaju od bankara veću efikasnost i veća specijalistička znanja iz oblasti bankarstva i finansija, te njihovo stalno «osvježavanje» i aktueliziranje. Bankarska akademija je poseban odjel Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu utemeljen na znanjima i iskustvu velikog broja akademskih radnika i eksperata iz oblasti bankarstva i finansija. Svrha osnivanja ovog odjela jeste organizacija i realizacija edukacije i istraživanja iz oblasti bankarstva sa fokusom na praksu banaka u BiH. U okviru svojih aktivnosti, Bankarska akademija nudi opšte oblike edukacije iz bankarstva, specijalističke i certificirane seminare o bankarstvu u BiH, naučno-istraživačke projekte iz domena domaćeg i međunarodnog bankarstva, workshopove na aktuelne teme, te konferencije i druge oblike naučno-istraživačkog rada.


Bankarska akademija nastoji da kroz jaku orijentaciju i fokusiranje na praktične aspekte bankarskog poslovanja, posebno u BiH, pruži dodatnu vrijednost polaznicima u njihovoj ličnoj i profesionalnoj nadogradnji iz oblasti bankarstva.


U skladu sa ovom misijom, Bankarska akademija razvija multilateralne veze sa drugim finansijskim i akademskim institucijama i profesionalcima, te na taj način polaznicima nudi širi spektar znanja koja prenose kako predavači sa univerziteta iz BiH i drugih zemalja, tako i dokazani eksperti iz bankarske prakse.
U procesu svoga razvoja, Bankarska akademija pokazuje čvrsto opredjeljenje za razvoj saradnje sa svim institucijama koje imaju bitnu ulogu u funkcioniranju bankarskog sistema u BiH.


Kroz realizaciju navedenih aktivnosti, Bankarska akademija će doprinijeti kvalitetu obrazovanja budućih bankara, istraživanju bankarstva u BiH, te razvoju saradnje između akademske i profesionalne zajednice u oblasti bankarstva na teritoriji čitave BiH.


Rukovodilac
Doc. dr. Velid Efendić

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)