Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
EFSA 2005 - 2011 - Sva prava zadržana
  • Web stranica www.efsa.unsa.ba je zvanično oglasno mjesto Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu.
  • Web redakcija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu nastoji osigurati tačnost informacija na web stranici www.efsa.unsa.ba. Fakultet ne pruža garanciju u vezi sa sadržajem i tačnošću podataka koji se nalaze na ovoj web stranici. Korisnici koji žele konačnu potvrdu o tačnosti informacije ili dokumenta moraju se obratiti izvoru koji je informaciju dostavio za objavljivanje.
  • Ekonomski fakultet u Sarajevu zadržava pravo da promijeni informacije na web stranici u bilo koje vrijeme bez prethodne obavijesti.
  • Ekonomski fakultet u Sarajevu ne preuzima nikakvu odgovornost za gubitak ili štetu koja je nanijeta korisniku zbog toga što se isti direktno ili indirektno u svojim postupcima oslanjao na bilo koji dio informacija koji se nalaze na ovoj web stranici.
  • Ekonomski fakultet u Sarajevu nije odgovoran za sadržaj bilo koje druge web stranice na koju postoji link sa web stranice Fakulteta.


Netačni podaci će biti ispravljeni kada web redakcija dobije informaciju o netačnosti podataka i provjeri tačnost navedenog.

Niti jedan dio informacija sa web stranice www.efsa.unsa.ba se ne smije koristiti u komercijalne svrhe bez prethodne pismene dozvole Ekonomskog fakulteta u Sarajevu!

Materijali objavljeni na web stranici www.efsa.unsa.ba čiji je izdavač Ekonomski fakultet u Sarajevu se takođe ne smiju koristiti bez prethodnog odobrenja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu!

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)