Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Računovodstvo i porezi

Visokoobrazovni i kvalitetni kadrovi specijalizirani u oblasti računovodstva i poreza već godinama su veoma traženi na tržištu rada u BiH. Područje računovodstva, finansijskog izvještavanja, obračuna i prijave poreza strogo je regulirano, a institucionalni okvir veoma dinamičan, što nameće potrebu za kontinuiranim stučnim usavršavanjem kadrova.

Cilj studija je upravo omogućavanje polaznicima da steknu nova i napredna naučna i stručna znanja u području računovodstva i poreza čime će se zadovoljiti izražene potrebe privrede i tržišta rada za specijaliziranim kadrovima, stvoriti preduslovi za dalji razvoj i jačanje računovodstvene profesije u BiH i time indirektno doprinijeti približavanju zemlje evropskim integracijama.

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)