Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Za EFSA studente

Engleski jezik

Svaki student Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je dužan da polaže engleski jezik kao obavezni predmet. Kako sve predmete pri Fakultetu prati online kurs sa materijalima, aktivnostima, forumima, kontaktima itd, tako i engleski jezik.


Ulazni test

Ulaznom testu se pristupa kako bi studenti bili raspoređeni na odgovarajući nivo/kurs engleskog jezika, shodno znanju koje posjeduju. Datum održavanja ulaznog testa se objavljuje na Fakultetskom web sajtu u okviru oglasne ploče (novosti). Uplata za izlazak na ulazni test iznosi 50,00 KM i uplaćuje se na račun EFSA.

Studenti koji su zadovoljili uslove za verifikaciju engleskog jezika za prvu godinu studija na prijemnom ispitu, treba da prate oglasnu ploču Fakultetskog web sajta zbog potrebne evidencije u ISSS aplikaciji.


Nivoi/kursevi

Engleski jezik se uči i polaže u tri nivoa, odnosno šest kurseva.

  • Za I godinu studija potrebno je položit testove za kurs 1 i kurs 2,
  • Za II godinu studija, testove za kurs 3 i kurs 4, te
  • Za III godinu studija, testove za kurs 5 i kurs 6.

Pristup kursu i izlazak na test

Kako bi studentu bio omogućen pristup kursu, potrebno je da potvrdu o uplati u iznosu od 90,00 KM na EFSA račun dostavi u prostorije Poslovne akademije. Navedeni iznos uplate obuhvata pristup jednom kursu i jedan izlazak na test. Za svaki naredni izlazak na test potrebno je izvršiti uplatu u iznosu od 20,00 KM na EFSA račun, te istu predati pri dolasku na ispit. Za sve kurseve vrijedi isto pravilo.
Kursveru za engleski jezik pristupate sa istim korisničkim podacima koje koristite za pristup ostalim Fakultetskim online servisima (courseware – Bolonja, DL i email).


Sadržaj kurseva

Kursevi su tematski podijeljeni u sedmice. Sedmice podrazumijevaju interaktivne sadržaje i aktivnosti. Online sadržaji su obogaćeni animacijama, audio zapisima i ostalim multimedijalnim tehnologijama, te pružaju studentima da osvoje određene bodove, koji ulaze u finalni bodovni zbir.


Bodovi

Strukturu ocjene čine bodovi osvojeni putem online aktivnosti (20-30 %) i bodovi sa testa (70-80%). Bodovi osvojeni kroz online aktivnosti koji ulaze u zbir bodova prilikom izlaska na određeni rok, su oni koje studenti osvoje do petka (u sedmici prije testa) do 23:55 sati. Osvojeni bodovi putem online aktivnosti se poništavaju na kraju akademske godine, tj. poslije zadnjeg roka za engleski jezik.


Test i prijava ispita

Kako bi student pristupio testu za bilo koji kurs, potrebno je da izvrši prijavu putem pretinca „Izbor grupe za test“ u okviru kursa. Studenti koji polažu kurs 2, 4 ili 6 su dužni, pored prijave grupe, da prijave i test putem Isss aplikacije. Korištenje vlastitog rječnika (bez dijela sa gramatikom) je dozvoljeno. Raspored termina za test i rezultati se objavljuju na kursveru za engleski jezik. Prijava grupe za test i prijava ispita se vrši samo u sedmici prije testa (od ponedjeljka do petka). Prilikom izlaska na ispit potrebno je pokazati indeks ili ličnu kartu, i potvrdu o uplati za izlazak na test.


Certifiikat

Nakon položenog kursa 6, studentima se nudi mogućnost izdavanja certifikata o položenom višem srednjem nivou. Certifikat može biti na bosanskom ili engleskom jeziku, ovisno o potrebi. Cijena izdavanja certifikata je 60,00 KM i uplata se vrši na račun EFSA. Potvrdu o uplati je potrebno dostaviti na Poslovnu akademiju. Datum izdavanja certifikata se objavljuje na oglasnoj ploči Fakultetskog web sajta.


Pitanja

Sve detaljne informacije i odgovore možete dobiti na forumu za pitanja u okviru kursvera za engleski jezik.


Korisne informacije

Ekonomski fakultet u Sarajevu (EFSA):

Poslovna akademija:

  • Adresa: Skenderija 70, 3. sprat
  • Radno vrijeme: svaki radni dan od 10 do 14 sati
  • ISSS aplikacija: http://www.isss.ba
 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)