Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu

Razlika za master studij

KVANTITATIVNE METODE U EKONOMIJI I MENADŽMENTU

Nastavnici i asistent: prof. dr R. Somun-Kapetanović, doc. dr. A. Arnaut-Berilo, doc. dr E. Šehić, mr Merima Balavac

Cilj predmeta

 

Savladavanje osnovnih savremenih kvantitativnih metoda i modela u ekonomskim analizama i njihova primjena u odlučivanju

Program rada

Sedmica 1

4 časa

Ekonometrijske funkcije. Ukupna, prosječna i granična funkcija i njihovi odnosi. Ocjena ekonomskih funkcija. Elastičnost. Osobine elastičnosti. Funkcija tražnje. Elastičnost funkcije tražnje. Funkcija prihoda. Ukupan, prosječan i granični prihod. Elastičnost prihoda.

 

Sedmica 2

4 časa

Ekonometrijske funkcije. Funkcija troškova. Ukupni, prosječni i granični troškovi. Elastičnost troškova. Funkcija dobiti. Ukupna, prosječna i granična dobit. Elastičnost dobiti. Funkcija ponude. Elastičnost ponude. Izvođenje funkcije ponude iz funkcije troškova. Tržišna ravnoteža. Funkcija proizvodnje. Osobine funkcija proizvodnje. Elastičnost funkcija proizvodnje.

 

Sedmica 3

4 časa

Ekonometrijske funkcije. Funkcija proizvodnje.

 

Tehnika mrežnog planiranja. Osnovni pojmovi u mrežnom planiranju. Analiza strukture. Analiza vremena: Metoda kritičnog puta (CPM) i PERT-METODA. Analiza troškova.

 

Sedmica 4

4 časa

Test 1

 

Input-output analiza. Količinska input-output analiza. Struktura raspodjele. Količinski koeficijenti. Vrijednosna input-output analiza. Strukture vrijednosti i raspodjele. Vrijednosni koeficijenti. Analiza proizvodnog sistema.

 

Sedmica 5

4 časa

Linearno programiranje. Modeli linearnog programiranja. Opšti polazni primalni model linearnog programiranja. Standardni model linearnog programiranja. Bazne teoreme linearnog programiranja. Teorija dualnosti u linearnom programiranju.

 

Sedmica 6

4 časa

Linearno programiranje. Metode za rješavanje problema linearnog programiranja. Grafička metoda. Simplex metoda. Specifični oblici problema linearnog programiranja. Transportni model. Model asignacije.

 

Test 2

 

Finalni ispit

Popravni ispit

 

Struktura ocjene

Sistem ocjenjivanja

1. test 1

2. test 2

3. Finalni ispit

1. 15 bodova

2. 15 bodova

3. 70 bodova

LITERATURA

Somun-Kapetanović, R., Arnaut-Berilo A., Šehić E., Kahvić-Begić, E., (2009), Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)