Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Matematika za ekonomiste

Razlika za master studij

MATEMATIKA ZA EKONOMISTE

Nastavnica: Prof. dr Lejla Smajlović, saradnica: mr. Lamija Šćeta

Cilj predmeta

 

Savladavanje osnovnih matematičkih koncepata potrebnih za razumijevanje makroekonomskih i mikroekonomskih modela.

Program rada

Sedmica 1

4 časa

Osnove linearne algebre: Matrice i operacije sa matricama, determinante i izračunavanje determinanti. Određivanje ranga matrice i inverzne matrice. Matrične jednačine. Sistemi linearnih jednačina, način njihovog rješavanja i primjena u statičkoj ekonomskoj analizi.

Sedmica 2

4 časa

Realne funkcije jedne realne varijable: Pojam realne funkcije, granična vrijednost funkcije, neke elementarne funkcije (stepena, eksponencijalna i logaritamska) i njihovi grafici. Pojam izvoda funkcije i njegova primjena u ekonomiji (određivanje stope promjene ekonomske funkcije, marginalne funkcije, koeficijenta elastičnosti)

Sedmica 3

4 časa

Primjena diferencijalnog računa funkcije jedne varijable: Određivanje lokalnih ekstrema ekonomskih funkcija, određivanje oblika funkcije (konveksnost i konkavnost), veza sa krivom indiferencije i ekstremima marginalne funkcije.

Test 1

Sedmica 4

4 časa

Realne funkcije dvije i više realnih varijabli: Parcijalni izvodi funkcije više varijabli i primjena na određivanje stope promjene, marginalne funkcije i koeficijenta parcijalne elastičnosti. Način određivanja lokalnog ekstrema funkcije više varijabli i primjena na određivanje ekstrema ekonomskih funkcija. Uslovni ekstrem funkcije više varijabli i primjena metoda supstitucije i Lagrangeovog metoda u ekonomiji. Ekonomsko značenje Lagrangeovog multiplikatora.

Sedmica 5

4 časa

Neodređeni i određeni integral i primjena u ekonomiji: Pojam neodređenog integrala i osnovne metode integracije: metoda smjene, parcijalne integracije, integracija racionalnih funkcija. Primjena neodređenog integrala za određivanje nepoznate ekonomske funkcije ukoliko je poznata njena marginalna funkcija ili koeficijent elastičnosti.

Pojam određenog integrala, veza određenog i neodređenog integrala i primjena u ekonomiji za određivanje akumulacije neke ekonomske funkcije, potrošačevog i proizvođačevog viška i druge primjene.

Sedmica 6

4 časa

Diferencijalne jednačine prvog reda i njihova primjena: Pojam diferencijalne jednačine i njihova uloga pri zapisivanju određenih ekonomskih zakonitosti. Jednostavni tipovi diferencijalnih jednačina prvog reda: jednačina sa razdvojenim promjenljivim, homogena, linearna i Bernoullieva jednačina. Primjena na određivanje dinamike tržišta jednog dobra.

Test 2

Finalni ispit

Popravni ispit

Struktura ocjene

Sistem ocjenjivanja

1. test 1

2. test 2

3. Finalni ispit

4. Popravni ispit

1. 15 bodova

2. 15 bodova

3. 70 bodova

 

LITERATURA

Smajlović, L. (2010) Matematika za ekonomiste,  Ekonomski fakultet u Sarajevu, Sarajevo

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)