Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Statistika u ekonomiji i menadžmentu

Razlika za master studij

STATISTIKA U EKONOMIJI I MENADŽMENTU

Nastavnici: prof.dr R. Somun-Kapetanović, prof.dr E. Resić, asistenti: mr A. Delalić, A. Abdić

Cilj predmeta

 

Savladavanje osnovnih statističkih metoda i modela i njihova primjena u ekonomiji i menadžmentu

Program rada

Sedmica 1

4 časa

Statistika i statistička istraživanja. Pojam statistike. Naučni pristup statističkom istraživanju. Metode prikupljanja i obrade podataka. Statistički skup i statističke varijable. Mjerne skale. Empirijske distribucije frekvencija. Mjere centralne tendencije (srednje vrijednosti). Potpune mjere centralne tendencije (Aritmetička sredina, Geometrijska sredina, Harmonijska sredina). Pozicione mjere srednje vrijednosti (Mod, Medijana i Kvantili).

Sedmica 2

4 časa

Mjere varijacije. Apsolutne mjere varijacije (raspon varijacije, srednje apsolutno odstupanje, interkvartilno odstupanje, varijansa i standardna devijacija).Relativne mjere varijacije (koeficijent varijacije,  koeficijent kvartilne devijacije, koeficijent interkvartilnog odstupanja, standardizirana z vrijednost). Mjere oblika distribucije.Mjere koncentracije ( Ginijev koeficijent, Lorenzova kriva).

Sedmica 3

4 časa

Regresiona i korelaciona analiza (jednostavna linearna regresija, jednostavna krivolinijska regresija, višestruka linearna regresija, mjere reprezentativnosti modela, metod najmanjih kvadrata, analiza varijanse).

Indeksi i mjerenje evolucije (apsolutne i relativne promjene, individualni indeksi, stope promjene, agregatni indeksi)

Vremenske serije (metod pokretnih sredina, trend modeli, aditivni i multiplikativni metodi.

 

Test 1

 

Sedmica 4

4 časa

Vjerovatnoća i teorijske distribucije vjerovatnoće. Definicije i tipovi vjerovatnoće. Prekidne i neprekidne distribucije vjerovatnoće. Binomna distribucija. Poissonova distribucija. Normalna distribucija. Studentova (t) distribucija. Hi-kvadrat distribucija. F distribucija vjerovatnoće.

Teorija i metoda uzoraka i statističko zaključivanje. Osnovi teorije uzoraka. Vrste uzorka i metode za izbor uzorka.

Sedmica 5

4 časa

Procjene obilježja osnovnog skupa na osnovu uzorka. Određivanje intervala povjerenja. Procjena intervala povjerenja za aritmetičku sredinu populacije. Procjena intervala povjerenja za proporciju. Intervalna procjena standardne devijacije i varijanse. Interval povjerenja totala osnovnog skupa. Procjena intervala povjerenja za parametre regresionog modela.

Sedmica 6

4 časa

Testiranje hipoteza.

Statistički testovi – modeli za testiranje hipoteza vezanih za aritmetičku sredinu, varijansu i proporciju osnovnog skupa na bazi uzorka

Statistički testovi – modeli za testiranje postojanja razlike aritmetičkih sredina i varijansi dva osnovna skupa na bazi uzoraka

ANOVA – testiranje postojanja razlike aritmetičkih sredina više osnovnih skupova na bazi uzoraka

Statistički testovi – modeli za testiranje značajnosti parametara u regresionom modelu

 

Test 2

 

Finalni ispit

Popravni ispit 

Struktura ocjene

Sistem ocjenjivanja

1. test 1

2. test 2

3. Finalni ispit

4. Popravni ispit

1. 15 bodova

2. 15 bodova

3. 70 bodova

Literatura

 

 

 

 Program rada za studente koji su položili predmet Poslovna statistika na Visokoj poslovnoj školi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu:

 

Razlika za master studij

STATISTIKA U EKONOMIJI I MENADŽMENTU

Nastavnici: prof. dr R. Somun-Kapetanović, prof. dr E. Resić, asistenti: mr A. Delalić, A. Abdić

Cilj predmeta

 

Savladavanje osnovnih statističkih metoda i modela i njihova primjena u ekonomiji i menadžmentu

Program rada za studente koji su položili predmet Poslovna statistika na Visokoj poslovnoj školi Ekonomskog fakulteta u Sarajevu 

Sedmica 1

4 časa

Rekapitulacija deskriptivne statistike

Vjerovatnoća i teorijske distribucije vjerovatnoće. Definicije vjerovatnoće. Prekidne i neprekidne slučajne varijable. Prekidne i neprekidne distribucije vjerovatnoće: Binomna distribucija. Poissonova distribucija. Normalna distribucija. Studentova (t) distribucija. Hi-kvadrat distribucija. F distribucija vjerovatnoće.

Sedmica 2

4 časa

 

Vježbe sa primjerima

Sedmica 3

4 časa

Teorija i metoda uzoraka i statističko zaključivanje. Osnovi teorije uzoraka. Vrste uzorka i metode za izbor uzorka.

Vježbe sa primjerima

 

 

Sedmica 4

4 časa

Test 1

 

Procjene obilježja osnovnog skupa na osnovu uzorka. Određivanje intervala povjerenja. Procjena intervala povjerenja za aritmetičku sredinu populacije, varijansu i proporciju.

 

Statistički testovi – modeli za testiranje hipoteza vezanih za aritmetičku sredinu, varijansu i proporciju osnovnog skupa na bazi uzorka.

Statistički testovi – modeli za testiranje postojanja razlike aritmetičkih sredina i varijansi dva osnovna skupa na bazi uzoraka.

Sedmica 5

4 časa

ANOVA – testiranje postojanja razlike aritmetičkih sredina više osnovnih skupova na bazi uzoraka.

Statistički testovi – modeli za testiranje značajnosti parametara u regresionom modelu.

Vježbe sa primjerima

 

Sedmica 6

4 časa

Vježbe sa primjerima

 

Test 2

 

Finalni ispit

Popravni ispit  

Struktura ocjene

Sistem ocjenjivanja

1. test 1

2. test 2

3. Finalni ispit

4. Popravni ispit

1. 15 bodova

2. 15 bodova

3. 70 bodova

Literatura

Somun-Kapetanović, R., (2008), Statistika u ekonomiji i menadžmentu, Ekonomski fakultet, Sarajevo.

Resić E. (2006) Zbirka zadataka iz Statistike, Ekonomski fakultet, Sarajevo.

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)