Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Certificirani kreditni analitičar za fizička lica

Uvod

Kreditna analiza za fizička lica - prestavlja seminar namijenjen uposlenicima kreditnih odjela komercijalnih banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava u BiH i onima koji to planiraju postati. Sve tematske cjeline usko su specijalstičke iz oblasti kreditne analize. Poseban fokus stavlja se na praksu banaka u BiH (Case Study metod). U okviru sadržaja seminara se kroz sedam modula obrađuju teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: Ključnim komponentama kreditne analize, kreditne politike, te ciljevima kreditne analize i ocjeni kreditnih zahtjeva;  Savremenom pristupu analizi fizičkih lica, te mjestu i ulozi kreditnih referenata i analitičara u kreditnom procesu; Ocjeni kreditne sposobnosti fizičkih lica, uzrocima i signalima problematičnih kredita te scoring sistemima; Metodama izračuna kreditne sposobnosti fizičkih lica, važnoj ulozi statističkih podataka, standardizaciji procesa i razvoju kataloga proizvoda za fizička lica; Razvoju adekvatnog scoring alata za procjenu rizika, targetiranju klijenata, automatizaciji procesa i monitoringu kredita, a sve na osnovama praktičnih iskustava i primjera; Makroekonomskim aspektima kreditne analize fizičkih lica kroz analizu i praćenje relevantnih makroekonomskih pokazatelja te njihovo adekvatno razumijevanje i tumačenje u okviru kreditne analize fizičkih lica; i na kraju o integriranju stečenih spoznaja o kreditnoj analizi, oganizaciji sistema, cjenovnim politikama i administriranju kredita.

Seminar se realizira u grupama do 25 kandidata u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira u toku jednog vikenda.

Predavači na seminaru su pažljivo birani predavači iz akademske i poslovne zajednice koji su dokazani eksperti za pojedine specijalističke teme iz sadržaja seminara. Polaznicima će biti obezbijeđen besplatni materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat.

Sadržaj po modulima:

 1. Kreditna analiza fizičkih lica – ključne komponente i ciljevi;
 2. Kreditni proces – savremeni pristup analizi fizičkih lica;
 3. Ocjena kreditne sposobnosti fizičkih lica;
 4. Metode izračuna kreditne sposobnosti fizičkih lica;
 5. Razvoj adekvatnog scoring alata za procjenu rizika i monitoring kredita;
 6. Makroekonomski aspekti kreditne analize fizičkih lica;
 7. Kreditna analiza fizičkih lica – organizacija sistema.

 

Potrebno predznanje

Poželjno iskustvo iz oblasti

Trajanje programa

13 sati

Planirani početak programa

Februar/mart 2013.

Cijena

Pohađanje seminara = 470 KM + PDV

Način provjere znanja

Testiranje/certficiranje obavlja se u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Sarajevo. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se najkasnije 15 dana po okončanju programa edukacije i i uključen je u cijenu seminara.

Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo

Nastavni materijali predviđeni za polaznike

Prezentacije i materijali predavača po temama.

Dodatni materijali

Za više informacija:

Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

 

RADNI

DAN

SADRŽAJ AKTIVNOSTI

I

(6 sati) 

MODUL I: Kreditna analiza fizičkih lica – ključne komponente i ciljevi

 • · Uvod u kreditnu analizu
 • · Kreditna politika - vrste i ciljevi
 • · Pristup analizi kreditnog rizika klijenta;
 • · Pristup analizi rizika klijentovog okruženja;
 • · Pristup ocjeni kreditnog zahtjeva.

MODUL II: Kreditni proces - savremeni pristup analizi fizičkih lica; 

 • · Značaj kreditiranja u bankarstvu,
 • · Struktura bankarskih kredita;
 • · Klasifikacija bankarskih kredita;
 • · Kreditni referent vs Kreditni analitičar;

MODUL III: Ocjena kreditne sposobnosti fizičkih lica;

 • · Tehnologija kreditiranja; 
 • · Ocjena kreditne sposobnosti fizičkih lica;
 • · Uzroci i signali problematičnih kredita; 
 • · Obezbjeđenja i osiguranja kredita; 
 • · Scoring

 

RADNI

DAN

SADRŽAJ AKTIVNOSTI

II

(7 sati) 

MODUL IV: Metode izračuna kreditne sposobnosti fizičkih lica

 • · Uticaj statističkih podataka iz alata odlučivanja na promjenu strategije i procesa kreditiranja fizičkih lica;
 • · Važnost standardizacije procesa odobravanja kredita kao ključne kompetencijske prednosti; 
 • · Važnost razvoja proizvod kataloga kao integralnog dijela standardizacije procesa

MODUL V: Razvoj adekvatnog scoring alata za procjenu rizika i monitoring kredita 

 • · Targetiranje klijenata;
 • · Važnost razvoja automatizovanog naplatnog procesa/call i naplatnog centra/ sa integrisanim scoring alatom;
 • · Važnost uspostavljanja IT podržanog monitoring sistema u procesu naplate

MODUL VI: Makroekonomski aspekti kreditne analize fizičkih lica

 • · Relevantni makroekonomski pokazatelji za kreditnu analizu fizičkih lica;
 • · Izazovi analitičara u korištenju različitih izvora makroekonomskih pokazatelja u BiH;
 • · Praćenje i razumijevanje makroekonomskih pokazatelja u funkciji kreditne analize fizičkih lica;
 • · Napredna makroekonomska analiza.

MODUL VII: Kreditna analiza fizičkih lica – organizacija sistema

 • · Administriranje kredita;
 • · Cjenovna politika kreditiranja fizičkih lica;
 • · Organizacija sistema kreditne analize;
 • ·Kreditna analiza fizičkih lica - ključna razmatranja

 

Za sve dodatne informacije možete se obratiti:

dr. Velid Efendić

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

      Telefon: (033) 275 955


 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)