Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Certificirani kreditni analitičar za pravne subjekte

Uvod

Kreditna analiza pravnih subjekata - prestavlja seminar namijenjen uposlenicima kreditnih odjela komercijalnih banaka u BiH i onima koji to planiraju postati. Sve tematske cjeline usko su specijalstičke iz oblasti kreditne analize. Poseban fokus stavlja se na praksu banaka u BiH (Case Study metod). U okviru sadržaja seminara obrađuju se teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: Savremenom pristupu kreditnoj analizi pravnih lica, strukturi i klasifikaciji bankarskih kredita, analizi kreditne sposobnosti identificirajući različite nadležnosti i uloge kreditnih referenata i kreditnih analitičara; Ključnim komponentama kreditne analize kroz isticanje važnosti analize kreditnog rizika individualnog klijenta, njegove industrije, te nedostatke analize finansijskih izvještaja pravnih subjekata; Analizi nefinansijskih pokazatelja pravnih lica, te ocjeni kreditne sposobnosti identificirajući ključne uzroke i signale problematičnih kredita i načine rješavanja takvih slučajeva; Standardnim i novijim metodama ekonomsko-finansijske analize identificirajući njihove osnovne prednosti i nedostatke posebno kroz rješavanje problema “benchmark-a” u BiH ekonomskom sistemu, te o osnovama DuPont analize i drugih sličnih metodologija koje mogu biti korisne u kreditnoj analizi pravnih lica; Upravljanju kreditnim rizicima, stubovima i procesu njihove analize, razvoju scoring sistema za pravna lica i Bazelskim standardima za upravljanje rizicima u bankarstvu; Analizi kreditnog zahtjeva, kreditnom procesu, kreditnom odboru, te donošenju kreditne odluke kroz praktičan primjer i aktivno učešće polaznika u simuliranju svih navedenih funkcija kreditnog procesa; Kvalitetu i bonitetu klijenata u BiH kroz praktična iskustva iz konsaltinga sa preduzećima u BiH, a sve sa ciljem da se dobije uvid u određene probleme iz druge perspektive, perspektive privrednik, to jeste, kako oni vide kreditora i gdje nastaju problemi miskomunikacije; te na kraju o međupovezanosti pojedinih finansijskih  indikatora te  osnovnim metodama ocjene investicionih projekata kroz praktičan pristup i prezentaciju mogućnosti automatizacije i nadogradnje procesa analize.
Seminar se realizira u prostorijama E-net centra Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira vikendom i petkom nakon radnog vremena u ciklusima od po 4-6 sati nastave. Predavači na seminaru su pažljivo birani predavači iz akademske zajednice te predavači iz poslovne zajednice koji su iskusni eksperti iz oblasti kreditne analize. Polaznicima će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat.


Cilj

Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja iz specijalističke oblasti kreditne analize za pravne subjekte, sa posebnim fokusom na praksu u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima koji žele napredovati u oblastima kreditne analize. Seminar je svojim sadržajem prilagođen i za polaznike sa SSS i VŠS koji nastoje da steknu dodatna znanja iz sadržaja programa.


Sadržaj

1.    Kreditni proces – savremeni pristup;
2.    Kreditna analiza – ključne komponente i ciljevi;
3.    Analiza nefinansijskih pokazatelja i ocjena kreditne sposobnosti;
4.    Analiza ekonomsko-finansijskih pokazatelja;
5.    Analiza kreditnog rizika i monitoring;
6.    Kreditna analiza kroz praktičan primjer;
7.    Kvalitet i bonitet klijenata u BiH – praktična iskustva;
8.    Međupovezanost finansijskih indikatora i osnovne metode ocjene investicionih projekata.

    Image folder specified does not exist!
  •  


Potrebno predznanje

Poželjno iskustvo iz oblasti.


Način provjere predznanja

Bez provjere predznanja.


Trajanje programa

16 sati


Planirani početak programa

Februar/mart 2013.

 


 

Cijena

600 KM + PDV


Način provjere znanja

Testiranje/certficiranje obavlja se u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Sarajevo. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se po okončanju programa edukacije, a u skladu sa dogovorom sa polaznicima.


Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo


Nastavni materijal predviđen za polaznike

Prezentacije i materijali predavača po temama.
Ostali materijali


Za više informacija

dr. Velid Efendić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: (033) 275 955

 
Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)