Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Certificirani bankar za domaći i međunarodni platni promet

Uvod

Platni promet banaka u BiH - prestavlja seminar namijenjen uposlenicima komercijalnih banaka u BiH koji rade na poslovima platnog prometa – unutrašnjeg i međunarodnog. Seminar se realizira kroz sedam modula ili tematskih cjelina direktno povezanih sa praksom banaka u BiH. U okviru sadržaja seminara obrađuju se teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: organizaciji i funkcioniranju platnog prometa u BiH kao vrlo značajnom segmentu poslovanja banaka te reformi platnog prometa i definiranju novog regulatornog okvira koji platni promet prenosi isključivo na banke;  infrastrukturnoj podršci za funkcioniranje domaćeg i međunarodnog platnog prometa sa posebnim fokusom na komunikacione medije i mreže za njihovu realizaciju; praktičnoj primjeni osnovnih instrumenata platnog prometa sa posebnim fokusom na inkaso i doznaku, ali i neke druge instrumente međunarodnog platnog prometa; formalno-pravnoj podlozi i primjeni dokumentarnog akreditiva te primjeni faktoringa u poslovanju banaka u BiH; formalno-pravnoj podlozi i primjeni bankarskih garancija kao instrumenata obezbjeđenja plaćanja, sa posebnim osvrtom na njihovu primjenu u BiH;  naprednom ali i praktičnom pristupu organizaciji platnog prometa i izgradnji softverske podloge za njegovo funkcioniranje na nivou jedne banke; te budućim pravcima razvoja platnog prometa u svijetu kao i uticaju tih trendova na razvoj platnog prometa i u BiH.
Seminar se realizira u grupama do 25 kandidata u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira u toku jednog vikenda.
Predavači na seminaru su pažljivo birani predavači iz akademske i poslovne zajednice koji su dokazani eksperti za pojedine specijalističke teme iz sadržaja seminara. Polaznicima će biti obezbijeđen besplatni materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat.


Cilj

Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja u oblastima platnog prometa sa fokusom na praksu banaka u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima koji žele napredovati u ovom specifičnom segmentu bankarskog poslovanja. Seminar je posebno prilagođen i za polaznike sa SSS i VŠS stručnom spremom koji nastoje da steknu dodatna znanja iz sadržaja programa.


Sadržaj

1.    Organizacija i funkcioniranje platnog prometa u BiH;
2.    Infrastrukturna podrška za funkcioniranje domaćeg i međunarodnog platnog prometa;
3.    Praktična primjena osnovnih instrumenata platnog prometa;
4.    Formalno-pravna podloga i primjena osnovnih instrumenta plaćanja;
5.    Formalno-pravna podloga i primjena osnovnih instrumenta obezbjeđenja plaćanja;
6.    Napredni pristup organizaciji platnog prometa i izgradnji softverske podloge za njegovo funkcioniranje;
7.    Budući pravci razvoja platnog prometa u svijetu i u BiH.

    Image folder specified does not exist!
  •  


Potrebno predznanje

Bez potrebnog predznanja – poželjno iskustvo iz oblasti


Način provjere predznanja

Bez provjere predznanja


Trajanje programa

16 sati


Planirani početak programa

Nije definirano.


Cijena

600 KM + PDV


Način provjere znanja

Testiranje/certficiranje se obavlja u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se najkasnije 15 dana po okončanju programa edukacije i i uključen je u cijenu seminara.


Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo


Nastavni materijal predviđen za polaznike

1.    Prezentacije i materijali predavača po temama.
2.    Ostali izvori.


Za više informacija

Ass. Mr. Velid Efendić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: (033) 275 955

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)