Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Retail I - Osnove bankarskog poslovanja u BiH

Uvod

Osnove bankarskog poslovanja - prestavlja seminar namijenjen uposlenicima komercijalnih banaka u BiH i onima koji to planiraju postati. Seminar je posebno prilagođen za polaznike koji nemaju formalno obrazovanje (srednja ili viša škola ili fakultet) iz oblasti bankarstva. Sve tematske cjeline povezane su sa praksom banaka u BiH (Case Study metod). U okviru sadržaja seminara obrađuju se teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: osnovnim pokazateljima i karakteristikama bankarskog sistema BiH; regulatornom/zakonskom okviru poslovanja banaka u BiH sa svim specifičnostima koje se tiču upravljanja rizicima, aktivom i pasivom banaka;  ključnim institucijama koje omogućavaju normalno funkcioniranje bankarskog sistema BiH; osnovama bankarskog poslovanja i bankarskim rizicima; osnovnim finansijskim izvještajima banaka sa posebnim osvrtom na strukturu bilansa stanja; osnovnim principima bankarskog poslovanja; pasivnim i aktivnim kao i ostalim bankarskim poslovima prisutnim na bankarskom tržištu BiH; karakteristikama i funkcijama kapitala banaka u BiH sa osvrtom na Bazel; platnom prometu u zemlji (BiH) i međunarodnom platnom prometu.
Seminar se realizira u grupama do 25 kandidata u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira u toku dva vikenda. Na početku seminara obavit će se anketiranje kandidata o specifičnim potrebama i ciljevima koji se žele postići seminarom. U skladu sa rezultatima ankete i kapacitetima Akademije, seminar će u toku realizacije biti prilagođavan ovim specifičnim zahtjevima. Ukoliko većina kandidata izraze želju i potrebu za nekom temom koja je iz oblasti seminara a nije pokrivena definiranim sadržajem, Akademija će nastojati da pronađe adekvatnog predavača, te će posljednji sati nastave biti posvećeni ovoj temi.
Predavači na seminaru su pažljivo birani predavači iz akademske zajednice koji su dokazani eksperti za pojedine specijalističke teme iz sadržaja seminara. Polaznicima će biti obezbijeđen materijal potreban za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat.


Cilj

Cilj seminara je doedukacija i usavršavanje znanja u oblastima bankarstva sa fokusom na praksu bankarskog poslovanja u BiH. Seminar će pružiti dodatna znanja i reference polaznicima koji žele napredovati u bankarskom poslovanju ili drugim oblastima finansijske intermedijacije. Seminar je posebno prilagođen za polaznike sa SSS i VŠS stručnom spremom koji nastoje da steknu dodatna znanja iz sadržaja programa.


Sadržaj

1.    Bankarski i finansijski sistem BiH
2.    Regulatorni okvir poslovanja banaka u BiH
3.    Institucije bankarskog sistema BiH
4.    Osnove bankarskog poslovanja
5.    Finansijski izvještaji banaka sa primjerima iz BiH
6.    Osnovni principi bankarskog poslovanja
7.    Aktivni i pasivni bankarski poslovi sa primjerima iz  BiH
8.    Bankarski izvori sa primjerima iz BiH

    Image folder specified does not exist!
  •  


Potrebno predznanje

Bez potrebnog predznanja


Način provjere predznanja

Bez provjere predznanja


Trajanje programa

26 sati


Planirani početak programa

Nije definirano.


Cijena

Pohađanje seminara = 950 KM + PDV - Certifikat o pohađanju


Način provjere znanja

Testiranje/certficiranje obavlja se u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Sarajevo. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se najkasnije 15 dana po okončanju programa edukacije.


Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo


Nastavni materijal predviđen za polaznike

Prezentacije i materijali predavača po temama.
Dodatni materijali


Za više informacija

Ass. Mr. Velid Efendić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: (033) 275 955

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)