Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Certificirani risk analitičar za pravne subjekte

Uvod

Risk menadžment - predstavlja seminar namijenjen uposlenicima komercijalnih banaka, mikrokreditnih organizacija i lizing društava u BiH, kao i onima koji to planiraju postati. Sve tematske cjeline su specijalističke iz oblasti analize i upravljanja bankarskim rizicima. Poseban fokus stavlja se na praksu banaka u BiH (studije slučaja). U okviru sadržaja seminara obrađuju se teme koje polaznicima pružaju relevantne spoznaje o: Funkciji upravljanja bankarskim rizicima kroz analizu međuovisnosti bankarskih ciljeva, operacija i njihovih rizika te osnovnih pokazatelja poslovanja; Procesu upravljanja bankarskim rizicima kroz teorijsko-praktični pristup analizi koncepta rizične vrijednosti VaR u evaluaciji tržišnih i kreditnih rizika; Regulatornom okviru za adekvatno upravljanje bankarskim rizicima u BiH te novim trendovima regulacije usljed efekata globalne finansijske krize; Standardizaciji u upravljanju bankarskim rizicima kako u procesima tako i u metodologijama rada i komuniciranja u banci;  Izgradnji sistema upravljanja bankarskim rizicima u jednoj banci te njegovoj efikasnoj organizaciji i rukovođenju; Makroekonomskim aspektima upravljanja bankarskim rizicima kroz relevantne makroekonomske pokazatelje te njihovo praćenje i razumijevanje kao i o naprednim makroekonomskim analizama; Analizi i upravljanju rizicima investicionih projekata, individualnoj rizičnosti projekata te zaštitnim mjerama i aktivnostim i apsorbovanju bankarskih rizika.

Seminar se realizira u prostorijama Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Nastava se realizira vikendima ili nakon radnog vremena u ciklusima od po 4-6 sati nastave.

Predavači na seminaru su pažljivo birani predavači iz akademske zajednice te predavači iz poslovne zajednice koji su iskusni eksperti iz oblasti kreditne analize. Polaznicima će biti obezbijeđeni materijali potrebni za praćenje nastave i polaganje ispita za certifikat.Cilj

Cilj seminara je edukacija i usavršavanje znanja iz specijalističke oblasti bankarskih rizika te profesionalniji i širi pogled na strukturu bankarskih rizika i osnovnih regulatornih pravila u upravljanju rizicima. Svrha ovog seminara je omogućiti polaznicima dobro i praktično razumijevanje bankarskih rizika, metoda i alata za upravljanje tim rizicima. Seminar je prilagođen i za polaznike sa SSS i VŠS koji nastoje da steknu dodatna znanja iz sadržaja programa.

 


Sadržaj

 1. Funkcija upravljanja bankarskim rizicima;
 2. Makroekonomski aspekti upravljanja bankarskim rizicima;
 3. Regulacija bankarskih rizika u BiH;
 4. Standardizacija u upravljanju bankarskim rizicima;
 5. Individualni pristup procjeni rizika kroz praktičan primjer;
 6. Proces upravljanja bankarskim rizicima;
 7. Upravljanje rizicima investicionih projekata.

 


Potrebno predznanje

Poželjno iskustvo iz oblasti


Način provjere predznanja

Bez provjere predznanja


Trajanje programa

16 sati


Način provjere znanja

Testiranje/certificiranje obavlja se u skladu sa pravilima o certificiranju Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Sarajevo. Testovi se pripremaju u skladu sa definiranom literaturom i sadržajem programa. Prvi ciklus certificiranja realizira se po okončanju programa edukacije, a u skladu sa dogovorom sa polaznicima.


Certifikat

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Sarajevo


Nastavni materijal predviđen za polaznike

Prezentacije i materijali predavača po temama.
Dodatni materijali


Za više informacija

dr. Velid Efendić
e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript
Telefon: (033) 275 955; 061 907 111

 

DAN

SADRŽAJ AKTIVNOSTI

I

(5 sati) 

MODUL I: Funkcija upravljanja bankarskim rizicima

 • · Identificiranje bankarskih rizika;
  • · Tržišna disciplina i izbjegavanje rizika bankarskih operacija;
  • · Međuovisnost bankarskih ciljeva, operacija i njihovih rizika;
  • · Osnovni pokazatelji poslovanja i efikasnost
  • · Mjesto i uloga interne revizije u savremenom pristupu upravljanju bankarskim rizicima.

MODUL II: Makroekonomski aspekti upravljanja bankarskim rizicima  

 • · Relevantni makroekonomski pokazatelji za analizu rizika u bankama;
  • · Izazovi analitičara u korištenju različitih izvora makroekonomskih pokazatelja u BiH;
  • · Praćenje i razumijevanje makroekonomskih pokazatelja u funkciji upravljanja rizicima u banci;
  • · Napredna makroekonomska analiza.

DAN

SADRŽAJ AKTIVNOSTI

II

(5 sati) 

MODUL III:  Regulacija bankarskih rizika u BiH

 • · Regulatorni okvir upravljanja rizicima u BiH bankama; 
 • · Regulatorna ograničenja u pogledu rizika bankarskih operacija; 
 • · Uticaj globalne krize na međunarodnu i domaću regulaciju upravljanja bankarskim rizicima. 

MODUL IV:  Standardizacija u upravljanju bankarskim rizicima

 • · Uspostavljanje efikasne organizacione strukture upravljanja rizicima u bankama; 
  • · Standardizacija upravljanja procesom odobravanja bankarskih rizika - na osnovama BASEL II standarda; 
  • · Razvoj softverske podrške za efikasno upravljanje rizicima; 

DAN

SADRŽAJ AKTIVNOSTI

III

(6 sati)  

MODUL V: Individualni pristup procjeni rizika kroz praktičan primjer

 • · Individualni pristup procjeni rizika - studija slučaja;
 • · Upravljanje rizicima projektnog finansiranja;
 • · Važnost integracije makroekonomskih pokazatelja i mikroekonomske analize u procesu procjene rizika;

MODUL VI: Proces upravljanja bankarskim rizicima

 • · Upravljanje bankarskim rizicima;
  • · Mjesto i uloga evaluacije bankarskih rizika u procesu upravljanja rizicima u bankama;
  • · Koncept rizične vrijednosti (Value at Risk - VaR);

MODUL VII: Upravljanje rizicima investicionih projekata

 • · Praćenje i evaluacija rizika investicionih projekata;
  • · Zaštitne mjere i aktivnosti u upravljanju rizicima;
  • · Apsorbovanje bankarskih rizika u funkciji dugoročnog poslovanja;
  • · Novi trendovi u upravljanju bankarskim rizicima.

 

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)