Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Analiza konkurencije i strategije firmi
Autor i nosilac programa

Doc. dr Elvir Čizmić, Mr. Muamer Halilbašić
Uvod

Kurs započinje analizom pet konkurentskih snaga koje oblikuju strategiju u određenoj industriji. Ove snage nude sistematičan okvir za procjenu industrijske strukture kao i njene moguće promjene u budućnosti, a čine ih pregovaračka snaga kupaca, pregovaračka snaga dobavljača, prijetnja novih ulazaka, prijetnja substituta i intenzitet konkurencije. Razumijevanje ovih pet snaga je neophodno za procjenu dugoročne produktivnosti neke industrijie, kao i načina na koji kompanija može utjecati na promjenu konkurencije u svoju korist.
Drugi dio kursa tretira drugi dio jednačine profitabilnosti: zbog čega su neke kompanije u stanju ostvariti bolje rezultate u odnosu na svoje rivale. Fokus je na analizi lanca vrijednosti i strateškom pozicioniranju, odnosno kreiranju naprednog pristupa konkurenciji u određenoj industriji.
Treći dio kursa posvećen je analizi uloge informacione tehnologije u oblikovanju industrijske strukture i konkurentskom pozicioniranju. U ovom dijelu posebno se istražuje i uloga Interneta u konkurenciji. Šta je to što se mijenja a šta ne i kako neka organizacija može procijeniti utjecaj Interneta na njenu konkurentnost.
Mnoge firme danas se diverzificiraju na više industrija. Sveukupna strategija na nivou jedne ovakve kompanije je u fokusu dijela kursa koji se odnosi na korporativne strategije. Ključna pitanja koja se obrađuju u ovom dijelu odnose se na izbor industrija koje bi kompanija trebala pokriti, koji je odgovarajući način ulaska u ove industrije i na koji način konkurentske prednosti svake poslovne jedinice mogu biti poboljšane kroz druge jedinice unutar korporacije.
Posljednji dio kursa objedinjuje dva aspekta konkurencije izvan granica nacionalne ekonomije – pitanje izbora odgovarajuće lokacije kao i efekata uključivanja u globalne mreže. Bazični okvir za međunarodnu strategiju kompanije osigurava koncept aktivnosti i lanac vrijednosti. U slučaju konkurencije koja se proteže izvan granica nacionalne ekonomije, firme mogu proširiti svoje aktivnosti na više lokacija kako bi iskoristile prednosti koje nude različite lokacije, dok istovremeno koordinacija među udaljenim aktivnostima otvara mogućnost korištenja mrežnih prednosti. Također se analiziraju implikacije ovog okvira za globalnu strategiju u određenom biznisu.

Cilj

Svaka organizacija treba strategiju kako bi svojim potrošačima isporučila superiornu vrijednost. Ovo vrijedi danas više nego bilo kada ranije, imajući u vidu dramatično intenziviranje konkurencije u posljednjih nekoliko decenija u skoro svim domenima. Cilj ovog kursa jeste da se na jednom mjestu predstave najznačajniji koncepti i alati razvijeni za razumijevanje konkurencije i kreiranje vrijednosti za potrošače.
Menadžerima srednjeg nivoa u kompanijama ovaj kurs će pomoći da kroz analizu odgovarajućih HBS studija slučaja bolje razumiju načine na koji mogu ostvariti konkurentsku prednost kroz drugačiji način konkurencije. Također, pomoći će im u razumijevanja načina na koji mogu utjecati na oblikovanje strukture njihove industrije, iskoristiti prednosti ili minimizirati gubitke vezane za njihovu lokaciju, kao i integrirati savremenu tehnologiju u strategiju na nivou kompanije.

Sadržaj

Kurs je sačinjen iz pet međusobno povezanih dijelova:
  • Konkurentske snage koje oblikuju strategiju,
  • Šta je to strategija,
  • Informaciona tehnologija i moderna konkurencija,
  • Strategija na nivou kompanije, i
  • Lokacija, internacionalizacija i globalna strategija.

Potrebno predznanje

Poželjno je da polaznik ima završen ekonomski fakultet ili iskustvo na menadžerskim poslovima srednjeg nivoa.  


Način provjere predznanja

N/A


Trajanje programa

20 sati.


Planirani početak programa

Prvi kvartal 2010. godine


Cijena

Cijena seminara iznosi 600 KM + PDV. U cijenu seminara uključeno je osvježenje i literatura.


Način provjere znanja

N/A


Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu


Nastavni materijali predviđeni za polaznike

Knjiga "On Competition", prezentacije, HBS studije slučaja (Edward Jones, Trasnsformacija industrije, Volvo kamioni, Konkurentska strategija Roberta Mundavia, Međunarodna strategija Atlas elektronika)


Za više informacija

Mr. Muamer Halilbašić, tel: 033-275-960, 061-824-218; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)