Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Mikroekonomske osnove konkurentnosti

Nosioci programa

dr Zlatko Lagumdžija / dr Muamer Halilbašić
Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta u Sarajevu na osnovu ugovora sa Harvard poslovnom školom i Institutom za strategiju i konkurentnost.


Uvod

Mikroekonomske osnove konkurentnosti (engl. Microeconomic of Competitiveness - MOC) predstavljaju specifičnu kurs platformu razvijenu na Harvard poslovnoj školi od strane profesora Majkla Portera i tima saradnika sa Instituta za strategiju i konkurentnost. Platforma je dizajnirana na način da omogučava prezentaciju kursa na odabranim fakultetima širom svijeta. Kurs se trenutno realizira na više od pedeset prestižnih fakulteta na pet kontinenata.
Ovaj kurs istražuje determinante nacionalne i regionalne konkurentnosti posmatrano iz perspektive firmi, klastera, subnacionalnih jedinica, zemalja i grupa susjednih zemalja. Kurs se fokusira na izvore nacionalne i regionalne produktivnosti, baziranoj na strategijama i operativnim praksama frimi na određenom lokalitetu, vitalnosti klastera i kvalitetu poslovnog okruženja u kojem se odvija konkurencija. Predmet analize ovog kursa je konkurentnost i razvijenih i zemalja u razvoju, kao i konkurentnost na različitim nivoima – zemlje, regije unutar zemalja, klasteri i grupacije susjednih zemalja. Kurs ne tretira samo analize politika državnih organa nego također i ulogu firmi, industrijskih asocijacija, univerziteta i drugih institucija u promoviranju konkurentnosti. U modernoj konkurenciji, svaka od ovih institucija ima značajnu ulogu u ekonomskom razvoju. Pored toga, uloga svih ovih subjekata stalno evoluira.
Kurs tretira ne samo teoriju i politiku nego također i organizacione strukture, institucionalne strukture, kao i procese kontinuiranih promjena neophodnih za stalno podizanje konkurentnosti.


Cilj

MOC kurs integrira geografsku lokaciju kao ključnu varijablu u svim strateškim poslovnim i institucionalnim odlukama razumijevajući očigledan paradoks rastućeg značaja lokalnog okvira u sve više globaliziranoj svjetskoj ekonomiji. U tom kontekstu, ovaj kurs pomaže razumjeti razloge zbog kojih niti jedna zemlja ili regija nije u stanju generirati prosperitet i socijalno blagostanje ukoliko nisu prisutni konkurentni biznisi. Jednako tako, niti jedna kompanija ne može biti konkurentna na održivoj osnovi ukoliko regija i zemlja u kojoj operira ne osigurava okruženje koje pomaže snaženje njene produktivnosti i efikasnosti. Ovo vrijedi danas više nego bilo kada ranije, imajći u vidu dramatično intenziviranje konkurencije u skoro svim domenima u posljednjih nekoliko decenija.  
Polaznicima bi kurs trabao pomoći:
•    Razumjeti osnovne i varijable koje determiniraju konkurentnost
•    Razlučiti različite nivoe konkurentnosti i njihove međusobne odnose
•    Identificirati karakteristike poslovnog okruženja koje pridonose podizanju produktivnosti, efikasnosti i socijalnim performansama
•    Odlučiti o lokaciji koja nudi najveći potencijal u procesu internacionalizacije
•    Definirati strategije za poboljšanje konkurentnosti preduzeća i njihovih lokacija
•    Prepoznati značaj i ulogu partnerstava i pomoći u njihovom kreiranju
•    Učiti iz skoro dvadeset studija slučaja o konkurentskim uspjesima postignutim u različitim realnim situacijama
•    Produbiti razumijevanje situacija ili slučaja od vašeg specifičnog interesa


Sadržaj

Kurs čini šest međusobno povezana modula: (1) Firme, industrije i prekogranična saradnja; (2) Lokacije i klasteri; (3) Politike za zemlje i regije; (4) Napredne teme; (5) Proces ekonomskog razvoja; (6) Konkurentnost Bosne i Hercegovine. Prvih pet modula jednaki su onima koje profesor Porter predaje na Harvard poslovnoj školi. Posljednji, šesti modul odnosi se na analizu specifične situacije u Bosni i Hercegovini. Svaki od ovih modula podijeljen je na više tematskih sesija. Kod realizacije svake od sesija koristiti će se odgovarajuće studije slučaja razvijene na Harvard poslovnoj školi. Raspored sesija po modulima sa odgovarajućim studijama slučaja i preporučenom literaturom, predstavljen je u tabeli.


Potrebno predznanje

Ovaj kurs je interdisciplinarne prirode, što znači da je otvoren za profesionalce iz različitih oblasti, ne samo iz ekonomije. Kurs je jako koristan za ljude iz poslovne zajednice, državne službenike na svim nivoima vlasti (odjeljenja za privredu u opštinama, udruženja privrednika, privredne komore, regionalne razvojne agencije, ministarstva na različtim nivoima, itd), izabrane zvaničnike na različitim nivoima vlasti, kao i profesore i asistente svih fakulteta.


Način provjere predznanja

Nije predviđen test provjere predznanja


Trajanje programa

Seminar je predviđen u trajanju od sedam sedmica, jedan dan sedmično. Kurs će se održavati petkom poslijepodne ili subotom, dvije do tri sesije dnevno od po dva sata.


Planirani početak programa

Početak programa je predviđen za maj 2011. godine


Cijena

Cijena seminara iznosi 1200 KM + PDV. U cijenu seminara je uključeno osvježenje i literatura


Način provjere znanja

Nema provjere znanja na kraju kursa


Certifikat

Program je certificiran od strane Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu a na osnovu ugovora o saradnji sa Institutom za strategiju i konkurentnost Harvard poslovne škole na čelu sa profesorom Majkl Porterom


Nastavni materijal predviđen za polaznike

Knjiga profesora Majkla Portera iz 1998. godine pod naslovom "On Competition", HBS studije slučaja, HBS video materijali i prezentacije


Za više informacija

dr Zlatko Lagumdžija je redovni profesor na Ekonomskom i Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zagrebu. Tokom svoje akademske karijere, dr Lagumdžija je u zvanju gostujućeg postdoktoratskog istraživača i predavača boravio na Odsjeku za menadžment informacione sisteme Fakulteta za menadžement i Centra za kompjuterske i informacione tehnologije Univerziteta u Arizoni, SAD. Profesor Lagumdžija je rukovodilac Katedre za menadžment i informacione tehnologije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, te direktor Centra za menadžment i informacione tehnologije (MIT Centra).
dr Lagumdžija je član više međunarodnih udruženja iz oblasti edukacije iz menadžmenta i za unaprjeđenje menadžmenta, te gostujući profesor na međunarodnim univerzitetima i menadžment školama. Član je grupe Globalnih lidera sutrašnjice (Global Leaders for Tomorrow) Svjetskog ekonomskog foruma iz Davosa, Švicarska, a od 2005. godine i Svjetske akademije nauka i umjetnosti. Član je i Madridskog kluba, udruge 77 bivših šefova država i vlada. Pored toga, dr Lagumdžija je jedan od pokretača istraživačkog projekta "Konkurentska sposobnost i bilans stanja BiH", kojeg su realizovali MIT Centar i Akademija nauka i umjetnosti u BiH u saradnji sa Svjetskim ekonomskom forumom iz Davosa. Autor je niza udžbenika i knjiga, te preko 100 naučnih i stručnih radova iz oblasti informatike na domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijumima.

dr Muamer Halilbašić je docent na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Među ostalim, nastavnik je na predmetima Međunarodna konkurentnost i Konkurentnost država. Magistarski rad je odbranio 2008. godine na temu "Supply side politike konkurentnosti u Zemljama u razvoju: Lekcija za Bosnu i Hercegovinu“  a doktorsku disertaciju 2010. godine pod naslovom „Klasteri i konkurentnost Bosne i Hercegovine" .
Rezultate svojih istraživanja iz oblasti konkurentnosti u četiri navrata prezentirao je na Evropskom doktorskom studiju. Tri rada je objavio u indeksiranim časopisima iz oblasti ekonomije. Učesnik je više od deset međunarodnih konferencija. Koautor je dvije knjige i većeg broja domaćih i međunarodnih ekonomskih istraživanja. U toku 2004. godine dr Halilbašić bio je u studijskoj posjeti Univerzitetu za ekonomiju iz Beča. Pored toga, pohađao je specijalizirane programe iz oblasti izvoznog konsaltinga i FOREX trgovine. dr Muamer Halilbašić, tel: 033-275-960, 061-824-218; Ova e-mail adresa je zaštićena od spam robota, nije vidljiva ako ste isključili JavaScript

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)