Pretraži PA
Please update your Flash Player to view content.
Voditelji kvalitete u zdravstvu

Autor i nosilac programa

Prof. dr. Veljko Trivun, mr Alma Vranić i mr Vanja Kenjić


Uvod

Poslovna akademija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu organizuje edukaciju iz područja upravljanja javnim ustanovama u zdravstvu, sa mogućnošću sticanja diplome "Master edukacija u zdravstvenom menadžmentu".  Školovanje obuhvata 7 modula u ukupnom trajanju od 50 sati nastave. Namijenjen je menadžmentu srednjeg i višeg nivoa svih zdravstvenih institucija.


Cilj

Edukacija omogućuje polaznicima sticanje osnovnih znanja iz područja: menadžment, marketing, pravni okvir, ekonomika zdravstva, statistika, upravljanje ljudskim resursima, utvrđivanje cijena u zdravstvu, IK tehnologije u zdravstvu, zdravstveno osiguranje, menadžersko računovodstvo, sistem upravljanja kvalitetom u zdravstvu (ISO 9001:2000, smjernice ISO 9004:2000 i smjernicama za poboljšanje efikasnosti IWA1:2005 u zdravstvu), evropski trendovi u oblasti kvalitete zdravstvene zaštite.


Sadržaj

Edukacija obuhvata sljedeće module:

 1. Javno – privatno partnerstvo javnih ustanova u zdravstvu
 2. Marketinške strategije javnih ustanova u zdravstvu
 3. Menadžment u zdravstvu
 4. Statistika u zdravstvu
 5. HRM u zdravstvu
 6. Ekonomika zdravstva
 7. Struktura i metodologija utvrđivanja cijene u zdravstvu
 8. IK tehnologije u zdravstvu
 9. Zdravstveno osiguranje utemeljeno na doprinosima i premijama
 10. Menadžersko računovodstvo
 11. Sistem upravljanja kvalitetom javnih ustanova u zdravstvu
 12. Pregled evropskih trendova u oblasti kvalitete zdravstvene zaštite

Potrebno predznanje

 Završena visoka škola, godina dana radnog iskustva u području menadžmenta ili 3 godine iskustva u procesima rada zdravstvenih institucija.


 Trajanje programa

50 sati nastave


 Cijena

1.500, 00 KM + PDV.


 Certifikat

Certifikat Poslovne akademije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.


 Nastavni materijali predviđeni za polaznike

2 priručnika autora Vranić, A i Kenjić, V. (ostali materijali i ppt prezentacije izvođača programa)


 Za više informacija

Vanja Kenjić, PhD kandidat, je licencirani EOQ menadžer i eksterni auditor kvalitete za zemlje na području Evropske unije, sa više od 10 godina iskustva u upravljanju u području visokog obrazovanja. Završen specijalistički program „Upravljanje u visokom obrazovanju (Univerzitet u Oslu i BI School of Management). Trenutna  pozicija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je rukovodilac Centra za međunarodnu saradnju i menadžer kvalitete.

Mr. sc. Vanja Kenjić je doktorski kandidat na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu kao stipendista Basileus-a ("Erasmus Mundus External Cooperation Window - EC), te doktorski kandidat na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu. Magistar je ekonomskih nauka u području poslovne ekonomije, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Jedan od osnivača UG „Kvalitet u obrazovanju“ koje obuhvata osnovno, srednje, i visoko obrazovanje i broji oko 150 članova. Također član Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

U više navrata bila je  uključena u projekte značajne za razvoj Univerziteta u Sarajevu i aktivno učestvovala pri provođenju reformi zahtjevanih Bolonjskom deklaracijom. U prethodnih nekoliko godina je objavila nekoliko priručnika za pomoć studentima u nastavnom procesu, EFSA bibliografije i oko 30-tak stručnih i naučnih članaka u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka. Učestvovala je u kreiranju i izvođenju edukativnih programa iz područja upravljanja kvalitetom (obrazovanje, zdravstvo), kao i programima kontinuirane profesionalne edukacije za računovođe, revizore i ostale financijske djelatnike, te područje turizma. 

Alma Vranić, magistar menadžmenta/ oblast upravljanje kvalitetom, licencirani EOQ menadžer i ekterni auditor kvalitete za zemlje na području Evropske unije, sa više od 25 godina iskustva u upravljanju za područje visokog obrazovanja. Završen specijalistički program „Upravljanje u visokom obrazovanju (Univerzitet u Oslu i BI School of Management). Trenutna  pozicija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu je rukovodilac Ureda za kvalitet.

U više navrata bila je uključena u projekte značajne za razvoj Univerziteta u Sarajevu i aktivno učestvovala pri provođenju reformi zahtjevanih Bolonjskom deklaracijom. Značajan doprinos u reformi obrazovanja dala je kroz rukovođenje Timom za implementaciju Informacionog sistema integrirane studetnske službe na  UNSA. Jedan od osnivača UG „Kvalitet u obrazovanju“ koje obuhvata osnovno, srednje, i visoko obrazovanje i broji oko 150 članova. Također član Hrvatskog društva menadžera kvalitete.

Alma Vranić je u aprilu 2010. godine uvrštena na listu domaćih i međunarodnih stručnjaka koji daju ocjenu i obavljaju reviziju kvaliteta i daju preporuke za akreditaciju visokoškolskih ustanova i studijskih programa. U prethodnih nekoliko godina objavila nekoliko stručnih i naučnih članaka u časopisima indeksiranim u međunarodnim bazama podataka, učestvovala u kreiranju i izvođenju edukativnih programa iz područja upravljanja kvalitetom u obrazovnim institucijama i javnim zdravstvenim institucijama, kao i programima kontinuirane profesionalne edukacije za računovođe, revizore i ostale financijske djelatnike. 

 

ISO – (International Standard Organization)

Licencirani menadžer kvalitete i eksterni auditor za područje zemalja EU/

Implementacija norme ISO 9001:2008

Mentori: prof. dr. Tonci Lazibat, Ekonomski fakultet Sveučilište u Zagrebu, RH

Davor Turčić, direktor certifikacijske agencije Bureau Veritas, RH

2009 -2011

EFMD  - (European Foundation for Management Development)

EPAS akreditacija programa  - učešće u dijelu akreditacijskih procesa (QA i QM)

Mentors: Late prof. Paul Verhaegen; Prof.  Eric Cornuel, director of EFMD

2009-2011

AACSB - (Association of Advanced Colegiate School of Business)

AACSB akreditacija institudije - učešće u dijelu akreditacijskih procesa (QA i QM)

Prof. John Fernandez, director of AACSB

2009-2011

AQA – (Austrian Quality Agency)

SEBS – glavni tim: prof. dr. Nijaz Bajgorić, Mr. Vanja Kenjić i MA. Alma Vranić

Akreditacija dodjeljena SEBS – mart 2011. / Mr. Alexander Kohler, Director of AQA Agency

2009-2011

Work within international team members: FINEC, AQA, EFMD, AACSB  etc.

2006  -2010

 

 

Prijava na seminar

Formular za prijavu

Popunjenu prijavu poslati na
pa@efsa.unsa.ba
fax: 033 251 898
ili
lela.grubesic@efsa.unsa.ba
fax: 033 564 371

Aktuelno
Programi
Bankarstvo
Platni promet
Risk analiza
Islamsko bankarstvo
Kreditni analitičar za fizička lica
Kreditni analitičar za pravne subjekte
Retail - Osnove bankarstva
Kastodi poslovanje
Konkurentnost
Analiza konkurencije i strategije firme
Mikroekonomske osnove konkurentnosti
Kvaliteta
Voditelji kvalitete u obrazovanju
Voditelji kvalitete u zdravstvu
Razvoj e-learning kurseva
Računovodstvo i revizija
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Ovlašteni revizor (OR)
Obuka za sticanje zvanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovođa (CR)
Obuka za sticanje svanja iz računovodstvene profesije - Certificirani računovodstveni tehničar (CRT)
Kontinuirana profesionalna edukacija računovođa, revizora i srodnih profesionalaca
Projekt menadžment
Osnove upravljanja projektima
Napredni projekt menadžment
Priprema za PRINCE 2 ispit
Razvoj e-learning kurseva
Tržište kapitala
Vrednovanje vrijednosnih papira
Upravljanje ljudskim resursima
Praćenje radne uspješnosti
HRM 1
Uvod u korporativno upravljanje
IT management - savremene tendencije
Bankarska akademija
Iskustva polaznika
Master program "+1"
Strateški informatički menadžment
Finansijska revizija
Korporativno upravljanje
Računovodstvo i porezi
Upravljanje kvalitetom u zdravstvu
Upravljanje kvalitetom u obrazovanju
Resursi
E-Net centar
Zgrada Poslovne akademije
Poslovni engleski jezik
Za EFSA studente
Za kompanije
Pripremna nastava za upis na master studiji
Matematika za ekonomiste
Statistika u ekonomiji i menadžmentu
Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu
Pripremna nastava iz matematike
O Poslovnoj akademiji
Bosnia(BA)English (United Kingdom)