Trogodišnji studij

DIPLOMIRANI STUDENTI - TROGODIŠNJI STUDIJ

 

Školske 1967/68.          godine

 

 

1.         Arežina (Steve) Jovo

2.         Barbarić (Stanka) Radoslav

3.         Brkić (Nurije) Muhamed

4.         Bojinović (Sime) Simo

5.         Bosiljčić (Alekse) Ranko

6.         Čavar (Ante) Veseljko

7.         Cuk (Hakije) Ahmed

8.         Dautović (Mehe) Ilijas

9.         Dragić (Miladina) Drago

10.        Demirović (Selima) Mušan

11.        Dobrijević (Vojke) Bogdan

12.        Đorđević (Stevana) Jovica

13.        Fazlagić (Salke) Mustafa

14.        Filipović (Mate) Filip

15.        Govedarica (Boška) Vlado

16.        Hadžović (Osmana) Ferid

17.        Hećimović (Nesiba) Hazim

18.        Hodžić (Ahmeda) Mehmed

19.        Igumanović (Dragoljuba) Vlajko

20.        Jandrić (Bojana) Petar

21.        Kapić (Saliha) Zijad

22.        Karabegović (Mahmuta) Ekrem

23.        Krunić (Gojka) Vaso

24.        Krulj (Riste) Vasilije

25.        Kurteš (Relje) Veljko

26.        Kužet (Stevana) Nikola

27.        Lučić (Gruje) Momčilo

28.        Malbašić (Damjana) Slavko

29.        Marin (Relje) Dušan

30.        Međedović (Bedrije) Muharem

31.        Mekterović (Miće) Momčilo

32.        Mešetović (Alije) Safet

33.        Mirković (Predraga) Nikola

34.        Morača (Mihajla) Đuro

35.        Petković (Blagoja) Branko

36.        Petrović (Stjepana) Dragica

37.        Popović (Cvijetina) Drago

38.        Radišković (Dušana) Savo

39.        Radosavljević (Riste) Dragoslav

40.        Renovica (Milivoja) Branko

41.        Sabadoš (Mirka) Miron

42.        Smajić (Saliha) Mehmed

43.        Stanić (Nikole) Božo

44.        Stevanović (Tome) Veljko

45.        Simeunović (Petra) Stevo

46.        Srdić (Đurđa) Nikola

47.        Sulejmanpašić (Muhameda) Šuhreta

48.        Šobot (Dušana) Radomir

49.        Šuman (Ivana) Franjo

50.        Tadić (Mije) Tomo

51.        Tanović (Jusufa) Edhem

52.        Tomović (Save) Tomislav

53.        Tarailo (Jove) Vlado

54.        Trivanović (Đure) Ljubo

55.        Vidović (Sime) Dušan

56.        Vukašinović (Momčila) Miodrag

57.        Vuković (Milosava) Desimir

58.        Zulum (Ibrahima) Ahmed

59.        Zivanović (Radonje) Jovan

 

Školske 1968/69.          godine

 

1.         Avramović (Svetomira) Božidar

2.         Arežina (Niikole) Milorad

3.         Aščerić (Mihajla) Jefto

4.         Aćić (Đure) Dragan

5.         Aprcović (Jefte) Radojica

6.         Bešlić (Petra) Ivan

7.         Cepić (Kadrije) Vehbija

8.         Čančar (Trifka) Veljko

9.         Čengić (Bećira) Hajrudin

10.        Čustović (Adema) Jašar

11.        Damnjanović (Save) Milorad

12.        Dragičević (Mihajla) Vlado

13.        Dorđević (Milorada) Vladimir

14.        Filipović (Mladena) Radmila

15.        Gavrilović (Dorđa) Ranko

16.        Guteša (Milana) Nikola

17.        Hodžić (Nazifa) Hajro

18.        Imamović (Rešida) Rušid

19.        Ivanović (Milana) Sava

20.        Jeremić (Zivadina) Milosav

21.        Jovanović (Milana) Ivan

22.        Jovanović (Miljka) Petar

23.        Jovičić (Mlađena) M'ilivoje

24.        Jugović (Milutina) Risto

25.        Kiso (Todora) Ilija

26.        Kovačević (Staniše) Milan

27.        Kunić (Laze) Zivko

28.        Lalić (Borisava) Adam

29.        Lončar (Jove) Smiljana

30.        Mandić (Stanka) Miljenko

31.        Maričić (Jure) Marijan

32.        Matić (Lazara) Pero

33.        Milutinović (Miljurka) Radovan

34.        Munjiza (Dragoja) Tomo

35.        Nešić (Nedeljka) Milivoje

36.        Nešković (Aleksandra) Hristofor

37.        Nešković (Ljube) Nikola

38.        Obradović (Jusufa) Mujo

39.        Pajt (Bećira) Mehmed

40.        Petrović (Obrena) Dragoljub

41.        Premilovac (Halila) Džemal

42.        Radovanović-Budžak (Radivoja) Slobodanka

43.        Radović (Dragoslava) Aleksandar

44.        Sarić (Janka) Boško

45.        Savić (Mihajla) Dušan

46.        Smajić (Nezira) Sabrija

47.        Spahalić (Saliha) Kasim

48.        Stanković (Milutina) Miroslav

49.        Sedić (Ibrahima) Sejfo

50.        Simović (Zdravka) Milutin

51.        Sučić (Petra) Anto

52.        Sućeska (Mehmedalije) Sejdalija

53.        Sušac (Ivana) Mato

54.        Stokić (Bogdana) Tomislav

55.        Šarančić (Alekse) Radoš

56.        Šikman (Ostoje) Gojko

57.        Šipraga (Muje) Enes

58.        Šipraga (Rasima) Hazim

59.        Špirić (Blagoja) Momčilo

60.        Tahirević (Ćamila) Ismet

61.        Tojčić (Mate) Branko

62.        Uzunović (Mustafe) Rešad

63.        Vasković (Janka) Vojislav

64.        Vilogorac (Saita) Uzeir

65.        Vukašinović (Momčila) Milutin

66.        Vuković (Mile) Milan

67.        Vukčević (Stanka) Milorad

68.        Vučinić (Bože) Momčilo

69.        Vuletić (Rade) Momčilo

70.        Živanović (Živana) Dušan

 

Školske 1969/70.          godine

 

1.         Arnautalija (Hiime) Hamdo

2.         Ahmetašević (Mušana) Esad

3.         Andrić (Nikole) Niko

4.         Blažević (Ivana) Petar

5.         Balavac (Osmana) Sulejman

6.         Barokčić (Nikole) Franjo

7.         Bevanda (Joze) Anica

8.         Bećirović (Edhema) Amira

9.         Blitvić (LUke) Ivan

10.        Bilić (Nike) Petar

11.        Bošnjak (Joze) Šime

12.        Demin (Aleksandra) Drago

13.        Dujković (Darda) Dušan

14.        Dazić (Hakije) Šefik

15.        Fetić (Vejsila) Uzeir

16.        Galić (Dušana) Radovan

17.        Gačanin (Alije) Sulejman

18.        Hanjalić (Mušana) Rasim

19.        Huskić (Hasiba) Kasim

20.        Idrizović (Ahmeta) Muhamed

21.        Kelić (Abdulaha) Hamid

22.        Kreso (Džafera) Hamid

23.        Kundačina (Gaše) Božidar

24.        Lažetić (Ilije) Zdravko

25.        Lovre (Jove) Rajko

26.        Lukić (Jovana) Branko

27.        Majstorović (Luke) Milenko

28.        Milošević (Pavla) Milanko

29.        Mulahuseinović (Bege) Salih

30.        Naimkadić (Husejina) Ćamil

31.        Ninković (Petra) Nikola

32.        Omerika (Mehmeda) Halil

33.        Omerbašić (Sulejmana) Hasan

34.        Obućina (Marijana) Milenko

35.        Pazarac (Hamida) Avdo

36.        Planinić (Ante) Jozo

37.        Paunić (Vojislava) Radivoje

38.        Strmečki (Viktora) Josip

39.        Simić (Dragdljuba) Ljubo

40.        Šimunović (Ivana) Franjo

41.        Trifunović (Todora) Luka

42.        Topić (Damjana) Bogdan

43.        Usorac (Jovana) Bogoljub

44.        Zlatanić (Jusufa) Buhro

 

Školske 1970/71.          godine

 

1.         Ajanović (Mehmeda) Avdo

2.         Arapčić (Saliha) Šahbaz

3.         Avdalović (Petra) Manojlo

4.         Avdalović (Petra) Radoslav

5.         Adilagić (Ahmeda) Hakija

6.         Avdić (Jašara) Musa

7.         Babahmetović (Mehmeda) Derviš

8.         Babić (Marinka) Tomislav

9.         Bajčetić (Milana) Jovan

10.        Bećirović (Kasima) Mehmed

11.        Čelibagić (Sailiha) Enver

12.        Damljanović (Svetozara) Rajko

13.        Drašković (Blagoja) Ljubiša

14.        Drinčić (Šabana) Bego

15.        Dokić (Steve) Vojislav

16.        Dumić (Alekse) Milorad

17.        Durdević (Mihajla) Desanka

18.        Durković (Milana) Marinko

19.        Garača (Milana) Boško

20.        Glavaš (Stjepana) Nikola

21.        Grubor (Stevana) Doko

22.        Hadžajllić (Ilbrahima) Safet

23.        Ilić (Mladena) Dragomir

24.        Jokanović (Milana) Mladen

25.        Kavazović (Ibrahima) Bahrija

26.        Kazagić (Hamida) Rasim

27.        Kisin (Drage) Mladenko

28.        Koprivica (Mitra) Ratko

29.        Kozić (Abida) Alija

30.        Lončar (Jove) Simo

31.        Marinčić (Pere) Ivan

32.        Marinković (Dobrosava) Mirk

33.        Memić (Ibrahima) Asim

34.        Musa (Zajke) Sejfo

35.        Nikolić (Svetislava) Natalija

36.        Nuhić (Ahmeta) Mujo

37.        Ohranović (Hameda) Muzafer

38.        Pejanović (Pere) Mijat

39.        Pelivan (Tome) Jure

40.        Petrović (Bože) Dušan

41.        Petrović (Vasilija) Ilija

42.        Pirić (Mustafe) Mustafa

43.        Pudar (Danila) Zdravko

44.        Radović (Milo sava) Budimir

45.        Rajković (Mustafe) Šefika

46.        Rakita (Ljubomira) Slavko

47.        Samardžić (Sime) Danilo

48.        Savić (Milana) Rade

49.        Smajić (Murata) Hašim

50.        Stašević (Miloša) Drago

51.        Svitlica (Mitra) Dorde

52.        Softić (Saliha) Ibrahim

53.        Šadinlija (Ahmeta) Nurija

54.        Šahović (Kasima) Sead

55.        Šišić (Danila) Zdravko

56.        Vidaković (Mate) Danilo

57.        Vojičić (Pere) Blažo

58.        Vukmirović (Stanka) Nedo

59.        Zarić (Živorada) Darde

60.        Zelenović (Neđe) Savo

61.        Žerić (Sejde) Raif

62.        Žunić (Mehmeda) Muradif

 

Školske 1971/72.          godine

 

1.         Asimović (Abdulaha) Mirhunisa

2.         Barić (Franje) Drago

3.         Beganović (Omera) Ismet

4.         Berbić (Hruste) Almasa

5.         Bjelić (Save) Trivo

6.         Biljić (Stanoja) Obren

7.         Bojović (Milije) Budimir

8.         Bojović (Blagoja) Obrad

9.         Borić (Omera) Husein

10.        Bošković (Bogdana) Božo

11.        Cvitanović (Ilije) Petar

12.        Čekić (Petra) Vladeta

13.        Ćećez (Mirka) Savo

14.        Ćurić (Vejsila) Alija

15.        Ćurovac (Hasana) Mehmed

16.        Dizdar (Mate) Anto

17.        Divčić (Ilije) Nedeljko

18.        Divljan (Ilije) Radovan

19.        Domuz (Dušana) Nebojša

20.        Drobnjak (Miloša) Drago

21.        Džemidžić (Mustafe) Arslan

22.        Đukić (Osmana) Halil

23.        Elezović (Mehe) Šefkija

24.        Gudurić (Jovana) Slobodan

25.        Haračić (Nezira) Osman

26.        Ivanović (Dorđa) Rajko

27.        Japalak (Muje) Hasan

28.        Kablar (Obrena) Jovo

29.        Kadribegović (Edhema) Hajrudin

30.        Karlica (Dušana) Cedo

31.        Kero (Alije) Ibro

32.        Knežević (Uroša) Vojimir

33.        Korać (Veselina) Prvoslav

34.        Kuna (Nike) Branko

35.        Lojpur (Stanka) Anđelka

36.        Magzan (Pave) Ivan

37.        Mahmutović (Edhema) Alija

38.        Maljević (Rade) Vukašin

39.        Marković (Đure) Ilija

40.        Mašić (Franje) Jozo

41.        Pajević (Osmana) SaIko

42.        Perišić (Miodraga) Vukašin

43.        Petković (Steve) Nenad

44.        Petrić (Radosava) Nedeljko

45.        Podnar (Stjepana) Krešimir

46.        Podnar (Stjepana) Vinko

47.        Popović (Milivoja) Draško

48.        Rajevac (Ivana) Cilika

49.        Salihagić (Rasima) Kasim

50.        Savmović (Petra) Ljubomir

51.        Savinović (Martina) Silva

52.        Smajlović (Menafa) Kemal

53.        Šarović (Jove) Aleksa

54.        Šaravanja (Ivana) Vladimir

55.        Šimić (Stipe) Jerko

56.        Škrbić (Bože) Ratko

57.        Tavra (Ivana) Marko

58.        Todorović (Dragutina) Ljubomir

59.        Trnkoli (Ajdara) Avdi

60.        Vegar (Jure) Albert

61.        Vidić (Sime) Milan

62.        Viteškić (Osmana) Ćazim

63.        Zeljko (Mirka) Bruno

64.        Zonjić (Stojana) Dimitrije

65.        Zulfikarpašić (Hasana) Ibrahim

 

Školske 1972/73.          godine

 

1.         Andrun (Joze) Viktor

2.         Babić (Alekse) Nikola

3.         Babović (Abdulaha) Bnisa

4.         Bajagić (Blagoja) Slobodan

5.         Bajraktarević (Salke) Rizah

6.         Baštić (Nike) Jovo

7.         Bokić (Obrada) Savo

8.         Burić (Boška) Petar

9.         Čabrilo (Milana) Dušan

10.        Čakić (Hamida) Salem

11.        Čičak (Ante) Stipo

12.        Dukatar (Muhameda) Emin

13.        Durut (Hamde) Nezir

14.        Fejzić (Muje) Sulejman

15.        Granić (Muharema) Enis

16.        Grujić (Kadrije) Suad

17.        Guzina (Vukote) Milovan

18.        Hajrić (Mustafe) Mehmed

19.        Hamzić (Šaćira) Kadrija

20.        Hasanagić (Ahmeta) Abdulah

21.        Imamović (Saliha) Hazim

22.        Imamović (Fehima) Husejin

23.        Jelčić (Milana) Ilija

24.        Jovović (Gavre) Milan

25.        Kadić (Hanije) lsmeta

26.        Kajčinović (Ilije) Nebojša

27.        Karić (Hamida) Ejub

28.        Klapuh (Halila) Hasan

29.        Kragulj (Ostoje) Žarko

30.        Krekić (Ilije) Đordo

31.        Konjičaniln (Ragiba) Enver

32.        Leko (Rašida) Muhamed

33.        Letica (Ivana) Ante

34.        Lučić (Mladena) Miroslav

35.        Markota (Mate) Mate

36.        Milovčević (Nede) Milovan

37.        Mujagić (Zajke) Zulfo

38.        Novaković (Ljube) Dragana

39.        Obradović (Krste) Ivo

40.        Periša (Ivana) Nikola

41.        Rokvić (Paje) Momčilo

42.        Salihagić (Ešrefa) Mulo

43.        Stanić (Koste) Andelko

44.        Sekerez (Tome) Petar

45.        Špegar (Sime) Drago

46.        Turkušić (Mustafe) Midhat

47.        Vrankić (Mije) Franjo

 

Školske 1973/74.          godine

 

1.         Babić (Tome) Petar

2.         Barišić (Mate) Nikica

3.         Brigić (Marka) Ilija

4.         Džebo (Aziza) Mustafa

5.         Đapo (Hasana) Nezir

6.         Gačo (Asima) Avdo

7.         Heleta (Danila) Jevto

8.         Janković (Marka) Mihajlo

9.         Jažić (Avde) Salko

10.        Krajter (Ivana) Anton

11.        Kojić (Vlade) Velimir

12.        Kurdija (Emina) Alija

13.        Kuzmić (Koste) Nikola

14.        Lazić (Riste) Ljubomir

15.        Manov (Omera) Hazim

16.        Martinović (Bože) Ćaslav

17.        Miličević (Jakova) Božo

18.        Nuić (Ivana) Vlado

19.        Pašić (Ibrahima) Seid

20.        Planinić (Andrije) Vjekoslava

21.        Selimović (Kasima) Galib

22.        Šiljak (Avde) Zićrija

23.        Tošić (Vojina) Branko

24.        Vuković (Mihajla) Ljubo

25.        Zeljko (Mirka) Vinko

 

Školske 1974/75.          godine

 

1.         Ahmetspahić (Omera) Muhamed

2.         Balorda (Vase) Ravijojla

3.         Baškarad (Stipe) Franjo

4.         Blagojević (Jovana) Ilija

5.         Blažević (Marka) Ivan

6.         Beganović (Adema) Fadil

7.         Bošnjak (Krste) Mićo

8.         Čabaravdić (Salema) Halim

9.         Dujić (Josipa) Miroslav

10.        Duspara (Mate) Ivan

11.        Dutina (Dušana) Božidar

12.        Galijašević (Avde) Dedo

13.        Grgić (Luke) Vlado

14.        Habul (Mustafe) Šerif

15.        Hadžić (Sulejmana) Hasan

16.        Haverić (Smaila) Hanumica

17.        Hodžić (Saliha) Avdo

18.        Hodžić (Abdulaha) Salih

19.        Hrustemović (Vejsila) Velija

20.        Ivaniš (Riste) Jovo

21.        Krvavac (Rame) Asim

22.        Kozarić (Huseina) Vahid

23.        Kuzmanović (Vojislava) Ilija

24.        Lalićević (Đoke) Stevan

25.        Lažetić (Muharema) Samija

26.        Lisica (Stojana) Petar

27.        Lovrenović (Mate) Petar

28.        Malić (Hilmije) Jusuf

29.        Markić (Ante) Krešimir

30.        Memišagić (Hamde) Ahmet

31.        Milanović (Miodraga) Dobrosav

32.        Nikčević (BaiIlje) Božidar

33.        Obarčanin (Hasana) Smajo

34.        Petković (Rajika) Dragutin

35.        Pokrklić (Sulejmana) Beći

36.        Polovina (Mušana) Mirza

37.        Raspudić (Petra) Slavko

38.        Smajlović (Hasana) Ćazim

39.        Stapić (Joze) Ilija

40.        Suljić (Hamze) Muharem

41.        Šarić (Martina) Josip

42.        Špirić (Đure) Miloš

43.        Tatović (Vidosava) Bogoljub

44.        Tepavčević (Spasoja) Rajko

45.        Tupajić (Jove) Đorđe

46.        Valjevac Ubrahima) Midhat

 

Školske 1975/76.          godine

 

1.         Ajanović (Mehmeda) Ferid

2.         Babić (Osmana) Fikret

3.         Babić (Obrada) Stevo

4.         Banović (Pere) Vlado

5.         Boračić (Halila) Nurko

6.         Bosnić (Steve) Tomislav

7.         Cvijetić (Vojina) Boško

8.         Ćustović (Murata) Ćamil

9.         Ćatić (Rizaha) Fuad

10.        Ćesić (Ivana) Ivan

11.        Dragičević (Vladimira) Savo

12.        Dervović (Dauta) Vehbija

13.        Dizdarević (Tahira) Mustafa

14.        Dubravić (Fadila) Faruk

15.        Durmišević (Avdije) Kasim

16.        Džananović (Ibrahima) Ahmed

17.        Đurić (Milinka) Ratko

18.        Futić (Džafera) Ekrem

19.        Grebović (Redže) Rašid

20.        Gluhić (Mede) Abdurahman

21.        Grubetić (Nikole) Žarko

22.        Hasić (Ra1fa) Sulejman

23.        Havić (Alije) Almas

24.        Hercegovac (Latifa) Ferijala

25.        Hodžić (Abdulaha) Fahrija

26.        Hrgović (Bože) Andrija

27.        Ikanović (Sefera) Jusuf

28.        Isailović (Dušana) Desanka

29.        Jozić (Joze) Marko

30.        Karić (Zaima) Hajro

31.        Klančević (Fadila) Hasib

32.        Krejić (Blagoja) Veselko

33.        Kostić (Milisava) Miodrag

34.        Kupres (Svetozara) Luka

35.        Kurtagić (Derviša) Safet

36.        Lazić (Milorada) Bogosav

37.        Lukić (Milana) Vojo

38.        Malja (gemsudina) Hidah

39.        Matić (Ljubomira) Miroslav

40.        Matijašević (Vida) Petar

41.        Merša (Joze) Zvonko

42.        Mišić (Milivoja) Zagolika

43.        Muranović (Bećira) Omer

44.        Mutevelić (Mehmeda) Safet

45.        Nanić (Ibrahima) Husein

46.        Nikčević (Rake) Ljubo

47.        Nikolić (Budimira) Miodrag

48.        Oreč (Stjepana) Ivan

49.        Omić (Salke) Samid

50.        Palislamović (Junuza) Mehmedalija

51.        Pašagić (Milana) Božidar

52.        Pejaković (Ostoje) Čedomir

53.        Pelja (Derve) Hilmo

54.        Perendija (Ignjata) Srđan

55.        Poljarević (Mustafe) Mustafa

56.        Poštić (Dane) Milica

57.        Radovanović (Novaka) Branko

58.        Samardžija (Radovana) Savo

59.        Spaho (Omera) Muhamed

60.        Stanić (Obrena) Ćetko

61.        Stanković (Petra) Ranko

62.        Selimić (Saike) Halil

63.        Sičanica (Mije) Anton

64.        Stojčić (Mihajla) Ranko

65.        Šadić (Ragiba) Šefik

66.        Šakota (Riste) Milan

67.        Šehagić (Nikole) Zdenka

68.        Topalović (Čedomila) Venceslav

69.        Toromanović (Mustafe) Fuad

70.        Trbojević (Petra) Savo

71.        Vrbarac (Bože) Sreten

72.        Vila (Saliha) Sabina

73.        Vučetić (Milana) Vuksan

74.        Vukić (Steve) Aleksa

75.        Vukotić (Murata) Mehmed