Bibliotečko-informacioni centar(BIC)

Biblioteka Ekonomskog fakulteta osnovana je 1952. godine neposredno nakon osnivanja samog Fakulteta. Tokom godina, biblioteka je bogatila svoj fond ne samo literaturom iz ekonomskih nauka, nego i iz drugih naučnih oblasti. Danas Ekonomski fakultet u Sarajevu ima najbogatiju, najvredniju i najstariju biblioteku za ekonomske nauke u Bosni i Hercegovini. U 2001. godini, otvaranjem namjenski adaptiranog i funkcionalno opremljenog prostora, biblioteka je uz realizaciju projekta Evropske unije prerasla u Bibliotečko informacioni centar (BIC).

Bibliotečko informacioni centar (BIC) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je specijalna visokoškolska biblioteka otvorenog tipa koja sistematski  prikuplja (kupovina, razmjena, pokloni i obavezni primjerak), stručno obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za odvijanje i unapređenje nastavnog – naučnog procesa i naučno – istraživačkog rada na fakultetu.  BIC je funkcionalno opremljen sa svim sadržajima savremenog bibliotečkog poslovanja i namijenjen je svim vidovima kulturnog, naučnog i obrazovnog rada na Fakultetu, kao i prezentaciji i popularizaciji svih važnijih aktivnosti nastavnika, saradnika i studenata.

Misija

Korisnicima osigurati pristup izvorima znanja, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i naučnog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i odlučivanja. 

Vizija

Djelovati prema što uspješnijem zadovoljavanju informacijskih potreba i želja korisnika.

BIC svojim korisnicima i široj akademskoj zajednici obezbjeđuje korištenje naučne literature, naučnih informacija i dokumentacije prema svjetskim mjerilima i standardima, kako u tradicionalnoj papirnoj formi, tako i u elektronskoj i online formi u skladu sa Poslovnikom o radu.

Prostor BIC-a

 • Info pult za rad sa korisnicima
 • Čitaonica periodike
 • Čitaonice sa udžbeničkom zbirkom
 • Studijska čitaonica i media centar
 • Prostorija za timski rad
 • Tiha čitaonica 
 • Radno mjesto za osobe sa invaliditetom
 • Radna mjesta za pristup internetu
 • Kasete za garderobu i lične stvari
 • Pano za informacije
 • Izložbeni prostor
 • Magacin

Usluge BIC-a

 • COBISS e-katalog/EFSA
 • COBISS.BH 
 • Izdavanje knjiga na revers
 • Informacijske usluge
 • Međubibliotečka pozajmica
 • Pretraga baza podataka  sa cjelovitim tekstom
 • Tekući časopisi 
 • Bilten prinova 
 • Bibliografija Ekonomskog fakulteta 
 • Bibliografija doktorskih disertacija 
 • Bibliografija magistarskih radova 
 • Edukacija korisnika  
 • Edicija priručnika 
 • Pitaj bibliotekara  
 • Informacijsko opismenjavanje 
 • Fotokopiranje je dozvoljeno u skladu sa Zakonom o  autorskom  pravu i srodnim pravima

Knjižni fond

Po inventarnim knjigama posjeduje fond od

 • 123 000 monografskih publikacija
 • 12 000 godišta periodičnih publikacija

U fondu se također nalaze:

 • Audio – video zbirka
 • CD ROM zbirka
 • Arhivska zbirka sa oko 13 000 diplomskih radova, 650 magistarskih i 210 doktorskih disertacija.
 • Bibliotečki fond koji se nalazi u čitaonici zaštićen je elektronskim sistemom zaštite knjiga 3M.

Projekat JDP

BIC Ekonomskog fakulteta u Sarajevu od 1999. godine učestvuje u projektu The Journal Donation Project, New Scool, New York.  Kroz JDP projekat BIC-u je omogućeno da ostvari pretplatu na poznate svjetske naučne časopise po diskontnim cijenama.

COBISS

Bibliotečko informacioni centar je od 2006. godine ravnopravni član COBISSnet sistema (Kooperativni online bibliografski sistem i servis) u kome se nalazi preko 600 biblioteka iz regije  sa oko 8.000.000 on-line bibliografskih zapisa.

COBISS e-katalog/EFSA - sadrži bibliografske podatke o knjižnom fondu  za  preko 10.000 bibliotečkih jedinica.

Bilten prinova - pregled novih knjiga, bilten doktorskih i magistarskih radova, bilten diplomskih radova i dr.

Ključne riječi - pri pretraživanju COBISS e-kataloga /EFSA koristite se popisom ključnih riječi.

E-biblioteka

Od školske 2009/10 godine studenti  mogu koristiti E–biblioteku. U okviru E–biblioteke  omogućen je pristup zbirci udžbenika izdanja Ekonomskog fakulteta u Sarajevu.