Obavještenje za korisnike BIC-a

Obavještenje za korisnike BIC-a

Zbog godišnje inventure BIC neće raditi sa korisnicima u periodu od 26 - 28. 12. 2018. god.

Tiha čitaonica u Raiffeisen sali će biti otvorena za korisnike i tokom inventure.

Bibliotečko-informacioni centar (BIC)

 Sarajevo, 21. 12. 2018. godine