Mjerenje, analiza i poboljšanja

 • Ocjena Uprave
 • Izvještaji internog audita
 • Indikatori uspješnosti - U februaru 2013.  godine Uprava je usvojila 80 QI i 30 KPI koji bi se trebali svakodnevno pratiti. Obuhvaćene su sve poslovne aktivnosti, te procesi (temeljni, upravljački i procesi podrške). Osnovna ideja je prikupljene indikatore dostavljati u QM Ured na daljnju analizu, kako bi se ubuduće mogle donositi odluke zasnovane na činjenicama (tj. rezultatima).
 • Izvještaji generirani sistemima izvještavanja
 • Procjene vanjskih akreditacijskih i certifikacijskih agencija
 • Mjerenje zadovoljstva interesno-utjecajnih grupa:
RB CILJNA SKUPINA PODRUČJE SREDSTVO VRIJEME I UČESTALOST BROJ PITANJA
1. Studenti Evaluacija rada nastavnika (stručne, pedagoško-psihološke, organizacijske kompetencije) Strukturirani upitnik 12 sedmica / semestralno 30
Evaluacija organizacije ispita Strukturirani upitnik 16 sedmica / semestralno 10
Evaluacija nastavnog procesa Strukturirani upitnik Na kraju ak. god. / godišnje 10
Evaluacija vještina i kompetencija studenata Strukturirani upitnik Pri odbrani završnog rada 15-20
Evaluacija međunarodnog projekta Strukturirani upitnik Kontinuirano 15-20
2. Svršeni studenti Evaluacija organizacije studija (programi, nastavni proces) Strukturirani upitnik Pri podiznju uvjerenja o diplomiranju -
Evaluacija odustajanja od studija Strukturirani upitnik Pri podizanju dokumenata za ispis 30
3. Zaposlenici EFSA - nastavno osoblje Evaluacija rada nastavnika Strukturirani upitnik 12 sedmica / semestralno Izvještaj
Performanse studenata Izvještaj 12 sedmica tek. semestra za prethodni semestar 25-30
Samo-evluacija nastavnika Strukturirani upitnik Na kraju ak. god. / godišnje 10-15
4. Zaposlenici EFSA - nenastavno osoblje Evaluacija nastavnog procesa Strukturirani upitnik Na kraju ak. god. / godišnje 10-15
5. Poslodavci Evaluacija rada svršenih studenata od strane poslodavca Strukturirani upitnik Mart tek. ak. god. / godišnje 10-15
Evaluacija studenata na ferijalnoj praksi Strukturirani upitnik Na kraju ak. god. / godišnje 10-15
Evaluacija imidža EFSA Strukturirani upitnik Na kraju ak. god. / godišnje 30


Procjena kvalitete nastave na EFSA:

PROFESORI:

 • Evaluacija rada nastavnog osoblja (stručne, pedagoško-psihološke i organizacijske kompetencije- studentska procjena)
 • Evaluacija organizacije ispita – studentska procjena
 • Međunarodno akademsko obrazovanje (vertikalna pokretljivost)
 • Profesionalno međunarodno obrazovanje
 • Procesi NIR-a
 • Radno opterećenje
 • Prolaznost studenata
 • Samoprocjena nastavnika – Nije ispoštovana dinamika provođenja procesa evaluacije.
 • Analiza korištene literature u nastavi

ASISTENTI:

 • Evaluacija rada saradnika (stručne, pedagoško-psihološke i organizacijske kompetencije)
 • Međunarodno akademsko obrazovanje (vertiklana pokretljivost)
 • Profesionalno međunarodno obrazovanje
 • Procesi NIR-a
 • Radno opterećenje
 • Samoprocjena saradnika – nije ispoštovana dinamika provođenja procesa evaluacije


KOMPARATIVNA ANALIZA ZA AKADEMSKU 2009/10, 2010/11, 2011/12, 2012/13 GODINU
INDIKATORI KVALITETE I KLJUČNI POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ZA AKADEMSKU 2013/14, 2014/15, 2015/16 GODINU

PROSJEČNE OCJENE ZA KATEDRU

 

IZVORI PODATAKA

 • Studentska anketa o procjeni kvalitete rada nastavnika/saradnika i kvaliteti izvođenja nastave  – studenti kao procjenjivači
 • Anketni upitnik za samoprocjenu nastavnika/saradnika – nastavnici/saradnici kao procjenjivači (NIJE URAĐENO)
 • Ostali analizirani podaci preuzeti sa zvanične web stranice EFSA i centara podrške EFSA

 

MOGUĆA OGRANIČENJA

 • Neprovođenje samoevaluacijske ankete nastavnika/saradnika početkom svake akademske godine
 • Faktori koji mogu utjecati na studentske procjene rada nastavnika/saradnika:

            Studenti kao procjenjivači
            Redovitost pohađanja nastave
            Veličina nastavne grupe
            Interes studenata za sadržaj predmeta
            Provođenje ankete npr. “Organizacija ispita” prije ispita (studenti ocjenjuju organizaciju ispita-metodološki i logički neprihvatljivo!

 

ŠTA DALJE?

 • Uključiti i druge indikatore vrednovanja kvalitete nastave:

           Izlazna anketa za svršene studente (potrebno ju je provoditi svakodnevno)
           Izlazna anketa za studente koji odustaju od studija (svakodnevno)
           Anketa Alumni
           Anketa za poslodavce BAB
         Provesti fokus grupe s ciljem vrednovanja kvalitete nastavnog rada od strane studenata (u procesu pripreme)


* Neophodno je pravovremeno provođenje procesa MAP na EFSA