Sistem upravljanja kvalitetom na EFSA

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu  izabrao je novi okvir za uspostavu  i poboljšanje sistema upravljanja kvalitetom kroz:

 • Politiku kvalitete
 • Strategiju, razvoj i funkcionisanje sistema kvalitete
 • Postavljanje ciljeva, kriterija i standarda kvalitete
 • Opći pregleda standarda kvalitete
 • Poticanje javne rasprave o sistemu kvalitete i edukaciji uposlenih
 • Kvalitetno funkcioniranje obrazovnog procesa (proces učenja, proces podučavanja, proces vrednovanja studentskog rada, opremljenost za obrazovanje, biblioteka, informatička opremljenost i drugo)
 • Izrada dokumentacije sistema i interno i eksterno vrednovanje sistema
 • Stvaranje mreže za unapređivanje i osiguranje kvalitete na Fakultetu
 • Pokretanje i koordiniranje inicijativa i provedba razvojnih programa
 • Utvrđivanje karakterističnih indikatora kvalitete i organiziranje njihovog sistemskog praćenja
 • Provođenje analize i prikupljanje informacija o kvaliteti od svih korisnika sistema
 • Istraživanje uzroka nekvalitetnog, neefikasnog i predugog studiranja
 • Poticanje i organiziranje stručnog usavršavanja nastavnika, suradnika, rukovoditelja i administrativnog osoblja.


Sistem upravljanja kvalitetom realizira se u skladu sa ESG dokumentima ENQA, kao i u skladu sa sljedećim dokumentima na državnoj i kantonalnoj razini:

RB DOKUMENT DONIJET OD STRANE
1. Okvirni zakon o VO u B&H Parlamentarna skupština BiH (Službeni list, 59/07)
2. Izmjene zakona o VO u KS Skupština KS (Službeni list, 42/13)
3. Okvirni zakon o naučnoistraživačkom radu u koordinaciji sa int/eks
(međunarodnom) saradnjom BiH
Parlamentarna skupština BiH (Službeni list, 43/09)
4. Standardi i normativi za obavljanje djelatnosti VO na području KS Skupština KS (29. 12. 2005.)
5. Statut UNSA Senat Univerziteta u Sarajevu
6. Pravilnik o studiranju za I ciklus studija Senat Univerziteta u Sarajevu
7. Pravilnik o studiranju za II ciklus studija Senat Univerziteta u Sarajevu
8. Pravilnik o studiranju za III ciklus studija Senat Univerziteta u Sarajevu
9. Pravilnik o polaganju ispita Senat Univerziteta u Sarajevu
10. Standards and Guidelines for QA in EHEA ENQA
11. Dokumenti Agencije za VO i QA u BiH Agencija za razvoj VO i QA