AKREDITACIJE

AKREDITACIJE

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je jedina visokoobrazovna institucija iz oblasti ekonomskih i poslovnih nauka u Bosni i Hercegovini koja posjeduje više međunarodnih akreditacija.

RB AKREDITACIJE CERTIFIKATI ČLANSTVA
1. AACSB
(The Association to Advance
Collegiate Schools of Business)
Certifikat po međunarodnom standardu ISO 9001:20082009 AACSB
(The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu (EFSA) je u augustu 2015. godine, nakon više od deset godina akreditacijskog procesa, postigao još jednu međunarodnu akreditaciju, te je postao član zajednice od pet posto (5%) najboljih poslovnih škola i fakulteta u cijelom svijetu, EFSA je na ovaj način postala prva visokoobrazovna institucija u Bosni i Hercegovini sa AACSB institucionalnom akreditacijom.AACSB akreditacijski EFSA tim je sastavljeno od: prof. dr. Muris Čičić, prof. dr. Veljko Trivun, doc. dr. Jasmina Selimović, dr. sc. Vanja Kenjić, Tea Mioković, MA.Odlukom Dekana Fakulteta broj 01-3-1501/14, imenovani su članovi akreditacijskog tima za izradu Self Evaluation Report-a: prof. dr. Veljko Trivun, doc. dr. Jasmina Selimović, dr. Vanja Kenjić, Tea Mioković, MA, dr. Selma Kadić-Maglajlić, dr. Amila Pilav-Velić, Alma Vranić, MA, dr. Lejla Turulja, Amila Tihić, Anesa Vilić. Razvoj i implementacija akademskih programa za I,II i III ciklus visokog obrazovanja te neakademskih program i kurseva u okviru cjeloživotnog učenja, uključujući naučnoistraživački rad, istraživačke i razvojne projekte. ISO EFSA akreditacijski Tim: prof. dr. Veljko Trivun, mr. Alma Vranić i mr. Vanja Kenjić, PhD candidate AACSB osnovana 1916. godine, je najstarija međunarodna institucija čija je misija unapređenje kvalitete poslovnog obrazovanja kroz usklađivanje standarda kvalitete koje vode akreditaciji, kroz odgovoran i promišljen leadership i kroz ponudu usluga koje čine dodanu vrijednost.U 2009. godini EFSA je započeo proces prijave kod AACSB. Prva faza procesa je završena u januaru 2010. godine, te je uslijedio razvoj akreditacijskog plana pod nadzorom AACSB predstavnika, kao i uvođenje procedura i mjera kontrole kvalitete koje zahtijeva AACSB. Do ovog trenutka, 637 poslovnih škola iz cijeloga svijeta su akreditirane od strane AACSB. Ova akreditacija obuhvata sve programe organizirane pod kontrolom institucije.Drugi SAP Progress Report dostavljen je 30. novembra 2013. godine. U januaru 2014. godine mentor prof. dr. Kjell Knudsen odobrio je drugi SAP Progress Report i preporučio IAC-u usvajanje Progress Reporta.AACSB akreditira cjelokupnu instituciju sa svim programima organiziranim pod kontrolom institucije.Naredna posjeta uslijedila je od 13.-17.12.2014. godine od strane Jerry Tomberlin, predsjedavajući AACSB, Peer Review Team. Slijedeća posjeta Peer Review Team održana je u juni 2015. godine.
2. EFMD - The Management Development Network   EFMD - The Management Development Network
  U martu 2012. godine, EFSA program set I ciklusa studija „Financial Management & Marketing Management“, akreditiran je EPAS programskom akreditacijom od strane akreditacijske kuće EFMD na period od 3 godine. U naredne dvije godine (mart 2013. i mart 2014. godine) EFSA je u skladu sa procedurama EPAS akreditacije dostavljao Progress Report. Početkom maja 2014. godine EFSA je dostavio formalnu aplikaciju za pokretanje procesa EPAS reakreditacije EPAS Accreditation Board-u. Posjeta od strane Peer Review Team-a u sastavu upriličena je 09.-11.03.2015. godine. Peer Review Team su sačinjavali slijedeći članovi: - prof. Jérôme BON, Senior Associate Dean, SEM TONGJI Shanghai, Emeritus Professor ESCP Europe, Francuska- prof. dr. Martin SCHADER, Professor and Chair (Business Information Systems), Associate Director, Quality Services, EFMD, Belgium, University of Mannheim Business School, Njemačka- prof. Leigh DRAKE, Executive Dean of Faculty, Faculty of Business, Economics and Law, La Trobe University, Australija- Christian SALA, Former Deputy General Manager of Banco Santander, Grupo Santander, Kanarska ostrva Nakon uspješno finalizirane posjete, preporuka Izvještaja Peer Review Team-a je odobravanje EPAS reakreditacija na dodatne tri godine. Na sjedinici EPAS Accreditation Board- a, 10. juna 2015. godine, usvojeni su izvještaj i preporuke Peer Review Team-a te je EFSA oficijelno odobrena reakreditacija program seta I ciklusa studija „Financial Management i Marketing Management“ na dodatne tri godine (2015 – 2018. godina).EPAS akreditacijski EFSA tim: prof. dr. Lejla Smajlović, prof. dr. Muris Čičić i doc. dr. Selma Kadić-Maglajlić.   EFMD je globalna, članstvom vođena organizacija, sa sjedištem u Briselu (Belgiji), a uredima u Ženevi, Hong Kongu i Majamiju. Kao najveća međunarodna mrežna udruga u području razvoja upravljanja, EFMD mreža obuhvata više od 800 institucionalnih članova i uključuje preko 25.000 stručnjaka iz akademske zajednice, poslovnog svijeta, javnih službi i savjetovališta iz više od 82 zemlje širom svijeta. EFMD igra glavnu ulogu u oblikovanju međunarodnog pristupa u upravljanju obrazovanjem i to je jedinstveni forum za informiranje, istraživanje, umrežavanje i rasprave o inovacijama i najboljim prakse u razvoju upravljanja.
3. AQA - Austrian State Agency for Quality Assurance    
  Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je implementirao interni sistem upravljanja kvalitetom za područje studija, učenja i dalje edukacije koji je koji je pregledan i ocijenjen kao djelotvoran od strane Focus Audit-a. Ova procjena je provedena od strane međunarodne recenzije/Peer Review u skladu sa AQA standardima kvalitete. UNSA-EFSA ima pravo na posjedovanje AQA certifikata na maksimalni period od šest godina.
AQA akreditacijski EFSA tim: prof. dr. Nijaz Bajgorić, mr. Alma Vranić i dr. sc. Vanja Kenjić.
   
4. Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA)    
  Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) upisala je 26.09.2014. u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini Univerzitet u Sarajavu na osnovu rješenja o akreditaciji koje je donijelo Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo, te preporuka o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je za Univerzitet u Sarajevu provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji sa minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijumima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenosti rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar. Rok važenja akreditacije,je pet godina.Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta (HEA) podnijela je zahtjev za prijem u punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju (ENQA). Agencija je podnijela zahtjev i za izlistavanje u Evropskom registru za osiguranje kvaliteta (EQAR).