Da li su bh. kompanije inovativne?

SARAJEVO, JUNI 2016 – Dana 31.05.2016. na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu prezentovani su rezultati studije o inovativnosti bh. kompanija koja je provedena u okviru projekta „Platforma za trans-akademsku saradnju u oblasti inovacija“ (PACINNO) koji je finansiran od strane IPA Adriatic CBC Program-a. Ova studija je dio studije o inovativnosti kompanija Jadranske regije koja je provedena u osam zemalja (Italija, Slovenija, Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Albanija i Grčka), na uzorku od 1.165 kompanija (od čega je 109 iz Bosne i Hercegovine). Rezultati studije, koji su relevantni za kompanije, donosioce odluka i naučno-istraživački rad u Jadranskoj regiji, pokazuju da kompanije u BiH imaju odlične performanse kada je u pitanju stepen inovacija proizvoda/usluga i procesa. Također, pokazuju da je Jadranska regija najvažnija izvozna regija za bh. kompanije i da je tržišna orijentacija kompanija u BiH na visokom nivou. S druge strane, osnovne prepreke inovativnih aktivnosti u kompanijama su nedostatak sredstava, neizvjesnost na tržištu i nedostatak kvalifikovanog osoblja. Studija je pokazala da inovativne aktivnosti najčešće nastaju unutar kompanija ili u saradnji sa klijentima i partnerima. Neophodno je napomenuti da se ovi rezultati trebaju posmatrati kao preliminarni, te da se moraju uzeti u obzir metodološka ograničenja studije.

Također, predstavljeni su i makro indikatori nacionalnog sistema inovacija, koji su objedinjeni na nivou Jadranske regije u „Jadransku inovacijsku mapu“ (http://www.adriaticinnovationmap.eu/), po kojim se vidi da su makro indikatori za Bosnu i Hercegovinu na veoma niskom nivou. Pa je tako na primjer bruto ulaganje u istraživanje i razvoj (GERD) u BiH 0,27% GDP-a, dok je prosjek EU-28 zemalja 2,01 %. U Sloveniji ovaj indikator je na visini od čak 2,58% GDP-a. U okviru projekta, osnovan je i Ured za transfer tehnologija (Technology Transfer Office) čija je osnovna svrha povezivanje inovativnih ideja (bilo da dolaze od poduzetnika i kompanije, bilo da dolaze iz nauke) sa tržištem. 

Cilj PACINNO projekta (www.pacinno.eu) je da uspostavi platformu za saradnju u oblasti istraživanja i inovacija na području jadranske regije. Projektom se, kroz aktivnosti usmjerene na istraživačke institucije, predstavnike vlasti i firme, žele kreirati novi mostovi između istraživačkih i naučnih aktivnosti koje provode akademske institucije i ekonomskog sistema i tržišta, uz poseban naglasak na tehnološke potrebe malih i srednjih preduzeća. Ukupna vrijednost projekta je 5.865.690,05 EUR.