Opće informacije

Ekonomski fakultet u Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet) osnovan je 1952. godine. U prvu generaciju upisano je 105 redovnih i 129 vanrednih studenata. Na Fakultetu je do 01. 10. 2015. godine diplomiralo 15.771 studenata na četverogodišnjem studiju, a dvogodišnji 2.590 studenata. Bolonjski sistem obrazovanja je uveden 2005. godine, a do 01. 10. 2015. zvanje bakalaureata (BA) je steklo 4.066 diplomanata, zvanje magistra struke (MA) je steklo 913 magistranata, i doktora ekonomskih nauka je steklo 10 doktoranata (Dr). Naučni stepen magistra (Mr) steklo je 813 kandidata + 41 specijalista (Mr) iz oblasti ekonomskih nauka, i odbranjeno je 230 doktorskih disertacija (Dr). Cjelokupni period od osnivanja Fakulteta karakterizira intenzivan razvoj usmjeren na povećanje kvaliteta nastave i obrazovnog procesa, kao i njegovo osavremenjivanje.

Za prvi period razvoja Fakulteta karakteristično je osnivanje regionalnih centara za obrazovanje studenata uz rad (vanrednih studenata) u Banja Luci, Mostaru, Tuzli i Zenici, koje počinje školske 1961/62. godine i javlja se u više navrata nakon toga. Ovi su centri zapravo baza formiranju samostalnih ekonomskih fakulteta u ovim gradovima.

Važan momenat za razvoj Fakulteta je pripajanje Više ekonomsko-komercijalne škole Ekonomskom fakultetu u Sarajevu 1985. godine. Ovaj strateški potez značajno je uticao ne samo na organizacioni status i strukturu Fakulteta, nego i na obrazovni proces u cjelini. Na odluku o integraciji uticala je potreba da se procesi obrazovanja ekonomista na dvogodišnjem i četverogodišnjem studiju objedine i da se studentima omogući studiranje na stepenovanoj nastavi, u skladu sa potrebama privrede i društva za ekonomistima višeg i visokog obrazovanja.

Značajan strateški potez ka širenju i razvoju istraživačkih aktivnosti na Fakultetu bilo je osnivanje vlastitog Instituta 1984. godine. Ovaj Institut je dobio status zasebne organizacione jedinice Fakulteta i osnovni zadatak da objedini i institucionalizira raznovrsne istraživačke aktivnosti nastavnika, asistenata i studenata. Od početka je Institut organizovan na projektnom principu, bez stalno zaposlenih i administracije. Korištenje fakultetske infrastrukture i administrativne podrške omogućilo je ostvarivanje dodatnih prihoda za Fakultet, te otvorilo mogućnost afirmacije nastavnika i asistenata, povećanje broja spoljnih saradnika i uključivanje većeg broja studenata, posebno postdiplomaca u realizaciju naučno-istraživačkih projekata.

Ono što je posebno značajno je kontinuitet u radu Fakulteta u proteklih 60 godina. Čak ni u uslovima najžešćih granatiranja i ratnih dejstava u vrijeme agresije na BiH u periodu 1992-1995. godine nastavne aktivnosti nisu prekinute, zahvaljujući prije svega entuzijazmu i požrtvovanosti zaposlenih i studenata. Fakultet je i u najtežim vremenima uspio zadržati najveći dio svog nastavnog kadra.

U nastojanju da se što je moguće više osavremeni Nastavni plan i programi Ekonomskog fakulteta, te da se intenziviraju aktivnosti na internacionalizaciji i međunarodnom priznavanju diploma Ekonomskog fakulteta (odnosno Univerziteta u Sarajevu), Fakultet je prvi u Bosni i Hercegovini usvojio i počeo realizovati (školske 2001/2002. godine) nastavni plan i program zasnovan na Evropskom sistemu za prijenos i prikupljanje bodova (European Credits Transfer System – ECTS), odnosno tzv. kreditni sistem studiranja. Ostvaren je zavidan nivo saradnje sa elitnim fakultetima ekonomije u Evropi i svijetu, koji će omogućiti studentima veću mogućnost izbora i vlastitog uticaja na kreiranje programa koji slušaju i polažu, te studiranje na partnerskim institucijama. Drugi (značajniji) korak u implementaciji ECTS baziranog koncepta studija Fakultet je inicirao u 2005. godini uvođenjem sistema trogodišnjeg studija «3+2+3». Pored toga, pokrenute su i inicijalne aktivnosti usmjerene ka međunarodnoj akreditaciji Fakulteta. 

Ekonomski fakultet u Sarajevu je jedina obrazovna institucija u BiH koja je članica EFMD-a i AACSB-a.

EFSA je stekao akreditaciju Austrijske agencije za osiguranje kvaliteta - AQA. U ovom trenutku, EFSA je jedini fakultet u Bosni i Hercegovini koji posjeduje Evropsku akreditaciju, što znači da će ova institucija i njene diplome biti priznate u Evropskom obrazovnom prostoru.

EFSA je također uveo sistem upravljanja kvalitetom u skladu sa ISO 9001:2008 standardima. U 2009., EFSA je stekao certifikaciju od strane Bureau Veritas. Uvođenjem i certifikacijom sistema za upravljanje kvalitetom po ISO standardima označava Ekonomski fakultet kao uspješnu instituciju u razvoju i implementaciji akadamskih programa za prvi, drugi i treći ciklus studija visokog obrazovanja.

Godine 2009. EFSA je nagrađen sa EDUNIVERSAL Palmes Certificate. Ovaj certifikat naglašava sve veći uspjeh ove institucije u međunarodnim razmjerama, i stavlja Ekonomski fakultet u Sarajevu mađu 1000 najboljih poslovnih škola u svijetu.

Prema Webometrics-u, sistemu koji ocjenjuje univerzitete širom svijeta prema WEB aktivnostima, naš fakultet je rangiran na respektabilno 390. mjesto, među 400 najboljih poslovnih škola u svijetu.