Prvi ciklus - Korisni dokumenti

Prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova

Prijava i odbrana završnih radova - diplomskih radova – Student nakon položenih svih ispita predviđenih nastavnim planom i programom, bira temu sa mentorom za odbranu završnog diplomskog rada. Nakon potpisane saglasnosti od strane mentora za odbranu diplomskog rada, Prodekan za nastavu formira Komisiju za odbranu.

Služba kontroliše dosije studenta (kontrola prijava potpisa, upisnih listova i uplata) i sačinjava Zapisnik za odbranu diplomskog rada koji sadrži sve relevantne podatke za odbranu diplomskog rada.

Student nakon odbrane dostavlja Zapisnik potpisan od strane Komisije, nakon čega Služba izdaje uvjerenje o diplomiranju, kao i uvjerenje o položenim ispitima koji sadrži i prosjek ocjena u toku studija.

Izdavanje diploma (promocija diplomanata) – se organizuje na nivou Univerziteta u toku godine, na osnovu dostavljenih podataka sa svih fakulteta. Uz diplomu studentu se uručuje i dodatak diplomi koja sadrži sve informacije o toku studija studenta.

Za prijavu diplomskog i završnog seminarskog rada potrebno je:

 1. Saglasnost za odbranu diplomskog rada  
 2. Indeks i popunjenu saglasnost od strane mentora predajete u Službu 7 (sedam) dana prije odbrane.

Na dan odbrane Zapisnik i index preuzimate iz Službe. Nakon završene odbrane Zapisnik i index dostavljate u Službu

Izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata

Izdavanje uvjerenja i drugih dokumenata – vrši se putem ISSS aplikacije gdje student upućuje zahtjev za odgovarajuće uvjerenje, koje Služba obrađuje i ovjerava. To su razna statusna uvjerenja, uvjerenje o položenim ispitima i sl.

Studentska služba izdaje sljedeća uvjerenja:  

Statusna uvjerenja

Na login stranici www.isss.ba izborom opcije podnesite zahtjev
Nakon poruke na login stranici www.isss.ba da je zahtjev obrađen možete doći u Službu i preuzeti isti.
Rok za obradu zahtjeva je 24 sata.

Uvjerenje o položenim ispitima

Predajom indeksa u SS
Rok za obradu zahtjeva je 24 sata.

Uvjerenje o diplomiranju

Nakon odbrane diplomskog rada, student je obavezan u Studentsku službu dostaviti:

 1. Index
 2. Zapisnik sa odbrane diplomskog rada
 3. Primjerak diplomskog rada (uvezan primjerak + CD) - dostaviti u BIC
 4. Obrazac ŠV-50
 5. Potvrda iz BIC-a
 6. Uplate na račun prema važećem cjenovniku
 7. Rok za obradu uvjerenja je 7 dana od dana diplomiranja.
Duplikat diplome

Za izdavanje duplikata diplome potrebno je:

 1. Zahtjev
 2. Potvrda iz Službenog lista da je diploma proglašena nevažećom
 3. Uplate na račun prema važećem cjenovniku

Rok za obradu zahtjeva je 30 dana.

Duplikat indeksa

Za izdavanje duplikata indeksa potrebno je:

 1. Zahtjev
 2. Potvrda iz Službenog lista da je stari indeks proglašen nevažećim
 3. Novi indeks
 4. Dvije iste fotografije
 5. Uplate na račun prema važećem cjenovniku

Rok za obradu zahtjeva je 7 dana

Revers

Za izdavanje dokumenata na revers potrebno je:

 1. Zahtjev za podizanje dokumenata
 2. Index
 3. Potvrda iz BIC-a

Rok za obradu zahtjeva je odmah.

Pravo uzimanja dokumenata na revers imaju samo studenti upisani u tekuću školsku godinu (aktivni).

Ispis

Za ispis sa Fakulteta potrebno je:

 1. Zahtjev za ispis
 2. Index
 3. Uplate na račun prema važećem cjenovniku
 4. Potvrdu iz BIC-a

Rok za obradu zahtjeva je 24 sata.