EFSA Katedre

Katedra za menadžment i organizaciju

Katedra za menadžment i organizaciju omogućuje studentima da razumiju kako funkcioniraju poslovne organizacije nudeći i potrebna znanja o biznisu i orijentirajući ih kako da grade potrebne vještine i kompetencije koje bi morali posjedovati preduzetnici i menadžeri na svim organizacijskim razinama. Predmeti unutar Katedre i smjerova na I i II ciklusu studija logikom “velike slike”, korak po korak, dio po dio, pokrivaju sve aspekte vezane za menadžersko i preduzetničko vođenje i ustrojavanje poslovnih organizacija, razvijajući širok set kompetencija i mekih vještina koje treba da posjeduju poslovni ljudi. Katedra za menadžment i organizaciju upravo i osposobljava naše studente da vode poslovne sisteme kao top.menadžeri i da ustrojavaju sopstvene biznise kao preduzetnici.

Smjerovi I ciklusa studija

Menadžment i organizacija
Smjer obuhvata predmete koji su usmjereni na osposobljavanje studenata da razumiju ključne aspekte funkcioniranja kompanije, odnosno preduzeća ili organizacije kao cjeline. Cilj I ciklusa studija jeste da potencijalnim kandidatima ponude jedan specifičan sadržaj koji će ih kroz izučavanje, razumijevanje i aplikaciju istih osposobiti da uspješno rade različite vrste poslova unutar različitim tipova organizacija.

Smjerovi II ciklusa studija

Menadžment i organizacija
Cilj smjera jeste da potencijalnim kandidatima ponude jedan cjelovit sadržaj koji će ih kroz razumijevanje značenja, značaja i aplikacije predmeta koji se izučavaju, te usvajanja načina kreativnog promišljanja i ponašanja, dodatno osposobiti da uspješno rade i upravljaju različitim tipovima organizacija.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Zijada Rahimić, rukovodilac
Doc. dr. Jasna Kovačević, zamjenik rukovodioca
Doc. dr. Munira Šestić-Serdarević, sekretar 

Redovni profesori:

Prof. dr. Aziz Šunje;
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, razvoj menadžerskih sposobnosti, upravljanje projektima, organizacijsko ponašanje, korporativno upravljanje, poslovni konsalting.
E-mail: aziz.sunje@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 903

Prof. dr. Elvir Čizmić
Oblasti interesovanja: preduzetništvo, poslovno odlučivanje, savremeni menadžerski koncepti, operacioni menadžment, organizacioni dizajn, menadžment ljudskih resursa.
E-mail: elvir.cizmic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 951

Prof. dr. Zijada Rahimić
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodni menadžment, strateška udruživanja i akvizicije;
E-mail: zijada.rahimic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 925

Vanredni profesori:

Prof. dr. Elvir Šahić
Oblasti interesovanja: Industrijska sociologija, Sociologija organizacije, Ekonomska sociologija, Etičko - politička filozofija, Socio - kulturalna antropologija, Kvalitativna metodologija, Teorijska psihoanaliza. 
E-mail: elvir.sahic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 923

Prof. dr. Senad Softić
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, krizni menadžment, kontroling, organizacijsko ponašanje, organizacioni dizajn, upravljanje promjenama;
E-mail: senad.softic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 757

Docenti:

Doc. dr. Amra Kožo
Oblasti interesovanja: osnove Menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Međunarodni menadžment, Organizaciono ponašanje, Kros kulturalni menadžement, Organizaciona kultura;
E-mail: amra.kozo@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 773

Doc. dr. Emir Kurtić
Oblasti interesovanja: opšti menadžment, odlučivanje, mikro, mala i srednja preduzeća, organizacijsko ponašanje, organizacijski coaching, menadžment ljudskih resursa;
E-mail: emir.kurtic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 917

Doc. dr. Jasna Kovačević
Oblasti interesovanja: strateški menadžment, leadership.
E-mail: jasna.kovacevic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 953

Doc. mr. Munira Šestić-Serdarević
Oblasti interesovanja: preduzetništvo, organizacija.
E-mail: munira.sestic@efsa.unsa.ba

Viši asistenti:

Ass. mr. Azra Pašić-Mesihović
Oblasti interesovanja: preduzetništvo, organizacija, upravljanje promjenama;
E-mail: azra.pasic@efsa.unsa.ba

Ass. Anes Hrnjić, MA
Obalsti interesovanja: opšti menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodni menadžment, strateška udruživanja i akvizicije;
E-mail: anes.hrnjic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 781