EFSA Katedre

Katedra za menadžment i informacione tehnologije

Programi koje kreira i izvodi Katedra za menadžment i IT studentima nude znanja iz oblasti poslovne informatike, poslovnih informacionih sistema, upravljačkih informacionih sistema, sve u cilju bolje pripreme studenata za tržište rada koje postaje sve zahtjevnije.

Programi  su kreirani s ciljem da se studenti  upoznaju sa teorijsko-konceptualnim osnovama poslovne informatike, upravljačkih (menadžment) informacionih sistema, poslovnih informacionih sistema, menadžmenta informacijskih tehnologija/resursa, analize i dizajna poslovnih IS-a, osnovama programiranja i razvoja poslovnih aplikacija, itd., kao i primjenom IT-alata i tehnika u savremenom poslovanju.  Predmeti koji se izučavaju u okviru Katedre za menadžment i informacione tehnologije su: Poslovna informatika, Menadžment informacioni sistemi, Sistemi za podršku odlučivanju, Menadžment informacijskih tehnologija, Teorija sistema i informacija, Analiza poslovnih procesa, Poslovna primjena računarskih mreža i telekomunikacija, itd.

Smjerovi I ciklusa studija

Menadžment i informacione tehnologije i Razvoj poslovnih informacionih sistema su kreirani iz perspektive savremenog  poslovanja i sve izraženije potrebe  da je današnjim kompanijama neophodan kadar koji će znati efikasno koristiti informacione tehnologije, upravljati informacijskim resursima, kao i upravljati poslovnim sistemima uz primjenu IT-a.

Smjerovi II ciklusa studija

Strateški informatički menadžment (u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu)
Cilj programa je sticanje dodatnih znanja, kompetencija i vještina  iz oblasti savremenog informatičkog menadžmenta. Studij je namijenjen IT profesionalcima sa iskustvom koji se bave, ili se namjeravaju baviti informatičkim menadžmentom ili menadžmentom firme.

Menadžment i informacioni sistemi (u saradnji sa kompanijom Microsoft BiH)
Program je namjenjen fakultetski obrazovanim osobama koje se već praktično bave ili su zainteresovane za razvoj vlastite karijere na polju menadžment i informacionih sistema ili žele usvojiti specifična znanja, vještine i kompetencije. Naglasak je na primjeni praktičnih rješenja u području menadžment informacionih sistema koje u svom programu nudi Microsoft.

Članovi katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Zlatko Lagumdžija, rukovodilac
Prof. dr. Aida Habul, zamjenik rukovodioca
Doc. dr. Amra Kapo, sekretar

Redovni profesori:​

Prof. dr. Aida Habul
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: aida.habul@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 921

Prof. dr. Nijaz Bajgorić
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: nijaz.bajgoric@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 950

Prof. dr. Zlatko Lagumdžija
Oblasti interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: zlatko.lagumdzija@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 971

Vanredni profesori:

Prof. dr. Amila Pilav-Velić
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: amila.pilav-velic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 771

Prof. dr. Lejla Turulja
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
E-mail: lejla.turulja@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 970

Prof. dr. Savo Stupar
Oblasti interesovanja: Razvoj poslovnih informacionih sistema
Email: savo.stupar@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 942

Prof. dr. Tarik Zaimović
Oblasi interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: tarik.zaimovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 251 882

Docenti:

Doc. dr. Amra Kapo
Oblasti interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: amra.rizvic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 769

Doc. dr. Elvedin Grabovica
Oblasti interesovanja: Menadžment informacioni sistemi
E-mail: elvedin.grabovica@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 948

Doc. dr. Kemal Kačapor
Oblasti interesovanja: Menadžment  informacioni sistemi
E-mail: kemal.kacapor@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 929