EFSA Katedre

Katedra za marketing

Katedra za marketing obuhvata slijedeće predmete: Marketing, Marketing menadžment, Međunarodni marketing, Istraživanje marketinga, Marketing komuniciranje, Ponašanje potrošača, Marketing usluga, Odnosi sa javnošću i korporacijsko komuniciranje, Marketing neprofitnih organizacija, Business to business marketing, Strateško upravljanje markom, Direktni marketing i Internet marketing, Prodajni menadžment, Marketing informacioni sistem. Studenti mogu izučavati marketing kao oblast u okviru I ciklusa školovanja, te naknadno nastaviti specijalizovani studij kroz II i III ciklus.

Smjerovi

Smjer Marketing menadžment (I ciklus studija)
Marketing menadžment je smjer koji razvija i osigurava kvalitetne marketing programe i podržava kulturu edukacije i razvijanja vještina koje studentima pomažu da razviju, implementiraju i kontrolišu strategije i taktike u oblasti marketinga i poslovanja. To uključuje oblasti strateškog marketinga, razumijevanja i vođenja tržišta, kreiranja marketinških operacija i taktika, upravljanja svim navedenim dimenzijama i njihovu implementaciju. Programi i rad sa studentima koncipirani su tako da prate savremene trendove i promjene u okruženju, te pripremaju studente za buduće poslove i pozicije koje će zauzimati u praksi profitnog, neprofitnog ili javnog sektora.

Visoka poslovna škola - Smjer Marketing
Marketing je smjer koji priprema studente za uspjeh u poslovnoj karijeri u marketinškoj industriji. Fokus studija je na implementaciji marketinških strategija i taktika. Studenti dobijaju značajne informacije u svim marketinškim disciplinama od profesora koji imaju osim naučne karijere i bogata iskustva u praksi. Pristup je više orijentisan na primjenu usvojenih znanja u praksi, obzirom da veliki broj studenata koji pohađaju ovaj program već ima zaposlenje.

Smjer Marketing menadžment (II ciklus studija)
Marketing program na ovom nivou integriše teme iz oblasti marketing menadžmenta, marketing istraživanja, prodaje i međunarodnog marketing u jedinstvenu oblast istraživanja. Program je dizajniran tako da teme i oblasti koje su predmet izučavanja moraju biti fokusirane na poslovne procese a da njihova primjena prevaziđe barijere tradicionalne funkcionalne organizacije te naglasi i ojača unutar-organizacijske odnose.

Program je dizajniran tako da podstakne transformaciju shvatanja biznisa na bazi marketinških naučnih disciplina pružajući izvanrednu edukaciju u oblasti marketing strategije, kreirajući znanje i informacije, te njihovu diseminaciju. Fokusiran je na održavanje ravnoteže u dimenzijama učenja, istraživanja i usluga. Cilj programa je pomoći u izgradnji pristupa poslovanju i orijentaciji koja vodi tržište i lidera u kreiranju znanja u oblasti strateškog marketinga i građenju aktivnog pristupa u kreiranju biznisa.

Članovi Katedre

Rukovodstvo:

Prof. dr. Vesna Babić-Hodović, rukovodilac
Prof. dr. Nenad Brkić, zamjenik rukovodioca
Doc. dr. Denis Berberović, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Almir Peštek
Oblasti istraživanja: Upravljanje marketingom/Marketing management, Digital marketing/Digital marketing, Marketing drustvenih medija/Social media marketing, Marketing neprofitnih organizacija/Marketing for non-profit organizations, Turizam/Tourism
E-mail: almir.pestek@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 958

Prof. dr. Emir Agić
Oblast istraživanja: Kvantitativne metode u marketingu, Određivanje cijena, Strateški marketing, Istraživanje marketinga, Ponašanje potrošača
E-mail: emir.agic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 930

Prof. dr. Emir Kurtović
Oblasti istraživanja: Strateški marketing, Istraživanje marketinga, Marketing, Marketing planiranje, Strateško planiranje, Organizacija i menadžment
E-mail: emir.kurtovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 937

Prof. dr. Melika Husić-Mehmedović
Oblasti istraživanja: Luksuzni proizvodi i luksuzna potrošnja: brendiranje luksuznih proizvoda, analiza potrošača luksuznih proizvoda; Materijalizam, statusni simboli i društvene klase; Analiza potrošača i profiliranje ciljnog segmenta; Životni stil potrošača ; Aktuelna pitanja vezana za tradicionalne medije
E-mail: melika.husic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 774

Prof. dr. Nenad Brkić
Oblasti istraživanja: Integrirane marketinške komunikacije, Oglašavanje – kreativne i medijske strategije, Odnosi s javnošću i korporativna komunikacija, Menadžment prodaje i prodajnog osoblja, Profesionalna prodaja i pregovaranje
E-mail: nenad.brkic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 936

Prof. dr. Vesna Babić-Hodović
Oblasti istraživanja: Marketing usluga, Marketing, Marketing menadžment, Marketing u turizmu, Marketing finansijskih institucija, Upravljanje kvalitetom i modeli mjerenja kvaliteta u uslugama
E-mail: vesna.babic-hodovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 975

Vanredni profesori:

Prof. dr. Adi Alić
Oblasti istraživanja: Globalni marketing, Brend menadžment, Marketing kanala distibucije, Trgovina, Marketing, Marketing menadžment
E-mail: adi.alic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 752

Prof. dr. Maja Arslanagić-Kalajdžić
Oblasti istraživanja: B2B marketing, Finansijska odgovornost marketinga, Marketing usluga, Korporativna reputacija, Strateški marketing
E-mail: maja.arslanagic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 883

Prof. dr. Selma Kadić-Maglajlić
Oblasti istraživanja: Strateški marketing, Lična prodaja, Prodajni menadžment, Međunarodni marketing, Strukturalno modeliranje u marketingu, Etika
E-mail: selma.kadic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 947

Docenti:

Doc. dr. Denis Berberović
Oblast istraživanja: Istraživanje marketinga, Kvalitativna istraživanja u marketingu, Marketing komuniciranje, Odnosi s javnošću, Korporativne komunikacije
E-mail: denis.berberovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 775

Asistenti:

Dr. Alisa Mujkić
E-mail: alisa.mujkic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 996