EFSA Katedre

Katedra za ekonomsku teoriju i politiku

Katedra za ekonomsku teoriju i politiku (KETP) ima za cilj obrazovanje ekonomista i provođenje naučnih istraživanja iz oblasti ekonomije, međunarodne ekonomije i razvoja. Predmeti KETP izučavaju se kao zajednički, smjerski ili izborni na sva tri ciklusa studija. KETP je nosilac smjera Evropske integracije na prvom ciklusu studija, smjera Međunarodna ekonomija i poslovanje na Visokoj poslovnoj školi i smjera Međunarodna ekonomija i evropske integracije na drugom ciklusu studija. Nastavni sadržaji katedarskih predmeta i smjerova, te način izvođenja nastave, provjere znanja i ocjenjivanja usklađeni su sa principima Bolonjske deklaracije od školske 2005/2006. godine.

Smjerovi I ciklusa studija

Evropske integracije (Odsjek Ekonomija)
Smjer ima za cilj da upozna studente sa teorijskim i praktičnim aspektima jedne od najaktuelnijih pojava u globalnoj ekonomiji - procesa ekonomskog integrisanja u evropskim okvirima. Koncipiran je na način koji omogućava dublji uvid u funkcionisanje Evropske unije, poslovanje unutar Unije i sa Unijom, te razumijevanje onoga što Bosnu i Hercegovinu očekuje sa pridruživanjem ovoj integraciji.

Međunarodna ekonomija i poslovanje (Odsjek Visoka Poslovna Škola)
Cilj smjera je upoznavanje studenata sa teorijom, politikom i praksom međunarodne trgovine i finansija, međunarodnim ekonomskim okruženjem, te različitim aspektima savremenog međunarodnog poslovanja. Kombinujući mikro- i makroekonomski pristup, smjer omogućava sagledavanje šireg konteksta međunarodnih tržišta, procesa i politika, te njihovog djelovanja na različite subjekte.

Smjerovi II ciklusa studija

Međunarodna ekonomija i Evropske integracije
Cilj ovog smjera je da unaprijedi ranije stečena znanja studenata iz oblasti međunarodne ekonomije, omogući dublje razumijevanje različitih aspekata Evropskih integracija i pripremi studente za samostalna primijenjena ekonomska istraživanja. U fokusu je izučavanje izabranih tema iz napredne međunarodne ekonomije, svjetskog finansijskog sistema, institucionalne ekonomije, EU ekonomske diplomatije, međunarodne konkurentnosti, regionalnog razvoja, ekonomije okoliša, i dr.

Članovi katedre
 

Rukovodstvo:

Prof. dr. Adnan Efendić, rukovodilac  
Prof. dr. Eldin Mehić, zamjenik rukovodioca
Ass. mr. Hatidža Jahić, sekretar

Redovni profesori:

Prof. dr. Adnan Efendić
Oblasti istraživanja: Makroekonomija, Institucionalna ekonomija, Primijenjena ekonomija.
E-mail: adnan.efendic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 965

Prof. dr. Azra Hadžiahmetović
Oblasti istraživanja: Makroekonomija, Evropske integracije, Ekonomska diplomatija.
E-mail: azra.hadziahmetovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 920

Prof. dr. Fikret Čaušević
Oblasti istraživanja: Međunarodne finansije, finansijska tržišta i institucije, Makroekonomija, Mikroekonomija, Monetarna politika, Fiskalna politika, Historija ekonomske misli, Tržište rada, Međunarodna ekonomija.
E-mail: fikret.causevic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 906

Prof. dr. Jasmina Osmanković
Oblasti istraživanja: Međunarodna ekonomija i razvoj, Ekonomski razvoj, Međunarodna ekonomija, Turizam, Lokalni, urbani i regionalni razvoj.
E-mail: jasmina.osmankovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 919

Vanredni profesori:

Prof. dr. Eldin Mehić
Oblasti istraživanja: Tehnološki razvoj, Međunarodna ekonomija.
E-mail: eldin.mehic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 915

Prof. dr. Muamer Halilbašić
Oblasti istraživanja: Međunarodna konkurentnost, Finansijska tržišta i institucije, Statistika.
E-mail: muamer.halilbasic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 960

Prof. dr. Sabina Silajdžić
Oblasti istraživanja: Primijenjena ekonomija, Inovacije.
E-mail: sabina.silajdzic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 926 

Prof. dr. Snježana Brkić 
Oblasti istraživanja: Međunarodna ekonomija, Međunarodne finansije, Međunarodna trgovina, Ekonomska integracija, Svjetska trgovinska organizacija.
E-mail: snjezana.brkic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 935

Prof. dr. Velma Pijalović
Oblasti istraživanja: Finansijska tržišta i institucije, Fiskalna politika, Ekonomija javnog sektora, Ekonomski razvoj.
E-mail: velma.pijalovic@efsa.unsa.ba  
Telefon: + 387 33 253 760

Docenti:

Doc. mr. Hatidža Jahić
Oblasti istraživanja: Ekonomija razvoja, Međunarodna ekonomija.
E-mail: hatidza.jahic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 785

Viši asistenti:

Ass. Adnan Muminović, MA
Oblasti istraživanja: Makroekonomija, Evropske integracije.
E-mail: adnan.muminovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 900

Ass. mr. Sabina Duraković
Oblasti istraživanja: Ekonomija javnog sektora
E-mail: sabina.durakovic@efsa.unsa.ba