Bibliotečko-informacioni centar

Biblioteka Ekonomskog fakulteta osnovana je 1952. godine neposredno nakon osnivanja samog Fakulteta. Tokom godina, biblioteka je bogatila svoj fond ne samo literaturom iz ekonomskih nauka, nego i iz drugih naučnih oblasti. Danas Ekonomski fakultet u Sarajevu ima najbogatiju, najvredniju i najstariju biblioteku za ekonomske nauke u Bosni i Hercegovini. U 2001. godini, otvaranjem namjenski adaptiranog i funkcionalno opremljenog prostora, biblioteka je uz realizaciju projekta Evropske unije prerasla u Bibliotečko informacioni centar (BIC).

Bibliotečko informacioni centar (BIC) Ekonomskog fakulteta u Sarajevu je specijalna visokoškolska biblioteka otvorenog tipa koja sistematski  prikuplja stručno obrađuje, čuva, pohranjuje i daje na korištenje bibliotečku građu i informacije neophodne za odvijanje i unapređenje nastavnog – naučnog procesa i naučno – istraživačkog rada na Fakultetu.

Rukovodilac: Narcisa Rastoder