Katedra za menadžment i organizaciju

Kratak opis oblasti

U kontekstu oblasti koje se izučavaju na Katedri za Menadžment i Organizaciju bitno je istaknuti tri šira područja koja uključuju Menadžment, Organizaciju i Preduzetništvo/Poduzetništvo. U nastavku se daje kratak opis navedenih širih oblasti koje su ranije navedene.

Ključni aspekt organizacijske nauke je dizajniranje organizacijske strukture kao ključni strateški zadatak top menadžmenta svake kompanije, uz razumijevanje principa kreiranja organizacijske strukture od strane top menadžmenta, što predstavlja pretpostavku dobrog funkcioniranja kompanije, odnosno pretpostavku za izgradnju njene konkurentske prednosti. Posmatrajući osnovne funkcije menadžmenta uključujući strateški menadžment i strateško planiranje, organizovanje, menadžment ljudskih resursa, vođenje i kontrolu jasno je da prve tri funkcije predstavljaju strateška segmenta, dok posljednje dvije imaju predominantno implementaciono-operativni karakter a u aktualnom vremenu vezanom za postindustrijsko društvo formuliranje i implementiranje poslovne strategije predstavljaju dva neodvojiva stuba opstanka svake kompanije. Iz razloga što se većina organizacijskih sistema, bez obzira na veličinu, tip ili vlasničku strukturu, nalaze u okviru veoma turbulentnog okruženja proces organizijskog re/dizajniranja se treba kontinuirano provoditi na način da se skeniraju karakteristike i priroda svih varijabli organizacijskog konteksta i kontinuirano vrši prilagođavanje strukturalnih varijabli svakog organizacijskog sistema u navedenom kontekstu, sa ciljem ostvarenja postavljenih poslovnih ciljeva. U cilju potpunijeg razumijevanja funkcioniranja organizacija u savremenim uvjetima neophodno je kombinirati različite modele sa ciljem dosezanja što višeg stepena spoznaje vezane za pretpostavke i pravila organizacijskog dizajniranja čiji je osnovni cilj efektivna i efikasna implementacija poslovne strategije organizacije koja treba biti bazirana na viziji i misiji predmetne organizacije. Iz navedenog konteksta se vidi da su menadžment i organizacija dvije nerazdvojive oblasti, dok preduzetnički način promišljanja i djelovanja dinamizira organizacije i čini ih konkurentnijim. Potrebno je znati da je preduzetništvo kao poslovna filozofija povezano sa svim aspektima ljudskog ponašanja i djelovanja, bez obzira na bazični tip organizacije i vlasništvo nad istom. Preduzetništvo predstavlja inovativan proces stvaranja novih i drukčijih proizvoda, usluga i ideja, odnosno proces kreiranja novog i drukčijeg načina isporuke dodane vrijednosti klijentima. Navedena definicija dodatno potvrđuje da je preduzetnički sistem promišljanja i ponašanja najvrijedniji resurs u svim sferama ljudskog djelovanja, jer upravo preduzetničke osobine zaposlenih predstavljaju interni motivator za kreiranje nečega drukčijeg i naprednijeg kako u biznisu, tako i u tehnologiji i nauci. Preduzetnik je ključni akter samog procesa preduzetništva, odnosno osnovni nosilac naučnih, tehnoloških, poslovnih, ekonomskih, socijalnih i političkih promjena unutar svake organizacije i svakog društveno ekonomskog sistema.

Naziv katedre i opšte informacije

Katedra za menadžment i organizaciju

“Nijedan posao nije vitalan za (naše) društvo kao posao menadžera”

Mintzberg Henry


Resurs kojeg naša (i svaka) zemlja najviše treba su sposobni menadžeri, i to prije svega sposobni top-menadžeri i preduzetnici. Top-menadžeri strateški i operativno vode poslovne subjekte i od njihove sposobnosti ovisi uspješnost organizacija i instutucija koje vode. Preduzetnici stvaraju nove biznise, prepoznaju poslovne prilike, pretvaraju ih u samoodržive biznise. Nema uspješnih ekonomija bez kvalitetnih top-menadžera i preduzetnika.  Menadžeri i preduzetnici ključni su motori svake uspješne ekonomije.
Katedra za menadžment i organizaciju omogućuje studentima da razumiju kako funkcioniraju poslovne organizacije nudeći i potrebna znanja o biznisu i orijentirajući ih kako da grade potrebne vještine i kompetencije koje bi morali posjedovati preduzetnici i menadžeri na svim organizacijskim razinama. Predmeti unutar Katedre i smjerova na I i II ciklusu studija logikom “velike slike”, korak po korak, dio po dio, pokrivaju sve aspekte vezane za menadžersko i preduzetničko  vođenje i ustrojavanje poslovnih organizacija, razvijajući širok set kompetencija i mekih vještina koje treba da posjeduju poslovni ljudi. Katedra za menadžment i organizaciju upravo i osposobljava naše studente da vode poslovne sisteme kao top.menadžeri i da ustrojavaju sopstvene biznise kao preduzetnici.
Trenutno je na Katedri za menadžment i organizaciju pet nastavnika i sedam asistenata u stalnom radnom odnosu, te određen broj vanjskih saradnika. Riječ je o vodećim nastavnicima u zemlji, prepoznatljivim u regionu, sa bogatim konsultantskim iskustvom, koji su duboko uronjeni u ekonomska i društvena dešavanja u zemlji. Katedarski nastavnici su i izvrsni edukatori koji, proaktivno prateći savremene trendove, na cjelovit način educiraju naše studente, pripremajući ih da na uspješan način odgovore svim vrstama izazova koje donosi svijet biznisa. Naši su nastavnici objavili i veći broj referentnih udžbenika koji se koriste u obrazovnom procesu, uz kontinuirano objavljivanje istraživačkih radova u raznim akademskim publikacijama i konferencijama u zemlji i inostranstvu. 


Predstavnici Katedre organiziraju i brojne kurseve i seminare cjeloživotnog učenja za pojedine oblasti vezane za vođenje i ustrojavanje biznisa prateći aktuelne svjetske trendove.

Smjerovi (po ciklusima)

U okviru I ciklusa stdija osnovi smjer koji najvećim dijelom izvode nastavnici sa katedre za Menadžment i Organizaciju je istoimeni Smjer: Menadžment i Organizacija. Navedeni smjer obuhvata predmete koji su usmjereni na osposobljavanje studenata da razumiju ključne aspekte funkcioniranja kompanije, odnosno preduzeća ili organizacije kao cjeline. Cilj I ciklusa studija jeste da potencijalnim kandidatima ponude jedan specifičan sadržaj koji će ih kroz izučavanje, razumijevanje i aplikaciju istih osposobiti da uspješno rade različite vrste poslova unutar različitim tipova organizacija.

U okviru II ciklusa studija postoji također istoimeni smjer Menadžment i Organizacija čiji je cilj nastavak dodavanja specijalističkih znanja studentima vezano za određena specifična područja koja uključuju operacioni menadžment, krizni menadžment i kontroling, korporativno upravljanje, globalni menadžment ljudskih resursa i slično. Cilj II ciklusa studija jeste da potencijalnim kandidatima ponude jedan cjelovit sadržaj koji će ih kroz razumijevanje značenja, značaja i aplikacije predmeta koji se izučavaju, te usvajanja načina kreativnog promišljanja i ponašanja, dodatno osposobiti da uspješno rade i upravljaju različitim tipovima organizacija.
 

Članovi katedre

 

Rukovodstvo:

Prof.dr. Zijada Rahimić, rukovodilac Katedre;
OBLASTI: opšti menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodni menadžment, strateška udruživanja i akvizicije;
zijada.rahimic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Jasna Kovačević, zamjenik rukovodioca
OBLASTI: strateški menadžment, leadership;
jasna.kovacevic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Amra Kožo, sekretar Katedre
OBLASTI: Osnove Menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Međunarodni menadžment, Organizaciono ponašanje, Kros kulturalni menadžement, Organizaciona kultura;
amra.kozo@efsa.unsa.ba

Redovni profesori:

Prof. dr. Aziz Šunje;
OBLASTI: opšti menadžment, razvoj menadžerskih sposobnosti, upravljanje projektima, organizacijsko ponašanje, korporativno upravljanje, poslovni konsalting;
aziz.sunje@efsa.unsa.ba

Prof. dr. Zijada Rahimić
OBLASTI: opšti menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodni menadžment, strateška udruživanja i akvizicije;
zijada.rahimic@efsa.unsa.ba

Prof. dr. Elvir Čizmić
OBLASTI: preduzetništvo, poslovno odlučivanje, savremeni menadžerski koncepti, operacioni menadžment, organizacioni dizajn, menadžment ljudskih resursa;
elvir.cizmic@efsa.unsa.ba

Vanredni profesori:

Prof. dr. Senad Softić
OBLASTI: opšti menadžment, krizni menadžment, kontroling, organizacijsko ponašanje, organizacioni dizajn, upravljanje promjenama;
senad.softic@efsa.unsa.ba

Docenti:

Doc. dr. Emir Kurtić
OBLASTI: opšti menadžment, odlučivanje, mikro, mala i srednja preduzeća, organizacijsko ponašanje, organizacijski coaching, menadžment ljudskih resursa;
emir.kurtic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Elvir Šahić;
OBLASTI:  Industrijska sociologija, Sociologija organizacije, Ekonomska sociologija, Etičko - politička filozofija, Socio - kulturalna antropologija, Kvalitativna metodologija, Teorijska psihoanaliza. 
elvir.sahic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Jasna Kovačević
OBLASTI: strateški menadžment, leadership;
jasna.kovacevic@efsa.unsa.ba

Doc. dr. Amra Kožo
OBLASTI: Osnove Menadžmenta, Menadžment ljudskih resursa, Međunarodni menadžment, Organizaciono ponašanje, Kros kulturalni menadžement, Organizaciona kultura;
amra.kozo@efsa.unsa.ba

Viši asistenti:

Ass. mr. Munira Šestić-Serdarević;
OBLASTI: preduzetništvo, organizacija;
munira.sestic@efsa.unsa.ba

Ass. mr. Azra Pašić-Mesihović;
OBLASTI: preduzetništvo, organizacija, upravljanje promjenama;
azra.pasic@efsa.unsa.ba

Ass. Anes Hrnjić, MA;
OBLASTI: opšti menadžment, menadžment ljudskih resursa, međunarodni menadžment, strateška udruživanja i akvizicije;
anes.hrnjic@efsa.unsa.ba

Asistenti: