Doktorski studij

 

Doktorski studij (Bologna-koncept „3+2+3“)

 (Tempus project with University of Vienna and University of Ljubljana, 2008)

Značaj doktorskog programa u okviru Bolonjskog koncepta studija prvi put je definiran u okviru tzv. “2003-Berlin Communiqué-a”. Kasnije je potvrdjen i u tzv. “Bergen Communiqué”-u iz maja 2005. godine kada je definitivno trasiran put za razvoj doktorskih programa u okviru EU sistema visokog obrazovanja (EHEA).   U skoro svim EUA dokumentima, doktorski studij je definiran kao jedan od prioriteta za EU univerzitete.

Potreba za jednim kvalitativno novim i dobro struktuiranim doktorskim programom i transparentnim sistemom praćenja rada studenata definirana je kao jedan od glavnih ciljeva daljeg razvoja i integracije EU sistema visokog obrazovanja (EHEA - European Higher Education Area)  i EU istraživačkog područja (ERA - European Research Area). Takav program je zamišljen da bude prva faza u karijeri mladih naučnih radnika.

Prednosti i novo-dodane vrijednosti doktorskih studija, kako su definirani u EHEA/EUA dokumentima, ogledaju se u:

 • Zajedničkom definiranju jasne misije i vizije u profiliranju doktorskih kandidata u istraživače;
 • Osiguranju  istraživačkog okruženja i promoviranju saradnje u više različitih disciplina;
 • Osiguranju jasne upravljačke strukture za doktorske programe, statusa kandidata i supervizora, kao i jasnog profila doktorskih kandidata;
 • Redefiniranje uloge supervizora (mentora);
 • Organizaciji transparentnog procesa prijema kandidata;
 • Osiguranju različitih oblika nastave (obavezni i izborni predmeti) ;
 • Osiguranju širih mogućnosti u pogledu razvoja karijere studenata
 • Garantiranju implementiranja i praćenja sistema kvaliteta;
 • Širenju mogućnosti u pogledu mobilnosti studenata, međunarodne saradnje.

Trajanje doktorskih programa u okviru Bologna-koncepta studija varira u zavisnosti od načina izvodjenja nastave koji se koristi. Obično je to 3-4 godine za full-time doktorske programe, dok part-time programi mogu trajati duže.

U okviru novog ECTS-baziranog koncepta studija  koji je na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu usvojen 2005. godine, u okviru realizacije Tempus projekta sa univerzitetima iz Beča i Ljubljane,  predvidjena su dva doktorska programa:  

 • PhD - Doctor of Philosophy Program (Economics, Management/Business)  – akademski i istraživački orijentiran studij u trajanju od 3 godine, sa 180 ECTS.
 • DBA – Doctor in Business Administration  (Executive Doctorate ili “profesionalni doktorat”) - praksi orijentiran doktorski program, part-time, takodjer u trajanju od 3 godine i 180 ECTS kreditnih poena.