Javni konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu

Na osnovu Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu od 11. 09. 2019. godine i Odluke Senata Univerziteta u Sarajevu broj: 01-28-38/19 od 25. 09. 2019. godine, raspisuje se

 JAVNI KONKURS ZA IZBOR AKADEMSKOG OSOBLJA U NAUČNONASTAVNA ZVANJA NA EKONOMSKOM FAKULTETU UNIVERZITETA U SARAJEVU

1. Oblast Marketing, 1 nastavnik u zvanju vanredni profesor, puno radno vrijeme

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu FBiH, potrebno je da kandidat ispunjava uslove iz člana 96. Zakona o visokom obrazovanju (”Sl. novine Kantona Sarajevo” br. 33/17) i uslove iz članova 194., 201., 202. i 203. Statuta Univerziteta u Sarajevu.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, svi kandidati prilažu: CV u elektronskoj i štampanoj formi, izvod iz matične knjige rođenih, uvjerenje o državljanstvu, diplomu prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, spisak objavljenih radova i knjiga sa naznakom autorstva ili koautorstva (u elektronskoj i štampanoj formi), naziv publikacije gdje je rad objavljen, tekst objavljenih naučnih radova i knjige, dokaze da su radovi, knjige i drugo objavljeni, rješenje o nostrifikaciji diplome ako je ista stečena u inostranstvu. Kandidati mogu da prilože dokumente o znanju jezika, rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima u vezi sa odgovarajućom naučnom oblasti i druge dokaze relevantne za izbor.

Uz prijavu na konkurs za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja, kandidati prilažu dokaze da ispunjavaju minimalne uvjete za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja na visokoškolskoj ustanovi, kako slijedi:

a) vanredni profesor: proveden najmanje jedan izborni period u zvanju docenta, najmanje pet naučnih radova iz oblasti za koju se bira objavljenih u priznatim publikacijama koje se nalaze u relevantnim naučnim bazama podataka, objavljena knjiga i originalni stručni uspjeh kao što je projekt, patent ili originalni metod, sve nakon izbora u zvanje docenta, te uspješno završeno mentorstvo najmanje jednom kandidatu za stepen drugog ciklusa studija odnosno reformiranog/integriranog studija.

Kandidati koji se prijavljuju za izbor akademskog osoblja u naučnonastavna zvanja dužni su da u svojoj prijavi naznače oblast za koju se prijavljuju; u suprotnom takva prijava će se smatrati neurednom i neće biti razmatrana.

Dokumenti se prilažu u formi ovjerenih kopija.

Dokumenti se ne vraćaju.

Nepotpune i neblagovremene prijave ne razmatraju se.

Sa izabranim kandidatom zaključuje se Ugovor o radu na period na koji je kandidat izabran.

Prijave na konkurs sa dokumentima predaju se na Protokol Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (prizemlje) ili preporučenom poštom na adresu Fakulteta, Trg oslobođenja - Alija Izetbegović broj 1, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja konkursa u dnevnoj štampi.

Sve informacije u vezi ovog konkursa mogu se dobiti u Službi za pravne i personalne poslove, telefon 033/253-762 (Šuvalija Hadis, dipl. iur).