Konkurs za upis na doktorski studij u akademskoj 2021/2022. godini

Na osnovu člana 79. Zakona o visokom obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 33/17, 35/20, 40/20 i 39/21“),  člana 129. Statuta Univerziteta u Sarajevu, te članova 21. i 22. Pravila studiranja za treći ciklus studija na Univerzitetu u Sarajevu – doktorski studij, Odluke Vijeća Ekonomskog fakulteta od 09. novembra 2021. godine, odluke Senata Univerziteta u Sarajevu (broj: 01-20-127/21 od 24. 11. 2021. godine), i prethodne saglasnosti Ministarstva za nauku, visoko obrazovanje i mlade Kantona Sarajevo (broj: 27/03-34-40151/21 od 22. 12. 2021. godine), Ekonomski fakultet u Sarajevu objavljuje 

K O N K U R S

za upis trinaeste generacije polaznika Doktorskog studija u okviru Bolonjskog modela (“3+2+3”)
studijska 2021/2022. godina


Na doktorski studij iz oblasti Ekonomije ili Menadžmenta mogu se prijaviti kandidati sa završenim drugim ciklusom studija iz oblasti Ekonomije / Menadžmenta / Poslovanja prema Bolonjskom konceptu studija na akreditovanim univerzitetima, ili završenim postdiplomskim (magistarskim) programom prema predbolonjskom modelu studija i stečenim zvanjem magistra nauka iz oblasti Ekonomije / Menadžmenta / Poslovne ekonomije. Kandidati moraju imati minimalno prosječnu ocjenu sa drugog ciklusa 8 (C) i više,  ili ekvivalentnu vrijednost. 

 

Konkurs se nalazi u prilogu.

 

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu