Poslovni katedarski rukovodilac

Poslovni katedarski rukovodilac je štabno vezana funkcija za Dekana. Poslovni katedarski rukovodilac prati rad i koordinaciju katedri kao matičnih stručnih i naučnih jedinica, neposredno sarađuje sa nastavnim osobljem na pripremi i realizaciji nastavnih aktivnosti, obavlja poslove vezane za Vijeće, koordinira aktivnosti sa Univerzitetom i ostalim jedinicama Fakulteta, prati zakonsku legislativu u oblasti visokog obrazovanja, obavlja i druge poslove iz domena nastave po nalogu Dekana i nadležnog prodekana.

Funkciju Poslovnog katedarskog rukovodioca obavlja Jasmina Bajrektarević od 2016. godine. Pored gore navedenih poslova, Jasmina Bajrektarević obavlja aktivnosti u vezi sa odbranama doktorskih disertacija po "predbolonjskom", odnosno mentorskom principu sticanja stepena doktora ekonomskih nauka.