Obavještenje o upisu predmeta u indeks za ovjeru semestra

O B A V J E Š T E N J E

O  UPISU PREDMETA U INDKES ZA OVJERU SEMESTRA

 

Poštovani studenti,

Na osnovu člana 145. Statutu Univerziteta u Sarajevu (oktobar 2018. godine), studenti su dužni da u indeksu na strani upisa studenta u akademsku 2018/2019. godinu,  ispišu nastavne predmete zimskog semestra koje su pohađali, U nastavku dajemo primjer, kako popuniti rubrike u indeksu:

Naziv predmeta                                                         Osnove ekonomije

Prezime i ime nastavnika                                          Prof. dr. Fikret Čaušević

Broj sati sedmično (predavanja + vježbe)                 3 + 2

Broj časova semestralno (predavanja + vježbe)       45 + 30

Nastavnik svojim potpisom potvrđuje prijavu i uredno pohađanje nastave.

Dakle, prilikom izlaska na ispite koji su predviđeni u sedmici od 21. 01. do 01. 02. 2019. godine, student je dužan sa indeksom pristupiti ispitu gdje će nastavnik svojim potpisom potvrditi uredno pohađanje nastavnog predmeta, a na osnovu evidencije o prisustvu nastavi.

Broj časova sedmično (predavanja + vježbe) i broj časova semestralno (predavanja + vježbe) možete za svaki predmet iz zimskog semestra pronaći na link-u kod zaduženja nastavnika i saradnika na odsjeku koji studirate.

http://www.efsa.unsa.ba/ef/bs/prvi-ciklus/ovjera-i-upis-zimskog-semestra-za-akademsku-201819-godinu-za-studente-i-ciklusa-studija

Srdačan pozdrav

 

SLUŽBA ZA RAD SA STUDENTIMA

I PLANIRANJE NASTAVE