EFSA Katedre

Katedra za mikroekonomiju

Katedra za Mikroekonomiju zadužena je za realizaciju predmeta koji obezbjeđuju da studenti steknu osnovna znanja iz mikroekonomske teorije koja im omogućuju razumijevanje ciljnih funkcija i načina na koji se ponašaju osnovni akteri tržišne ekonomije – potrošači, proizvođači i država. Jasnim diferenciranjem pojedinih tržišnih stanja – potpune konkurencije, oligopola, monopolističke konkurencije i monopola- student stiče uvid u način na koji preduzeće ostvaruje maksimizaciju profita u različitim uslovima poslovanja.

Poseban naglasak Katedra u svom radu stavlja na moderne teorije koje objašnjavaju mikroekonomske aspekte donošenja poslovnih odluka, u uslovima strateške interakcije učesnika na tržištu. Katedra ima za cilj da studentima objasni način i metode koje država primjenjuje u regulaciji prirodnih monopola, kao i ulogu države u realizaciji mjera zaštite okoliša, kroz analizu eksternih efekata na različitim tržišnim strukturama.

Osnovni cilj je da studenti stečeno znanje mogu praktično da primijene u radu u preduzećima, kao osnovu za razumijevanje i donošenje poslovnih odluka u vezi sa troškovima, konkurentskim prednostima, tražnji, cijenama, ulasku i izlasku iz industrijske grane te u vezi sa zahtjevima agencija koje reguliraju rad preduzeća. Cilj je ukratko da se studenti osposobe da koriste mikroekonomsku analizu kao sredstvo za rješavanje širokog spektra problema sa kojima se preduzeće susreće u svom svakodnevnom poslovanju.

Predmeti koji se izučavaju na Katedri su: Mikroekonomija, i Ekonomika preduzeća, na prvoj godini studija Ekonomija i menadžment, te Ekonomika preduzeća i Menadžerska ekonomija na prvoj godini Visoke poslovne škole. Trenutno ponuđeni smjerovi na dodiplomskom studiju prema Bolonjskom sistemu nose naziv: Poslovno planiranje i analiza, i Ekonomika i razvoj poslovanja.

Smjerovi I ciklusa studija

Poslovno planiranje i analiza
Smjer pod nazivom Poslovno planiranje i analiza, Katedra za mikroekonomiju, namjenski je kreirala za studente dodiplomskog studija koji žele više znati o temama vezanim za pokretanje i uspješno vođenje razvoja biznisa, planiranju kao i o analizi poslovanja bez obzira na organizacioni oblik preduzeća. Program smjera Poslovno planiranje i analiza je osmišljen na način da studentima omogući sticanje teorijskih znanja iz područja poslovnog planiranja  i analize kao i razvoj  niza praktičnih vještina potrebnih za uspješno planiranje, analizu i razvoj poslovnih aktivnosti u privatnom, javnom i neprofitnom sektoru. Osnovna namjera smjera jeste popuniti jaz na tržištu rada u Bosni i Hercegovini kroz razvoj  kadrova koji posjeduju znanje i vještina za uspješno  planiranje i analizu poslovnih poduhvata.  Studenti koji završe smjer  Poslovno planiranje i analiza, svojim znanjem i vještima bit će u prilici da dirketno i indirketno doprinesu jačanju ekonomije Bosne i Hercegovine.

Ekonomika i razvoj poslovanja
Smjer pod nazivom Ekonomika i razvoj poslovanja, Katedre za mikroekonomiju,  orjentisan je  studentima dodiplomskog studija na odsjeku Visoka poslovna škola koji se žele baviti izučavanjem pitanja vezanih za ekonomiku i razvoj poslovanja, počev od pokretanja organizacije pa kroz sve faze životnog ciklusa preduzeća. Imajući u vidu široku mogućnost primjene znanja sadržanih u domeni Ekonomike i razvoja poslovanja, kao i aktuelne promjene koje se reflektuju na poslovanje i rezultate uspješnost, ovaj studij je specifično dizajniran da popuni jaz za kadrom iz ove aktuelne oblasti ekonomije poslovanja. Osnovna filozofija studijskog smjera Ekonomika i razvoj poslovanja ogleda se u pružanju neophodnihh viokoškolskih  znanja iz oblasti ekonomike poslovanja,  te integriranja, koordiniranja i kontrole poslovnih aktivnosti  i procesa  u različitim tipovima organizacijama,  Također,  program je oblikovan  tako da student, pored teorijskih znanja  razvija praktične vještine neophodne za samostalno, kreativno  i uspješno obavljanje zadataka na različitim radnim mjestima. Program također osigurava  i dobru osnovu za  osnivanje i uspješno  vođenje vlastitog preduzeća te pružanje usluga savjetovanja  menadžera preduzeća  u različitim  djelatnostima.

Članovi Katedre
 

Rukovodstvo:

Prof. dr. Kasim Tatić, rukovodilac
Van. prof. dr. Danijela Martinović, zamjenik rukovodioca
Doc. dr. Ljiljan Veselinović, sekretar

Redovni profesori

Prof. dr. Kasim Tatić
Oblast interesovanja: mikroekonomski aspekti upravljanja okolišem; ekonomika znanja i  inovacija; ljudski potencijali i motivacija; indikatori uspješnosti poslovanja; ekonomski aspekti intelektualne svojine i vlasničkih prava; unaprijeđenje poslovnih procesa.
E-mail: kasim.tatic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 939

Vanredni profesori:

Prof. dr. Danijela Martinović
Oblast istraživanja: ekonomika preduzeća, mikroekonomija, upravljanje proizvodnjom, operativni menadžment, revizija javnog sektora,  revizija učinka.
E-mail: danijela.martinovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 934

Prof. dr. Jasmina Mangafić
E-mail: jasmina.mangafic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 768

Prof. dr. Merima Činjarević
Oblasti istraživanja: mikroekonomska teorija i analiza; ekonomika poslovanja u hotelijerstvu i ugostiteljstvu; stakeholderski pristup preduzeću;  društveno odgovorno poslovanje;  ponašanje potrošača
E-mail: merima.cinjarevic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 900

Prof. dr. Mirha Bičo Ćar
E-mail: mirha.car@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 275 980

Docenti:

Doc. dr. Ljiljan Veselinović
Oblasti istraživanja: mikroekonomija, ekonomika poslovanja, lean filozofija, strateško i operativno planiranje, troškovi, simulacije.
E-mail: ljiljan.veselinovic@efsa.unsa.ba
Telefon: +387 33 253 766