EFSA Katedre

Katedra za kvantitativnu ekonomiju

Katedra za kvantitativnu ekonomiju obuhvata oblasti Kvantitativna ekonomija i Matematika. Na prvoj godini studija izučavaju se predmeti Matematika za ekonomiste, Statistika u ekonomiji i menadžmentu i Poslovna statistika u zavisnosti od odsjeka studija. Na drugoj godini studija izučavaju se predmeti Kvantitativne metode u ekonomiji i menadžmentu, Kvantitativni modeli u finansijama, Ekonomska analiza i Operaciona istraživanja. Na međunarodnom programu I ciklusa studija Sarajevo Business School Katedra izvodi predmet Bussiness Mathematics and Statistics na engleskom jeziku.

Primjena kvantitativnih metoda i modela u ekonomiji ima niz prednosti koje doprinose kvalitetu ekonomskih istraživanja. Primjenom kvantitativnih metoda, modela i odgovarajućih algoritama, mogu se efikasnije i preciznije izučavati složene ekonomske pojave i procesi kao i njihove međuzavisnosti u cilju donošenja odluka i predviđanja kretanja ekonomskih pojava i procesa.

Smjerovi (po ciklusima)

Smjer Kvantitativna ekonomska analiza (na odsjeku Ekonomija) - prvi ciklus studija
Plan ovog smjera koncipiran je tako da studentima omogući savladavanje savremenih kvantitativnih metoda i modela i njihovu primjenu u ekonomiji i da obrazuje stručnjake za korištenje analitičkih metoda i tehnika u ekonomskoj analizi i modeliranju.

Kvantitativna ekonomska analiza i modeli - drugi ciklus studija
Ovaj smjer je  namijenjen studentima koji žele produbiti znanja iz:

  • statističkih metoda za analizu privrednih i poslovnih kretanja
  • primjene statističkih analitičkih metoda uz pomoć savremenih statističkih softvera
  • metoda multivarijacione analize
  • ekonometrijskog modeliranja
  • metoda optimizacije
  • operacionih istraživanja

Članovi Katedre

Rukovodstvo

Van. prof. dr. Almira Arnaut-Berilo, rukovodilac
Prof. dr. Lejla Smajlović, zamjenik rukovodioca
Doc. mr. Ademir Abdić, sekretar

Redovni profesori

Prof. dr. Lejla Smajlović
Oblasti istraživanja: Matematička analiza i primjene, Analitička teorija brojeva, Automorfne forme.
E-mail: lejla.smajlovic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 928

Prof. dr. Emina Resić
Oblasti istraživanja: Modeli izbora uzoraka, Parametarska inferencija, Neparametarska inferencija, Analiza vremenskih serija, Multivarijaciona statistika.
E-mail: emina.resic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 924 

Vanredni profesori

Prof. dr. Almira Arnaut-Berilo
Oblasti istraživanja: Operaciona istraživanja, Metode optimizacije, Teorija odlučivanja, Kvantitativne metoda u ekonomiji i menadžmentu.
E-mail: almira.arnaut@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 954

Prof. dr. Lamija Šćeta
Oblasti istraživanja: Teorija brojeva, Teorija sumabilnosti, Primjenjena matematika.
E-mail: lamija.sceta@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 398

Docenti

Doc. dr. Adela Delalić
Oblasti istraživanja: Faktorska analiza; Matematski modeli teorije odlučivanja, Operaciona istraživanja, Primjenjena matematika, Kvantitativne metode u ekonomiji.
E-mail: adela.delalic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 253 780

Doc. dr. Ademir Abdić
Oblasti istraživanja: Ekonomska analiza, Kvantitativna analiza vremenskih serija
E-mail: ademir.abdic@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 275 991

Doc. dr. Merima Balavac
Oblasti istraživanja: Operaciona istraživanja, Kvantitativne metode u ekonomiji
E-mail: merima.balavac@efsa.unsa.ba
Telefon: + 387 33 564 393

Asistenti:

Ass. Mirza Šikalo, MA
E-mail: mirza.sikalo@efsa.unsa.ba