Izdavačka djelatnost

Ekonomski fakultet u Sarajevu od svog osnivanja 1952. godine, posebnu pažnju poklanjao je razvoju naučno- istraživačkog rada i izdavanju literature potrebne za uspiješan studij. Veliki interes za izučavanje ekonomskih nauka, uzrokovao je stalni porast broja studenata Ekonomskog fakulteta. To je, uz povećan interes za poduzetništvo i privatnu inicijativu uslovilo konstantan porast tražnje za ekonomskom literaturom koju izdaje Fakultet. Zbog toga, a posebno radi zaštite prava i interesa autora, te opravdanih interesa studenata, 2000. godine formirana je posebna organizaciona jedinica “Izdavačka djelatnost Fakulteta”, u kojoj su objedinjeni svi procesi i aktivnosti vezane za izdavanje knjiga. Izdavačka djelatnost obuhvata poslovne aktivnosti u okviru djelatnosti Fakulteta, i to: izdavanje knjiga, časopisa i periodičnih publikacija i trgovina na malo i veliko knjigama, časopisima i papirnim priborom. Od svog formiranja 2000. godine, Izdavačka djelatnost Fakulteta objavila je preko 120 naslova.


Prvi Zbornik radova Ekonomskog fakulteta objavljen je 1966. godine, a 2008. godine objavljen je Zbornik radova broj 28.

Osnovi ciljevi poslovanja i rada Izdavačke djelatnosti su:

  1. zadovoljiti potrebe studenata za literaturom, uz istovremenu zaštitu moralnih i materijalnih prava autora i interesa Ekonomskog fakulteta kao izdavača,
  2. snižavanje cijena publikacija, za studente Ekonomskog fakulteta, putem donacija i sponzorstva,
  3. omogućiti i potaći izradu različitih pomoćnih materijala potrebnih za nastavu radi njenog osavremenjivanja,
  4. adekvatno prezentirati Ekonomski fakultet u međunarodnoj saradnji i
  5. olakšati profesorima izdavanje udžbenika, a asistentima i docentima publikovanje njihovih doktorskih disertacija i ostalih publikacija.

Djeluje se paralelno na motiviranju autora da objavljuju na Fakultetu, dok se istovremeno nastoje sniziti cijene knjiga za studente.

Izdavački program pokazuje razvoj koji je Izdavačka djelatnost prošla i postala pouzdan izdavač naslova iz oblasti ekonomije. Autori su priznati ekonomisti, a publikacije prilagođene današnjim uslovima poslovanja, ilustrovane konkretnim slučajevima iz prakse i iskustvima stvarnog svijeta. Zato su namijenjene i korisne, ne samo studentima nego i poduzetnicima, menadžerima, stručnjacima iz raznih oblasti i svima koji žele da steknu elementarno znanje iz ekonomije, marketinga, informatike, prava itd.

Pored autora, Izdavačka djelatnost Fakulteta, uspiješnu saradnju ima i sa štamparijama i dizajnerima, nastojeći kreirati svaku novu knjigu kao proizvod visokog kvaliteta.

Posebnu zahvalnost za izdavanje pojedinih publikacija Izdavačka djelatnost duguje preduzećima i organiztacijama iz BiH, kao donatorima i sponzorima. Zahvaljujući njima studenti i šira javnost imaju mogućnost kupovine knjiga po nižim cijenama.

Izdavačka djelatnost Ekonomskog fakulteta u Sarajevu će i dalje publikovati kvalitetna izdanja jer smo uvjereni da su za izgradnju novog privrednog i društvenog sistema neophodne savremene metode poslovanja i inovativne ideje.

Knjižara

Uži organizacioni dio Izdavačke djelatnosti je knjižara koja se nalazi u Auli Fakulteta. U njoj se vrši prodaja svih publikacija koje je objavio Ekonomski fakultet, ali i publikacija iz oblasti ekonomije i srodnih disciplina drugih izdavača.

Knjižara je otvorena svakim radnim danom od 8,oo - 16,oo sati.

Adresa i kontakt

Trg oslobođenja br. 1, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina
Tel. +387 (33) 275 937, 
Tel. +387 (33) 253 783 (knjižara)
Fax. +387 (33) 275 994
e-mail: izdavacka.djelatnost@efsa.unsa.ba

Rukovodilac Izdavačke djelatnosti: doc. dr Emina Resić
Sekretar Izdavačke djelatnosti: Bičić Elvir